Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
23.08.2022 Lista rezerwowa
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
KURS
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
990,- zł od osoby

WYKŁADOWCA:
DARIUSZ POLAKOWSKI
- Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i niekwestionowanej wiedzy.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem kształcenia kursu jest kompleksowa analiza konstrukcji i funkcjonowania podatku VAT. Zajęcia organizowane są w formie warsztatów, co pozwala słuchaczom połączyć teorię z praktyką naliczania i rozliczania podatku VAT. Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą się zapoznać z podatkiem VAT od podstaw, a także dla tych którzy chcą usystematyzować i ugruntować swoja wiedzę w tym zakresie. W trakcie zajęć omówionych zostanie kilkadziesiąt praktycznych przykładów, z którymi uczestnicy stykają się w życiu zawodowym.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA:
Osoby zajmujące się zawodowo zagadnieniem rozliczania podatku VAT, księgowi, główni księgowi, kierownicy, zastępcy, biura rachunkowe i doradztwa podatkowego.

ORGANIZACJA:

CZAS TRWANIA KURSU:
30 godzin (godzina lekcyjna to 45 minut) / 9:00 - 15.30 (8h) / 9:00 - 14:45 (7h)

TERMINY: 

23 - 24 sierpnia 2022

30 - 31 sierpnia 2022

Kurs realizowany jest w formie stacjonarnej.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie warsztatów. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PLAN NAUCZANIA:

I Dzień (8 h)

 1. Zwolnienie podmiotowe oraz zasady rejestracji dla celów VAT, terminy rozliczeń

- rejestracja podmiotu, możliwość odmowy rejestracji, odpowiedzialność solidarna pełnomocnika,

- rozszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT,

- zwolnienie podmiotowe – limit i wyłączenia,

- druk Vat-R

 1. Biała lista podatników VAT:
 2. a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
 3. b) możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
 4. c) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,
 5. d) odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,
 6. Zakres przedmiotowy – czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT

- dostawa towarów za wynagrodzeniem i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju

- świadczenia nieodpłatne: darowizny, poczęstunki w zakładzie pracy (kawa, herbata, ciastka itp.) użycie składników majątku firmy na cele osobiste, bony jednego i różnego przeznaczenia)),

- eksport towarów, import towarów,

- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

- import usług, zakup towarów dla których podatnikiem jest nabywca,

- zasady opodatkowania spisu z natury,

- czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT,

 1. Miejsce świadczenia

- miejsce świadczenia przy dostawie towarów,

- miejsce świadczenia usług (zasady ogólne, usługi budowlane, usługi poligraficzne, najem, dzierżawa, leasing, media),

- miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,

II Dzień (8 h)

 1. Obowiązek podatkowy

- moment powstania obowiązku podatkowego - zasady ogólne,

- świadczenia o charakterze ciągłym,

- moment powstania obowiązku podatkowego - zasady szczególne (m.in. usługi budowlane, najmu, leasingu, dostawa mediów)

- „refakturowanie” świadczeń, zaliczki, świadczenia poza terytorium Polski,

- obowiązek podatkowy u podatników rozliczających się wg metody kasowej,

- obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek

 1. Podstawa opodatkowania

- zasady ustalania podstawy opodatkowania (zasada generalna i szczególne przypadki),

- podstawa opodatkowania z tytułu WNT,

- świadczenia złożone, dostawa nieruchomości,

- elementy podstawy opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu,

- przypadki w jakich podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, opakowań, ubezpieczenia,

 1. Stawki podatku VAT

- rodzaje stawek podatkowych,

- zasady stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz WDT, wymogi dotyczące dokumentacji,

- zwolnienia przedmiotowe,

 1. Zasady i terminy dotyczące wystawiania faktur VAT, kasy rejestrujące

- faktury VAT jako dokumenty rejestrujące wykonanie czynności opodatkowanych,

- zasady i terminy wystawiania faktur,

- faktury korygujące i noty korygujące, duplikaty oraz inne dokumenty uznawane za faktury,

- terminy rozliczenia faktur korygujących zmniejszających i zwiększających wartość sprzedaży,

- paragon jako faktura, faktury elektroniczne,

- refakturowanie i anulowanie faktury VAT, faktury pro-forma, autofakturowanie,

- skutki podatkowe związane z wystawieniem faktury wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem świadczenia,

- faktury do paragonów, w jakich sytuacjach dopuszcza się korektę numeru NIP na paragonie,

- faktury dokumentujące świadczenia objęte obowiązkowym mechanizmem płatności podzielonej,

- przy spełnieniu jakich warunków wystawienie faktury rodzi obowiązek odprowadzenia podatku w trybie art. 108 ustawy o VAT,

- KSeF – faktury ustrukturyzowane

- odpowiedzialność karna i karna-skarbowa,

III Dzień (7 h)

 1. Odliczanie i zwrot podatku

- źródło podatku naliczonego,

- terminy odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów dla których podatnikiem jest nabywca, faktur metoda kasowa,

- błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego,

- przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

- zasada neutralności,

- zasada stałości,

- „należyta staranność, dobra wiara”

 1. Rozliczanie podatku naliczonego na podstawie struktury sprzedaży

- sposób liczenia wskaźnika i pre-wskaźnika

- korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych, pozostałych zakupów i nieruchomości z zastosowaniem współczynnika,

 1. VAT – samochody
 2. a) przypadki w jakich przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego,
 3. b) zasady prowadzenia ewidencji przebiegu,
 4. c) korekta podatku naliczonego związane ze zmianą przeznaczenia pojazdu
 5. d) omówienie druku Vat-26
 6. Rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

-  terminy zwrotu,

- warunki jakie należy spełnić aby uzyskać zwrot w trybie przyspieszonym,

- sytuacje w jakich organ podatkowy może przedłużyć termin zwrotu.

IV Dzień (7 h)

 1. Zagadnienia wybrane
 2. a) JPK:
 3. a) Struktura JPK_VAT (JPK V7M; JPK V7K; część ewidencyjna i deklaracyjna).
  b) Ewidencja VAT - sprzedaż:
  - podstawa opodatkowania poszczególnych rodzajów transakcji,
  - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi lub data otrzymania zapłat,
  - dodatkowe kody identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU),
  - dodatkowe kody identyfikujące transakcje,
  - oznaczenia dowodów sprzedaży (WEW, FP, RO).
  c) Ewidencja VAT - zakup:
  - wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego,
  - wykazanie faktur dokumentujących WNT, ZTPN i import usług,

- dodatkowe kody identyfikujące transakcje zakupu,
- kody dowodów nabycia (MK, WEW, VAT RR),

 1. d) JPK_VAT a rozliczenie kwartalne.
  e) Błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT - obowiązek niezwłocznej korekty, sankcja za błąd w ewidencji VAT.
  f) Faktura do paragonu (termin ujęcia w ewidencji VAT),
  g) Zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K),
 2. b) Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji:
 3. a) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
 4. b) obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
 5. c) sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
 6. d) wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,
 7. e) obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z MPP,
 8. f) konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,
 9. g) obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
 10. h) możliwość opłacania zaliczki oraz dokonanie jednego przelewu w systemie MPP za więcej niż jedną fakturę,
 11. c) Ulga na złe długi:
 12. a) warunki i zasady stosowania ulgi,
 13. b) orzecznictwo TSUE w tym zakresie
 14. e) Transakcje trójstronne w procedurze uproszczonej
 15. a) warunki jakie należy spełnić aby zastosować uproszczenie,
 16. b) sposób ujęcia w ewidencji i informacji podsumowującej.
 17. f) Składy konsygnacyjne,
 18. g) WIS
 19. Rozwiązanie przykładu praktycznego zawierającego kilkadziesiąt operacji gospodarczych

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) nabycie i poszerzenie posiadanej wiedzy zawodowej z zakresu naliczania i rozliczania podatku VAT od podstaw,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl . Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpływu pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Klaudia Wieczorek
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635