Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
06.10.2018
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
700,- zł od osoby
665,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

CEL: 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych i prawnych. 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków, angażowanie słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

- poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych,

- umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

PROGRAM:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Podmiot i przedmiot opodatkowania – zagadnienia ogólne

- podatnicy podatku,

- zakres przedmiotowy podatku oraz wyłączenia,

- obowiązek podatkowy,

- ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,

- dochody ze współwłasności,

- zwolnienia podmiotowe,

- przedmiot opodatkowania i podstawa opodatkowania,

- rok podatkowy,

- prowadzenie ewidencji rachunkowej.

 

Przychody dla celów podatkowych

- przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,

- przychody z tytułu zbycia rzeczy, przeniesienia praw oraz świadczenia usług,

- przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,

- przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,

- przychód z tytułu różnic kursowych,

- moment powstania obowiązku podatkowego w CIT i VAT,

- korekta przychodów według zasad obowiązujących od 01.01.2016 r.,

- rozliczanie premii pieniężnych i rabatów,

- nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu oraz rady nadzorczej a skutki podatkowe.

 

Koszty uzyskania przychodów

a.     ogólne zasady rozliczania kosztów (związek pomiędzy przychodem a wydatkiem dla celów podatkowych),

b.    dokumentowanie wydatków,

c.     koszty bezpośrednie i koszty pośrednie – znaczenie praktyczne,

d.    rozliczanie kosztów pośrednich dotyczących okresu rocznego i przekraczającego okres roczny,

e.     korekta kosztów bezpośrednich i pośrednich, w tym według zasad obowiązujących od 01.01.2016 r.,

f.     korekta kosztów z faktur, które nie zostały zapłacone w terminie,

g.     odszkodowania i kary umowne w kosztach uzyskania przychodów,

h.     różnice kursowe w kosztach podatkowych - metoda podatkowa (przypadki, kiedy powstają podatkowe różnice kursowe, kurs faktycznie zastosowany),

i.      wierzytelności w kosztach uzyskania przychodów (kiedy wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu, wymagane dokumenty do spisania wierzytelności w koszty, moment spisania wierzytelności nieściągalnych w koszty uzyskania przychodu).

 

Katalog wydatków nie uznanych za koszty podatkowe

 

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników

a.    wynagrodzenia pracowników i współpracowników,

b.   świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników (używanie samochodów,        telefonów i laptopów, wydatki na zakwaterowanie pracowników, ubezpieczenie OC dla członków zarządu, kształcenie i podnoszenie kwalifikacji),

c.   diety i inne należności za czas podróży służbowej

d.   wydatki związane z dojazdem do pracy i miejsca wykonywania pracy,

e.   działalność socjalna pracodawcy.

 

Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z reprezentacją i reklamą według organów podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych,

- pojęcie reprezentacji i reklamy – różnice i podobieństwa,

- stanowisko Ministra Finansów w sprawie wydatków na poczęstunek dla kontrahentów,

- ujęcie wydatków na reprezentację i reklamę w kosztach podatkowych,

- upominki dla kontrahentów,

- wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń produktowych,

- poczęstunki dla kontrahentów (np. podczas targów),

- organizowanie imprez artystycznych i sportowo rekreacyjnych dla kontrahentów,

- kartki świąteczne dla kontrahentów (z logo, bez logo),

- organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym,

- sponsoring zawodów sportowych,

- rola dowodów wykonania usług niematerialnych (np. promocyjnych, doradczych) w celu zaliczenia tych wydatków do kosztów podatkowych,

- nieodpłatne świadczenia na rzecz kontrahentów a ryzyko reprezentacji.

 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

- definicja środków trwałych,

- definicja i rodzaje wartości niematerialnych i prawnych (autorskie i pokrewne prawa majątkowe, licencje, know-how, firma, koszty prac rozwojowych),

- inwestycje w obcych środkach trwałych,

- zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych,

- likwidacja inwestycji (kontrowersje wokół pojęcia fizycznej likwidacji inwestycji),

- ulepszenie a remont środków trwałych,

- metody amortyzacji i stawki amortyzacyjne (metoda liniowa, metoda degresywna, odpisy jednorazowe, stawki indywidualne, używane środki trwałe, ulepszone środki trwałe),

- czasowe oddanie środka trwałego innemu podmiotowi gospodarczemu - skutki podatkowe,

- udostępnienie środków trwałych kontrahentowi w celu wspólnej realizacji kontraktu - skutki podatkowe.

 

Używanie i rozliczanie samochodów osobowych w działalności gospodarczej

 

Opodatkowanie stron umowy leasingu

- leasing operacyjny,

- leasing finansowy.

 

Podatek u źródła

a.  stosowanie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz istota podatku u źródła,

b.   zastosowanie certyfikatu rezydencji jako dokumentu pozwalającego na wyłączenie stosowania przepisów polskich ustaw o podatku dochodowym,

c.   katalog usług opodatkowanych podatkiem u źródła,

d.   opodatkowanie odsetek, należności licencyjnych i dywidend,

e. opodatkowanie usług prawnych, doradczych i reklamowych nabywanych za granicą,

g.   zakup biletów lotniczych a podatek u źródła,

h.  płatnik podatku u źródła – obowiązki informacyjne, terminy i sposoby sporządzania deklaracji CIT-10Z oraz informacji IFT.

 

Odliczenia od dochodu (darowizn i wydatków na nabycie nowych technologii)

 

Stawki podatku

 

Ceny transferowe i obowiązek sporządzania szczególnej dokumentacji podatkowej przez podmioty powiązane

            a. obowiązek sporządzania szczególnej dokumentacji podatkowej,

            b. elementy dokumentacji podatkowej,

            c. rodzaje powiązań pomiędzy podmiotami,

            d. metody szacowania dochodów.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Zakres podmiotowy i przedmiotowy

 

Wyłączenia przedmiotowe czyli przychody niepodlegające opodatkowaniu

 

Opodatkowanie dochodów osiągniętych w Polsce i zagranicą:

a. umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania,

b. rezydencja podatkowa,

c. nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy

d. metody unikania podwójnego opodatkowania.

 

Przypadki łącznego opodatkowania

a. małżonków,

b. osób samotnie wychowujących dzieci,

c. ze zmarłym małżonkiem.

 

Moment uzyskania przychodów – regulacje ogólne i szczególne.

 

Katalog źródeł przychodów

 

Przychody ze stosunku pracy

a. rodzaje i moment otrzymania przychodu,

b. obcokrajowcy pracujący w Polsce – skutki podatkowe,

c. świadczenia dodatkowe, w tym abonamenty medyczne, pakiety ubezpieczeniowe i inne świadczenia nieodpłatne lub częściowo odpłatne,

d. odprawy i odszkodowania w ramach stosunku pracy,

e. skala podatkowa, kwota wolna od podatku, zaliczki na podatek,

f. pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – obowiązki i uprawnienia.

 

Rozliczenie podróży służbowych

a. pojęcie podróży służbowej oraz oddelegowania pracownika,

b. różnice w rozliczaniu podróży służbowych pracowników oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenia,

c. rozliczenie diet, kosztów przejazdów oraz pobytu przez firmę,

d. rozliczenie podróży służbowych w przypadku używania przez pracownika własnego samochodu.

e. nieudokumentowane wydatki a zwrot wydatków z tytułu podróży służbowej (m. in. zagadnienie wręczania napiwków podczas zagranicznych podróży służbowych),

f. wydatki związane z przejazdem autostradą oraz parkingiem,

g. wyżywienie w ramach usługi hotelowej,

h. zwrot kosztów leczenia podczas zagranicznej podróży służbowej (rola kart EKUZ),

i. określenie diet w kwotach wyższych niż wynikające z przepisów prawa,

j. zwrot pracownikom faktycznie poniesionych przez nich wydatków na wyżywienie według rachunków,

k. zwrot kosztów noclegów w wysokości przekraczającej limity ustalone przepisami prawa,

l. sfinansowanie ubezpieczeń, wiz bądź szczepień pracowników wyjeżdżających poza granice RP.

 

Działalność wykonywana osobiście jako źródło przychodów

a. rodzaje przychodów zaliczanych do źródła działalności wykonywanej osobiście,

b. moment rozpoznania przychodów – przychód otrzymany, a przychód należny,

c. koszty uzyskania przychodów w działalności wykonywanej osobiście.

 

Pozarolnicza działalność gospodarcza jako odrębne źródło przychodów

a. pojęcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej,

b. rodzaje przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej,

c. rodzaje przychodów nie zaliczane do działalności gospodarczej.

 

Najem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze jako odrębne źródło przychodów

- najem jako część działalności gospodarczej,

- najem prywatny – definicja, sposoby opodatkowania i stawka podatku,

- moment uzyskania przychodu.

 

Kapitały pieniężne jako odrębne źródło przychodów

a. rodzaje przychodów z kapitałów pieniężnych,

b. moment powstania przychodu.

 

Prawa majątkowe jako odrębne źródło przychodów

- prawa autorskie,

- zbycie udziałów spółki,

- przeniesienie prawa do znaku towarowego.

 

Zbycie nieruchomości jako odrębne źródło przychodów

- moment powstania obowiązku podatkowego,

- nieruchomość włączona do majątku małżonków,

- ustalenie wysokości przychodu,

- koszty zbycia nieruchomości – szczególne regulacje,

- zamiana nieruchomości,

- zwolnienia przy zbyciu nieruchomości.

 

Przychody z innych źródeł jako odrębne źródło przychodów

 

Koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych - odrębne uregulowania niż w podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wspólne rozliczenie podatku

a. dochody małoletnich dzieci,

b. dochody dziecka pełnoletniego,

c. wspólne rozliczanie podatku przez małżonków,

d. wspólne rozliczanie małżonków, a podatek liniowy,

e. rozliczanie osoby samotnie wychowującej dziecko.

 

Zaliczki na podatek

a. terminy i wysokość zaliczek z tytułu działalności gospodarczej,

b. zaliczki kwartalne – możliwość wyboru,

c. zaliczki ze stosunku pracy,

d. możliwość ograniczenia zaliczki na podatek.

 

Zeznania roczne

a. rodzaje zeznań rocznych i terminy na ich złożenie,

b. rozliczenie rocznych zeznań przez płatników,

c. korygowanie rocznych zeznań,

d. nadpłata w podatku dochodowym,

e. ulgi (odliczenia) w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych – art.21.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w trybie weekendowym.

Zajęcia w soboty i niedziele,  w godz. 9.00-14.45.

Terminy zajęć:

16.11.2019

17.11.2019

30.11.2019

01.12.2019

Kurs obejmuje 28 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kurs jest zakończony egzaminem.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych (75%) oraz egzamin w formie testu. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały autorskie, 
•przerwy kawowe.

 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635