Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
27-11-2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (PDOP) - ZAGADNIENIA KOSZTÓW PODATKOWYCH W 2019 R.

Wykładowca: Jakub Boberski 

Czas trwania kursu:  6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.  

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych lub zdobycie nowych umiejętności z zakresu rozliczania wynagrodzeń pracowników w 2019r.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Uczestnicy szkolenia: księgowi, główni księgowi, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac, pracodawcy.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. 

 

Plan nauczania

1.            Pojęcie kosztu podatkowego w podatku dochodowych – rozróżnienie kosztów bilansowych i podatkowych

2.           Konsekwencje rozróżnienia dwóch źródeł przychodów w podatku dochodowym – zasady ustalania kosztów podatkowych

3.         Wybrane rodzaje kosztów uzyskania przychodów, w tym m.in.:

          zasady dokumentowania kosztów;

          koszty pracownicze;

          reklama, działalność marketingowa, sponsoring;

          odszkodowania i kary umowne;

          wydatki nie stanowiące kosztów (katalog art. 16)

          zaniechane inwestycje

4.         Wierzytelności jako koszt podatkowy

5.         Wydatki na rzecz Zarządu RN – zasady ujmowania w kosztach podatkowych

6.         Podatek VAT, PCC, Akcyza  jako koszt podatkowy

7.           Zasady rozliczania kosztów podatkowych związanych z wykorzystaniem samochodów osobowych w działalności podatnika – zmiany od 1 stycznia 2019r.

8.         Leasing podatkowy – zasady rozliczania kosztów

9.         Wybrane zagadnienia amortyzacji podatkowej

10.          Zasady rozliczania kosztów podatkowych przy finansowaniu dłużnym – praktyczne konsekwencje

11.         Ograniczenie w kosztach podatkowych wydatków w formie gotówkowej.

12.        Zasada potrącalności kosztów w czasie, moment ujęcia kosztów podatkowych

          koszty pośrednie i bezpośrednie;

          koszty klasyfikowane metodą kasową;

          koszty wynagrodzeń pracowników

          zaniechane inwestycje;

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)            poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu rozliczania wynagrodzeń pracowników w kontekście ustaw podatkowych,

2)        umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3)         umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

 

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635