Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
08-01-2019
Typ:
kurs
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
660,- zł od osoby
660,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=473268

 

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w naliczaniu wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy oraz uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu wystawionego przez SKwP wg wzoru MEN.

Przygotowanie do pracy w naliczaniu wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak, aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w programie nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".

Szkolenie poprowadzi: Magdalena Lipowska; Anna Stokłosa

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym/popołudniowym

Zajęcia w godz. 16:00-20:00 (2 razy w tygodniu)

Kurs obejmuje 30 godziny lekcyjne (sześć spotkań)

Egzamin trwa 1 godzinę lekcyjną wliczoną w czas trwania kursu.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Proces kształcenia oparty jest o:

a) zajęcia wykładowe, wykładowo-seminaryjne, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia praktyczne (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,

b) materiały szkoleniowe, w tym: przepisy prawa, opracowania własne prowadzącego, konspekty, materiały poglądowe (przykłady dokumentów),

c) naukę własną słuchacza.

Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć będzie ugruntowana na zajęciach w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych oraz korzystania z notatek własnych słuchacza.

 

Wymagania wstępne dla słuchaczy:

Słuchaczem kursu może być osoba:

a) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,

b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy

w zawodzie,

c) rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.
 

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

a) aktywny udział słuchaczy w zajęciach,

b) naukę własną słuchacza, w tym rozwiązywanie zadań domowych,

c) studiowanie literatury przedmiotu,

d) prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy słuchacza.

 

Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć

I. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, wstęp do wynagrodzeń

1. Zasady ustalania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne

1.1. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie emerytalne

1.2. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie rentowe

1.3. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie chorobowe

1.4. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie wypadkowe

2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

2.1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2.2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe

2.3. Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe

3. Zasady ustalania i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

4. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

5. Zasady ustalania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

5.1. Pojęcie przychodu

5.2. Koszty uzyskania przychodu

5.3. Pojęcie dochodu

5.4. Podstawa obliczenia podatku

5.5. Skala podatkowa

5.6. Obniżenie podatku o składkę zdrowotną

5.7. Pobór podatku

5.8. Zaokrąglenie podstawy i podatku

6. Zasady ustalania i opłacania składki na Fundusz Pracy

7. Zasady ustalania i opłacania składki na FGŚP

II. Wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej za przepracowaną część miesiąca

1. wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby pracownika

2. wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w przypadku innej nieobecności

3. wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w przypadku zatrudnienia w trakcie miesiąca

4. wynagrodzenie w przypadku zmiany etatu w trakcie miesiąca

5. zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego

III. Wynagrodzenie za pracę. Pojęcia i istota wynagrodzenia. Składniki wynagrodzenia, zasady i warunki ich przyznawania.

1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę

2. Obligatoryjne składniki wynagrodzeń

2.1. Wynagrodzenie zasadnicze

2.2. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

2.3. Wynagrodzenie za pracę w nocy

2.4. Wynagrodzenie za dyżur

2.5. Wynagrodzenie za przestój

3. Fakultatywne składniki wynagrodzeń

3.1. Dodatek funkcyjny

3.2. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

3.3. Dodatek stażowy

3.4. Premia regulaminowa

3.5. Premia uznaniowa

4. Zakaz zrzekania się prawa do wynagrodzenia

5. Termin wypłaty wynagrodzenia

6. Miejsce i forma wypłaty wynagrodzenia

IV. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

1. Składniki wynagrodzenia uwzględniane i nie uwzględniane przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

2. Podstawa wynagrodzenia urlopowego

- stałe składniki wynagrodzeń

- zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc,

- długotrwała nieobecność pracownika a podstawa wymiaru wynagrodzenia za urlop

- urlop wykorzystywany na przełomie miesięcy a wynagrodzenie za urlop (przykłady praktyczne)

V. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

1. Składniki wynagrodzenia uwzględniane przy ustalaniu podstawy wymiaru ekwiwalentu,

2. Dobowa norma czasu pracy służąca do obliczenia ekwiwalentu za urlop,

3. Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu

VI. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

- ryczałt za godziny nadliczbowe

VII. Wynagrodzenie ze pracę w godzinach nocnych

- ryczałt za pracę w godzinach nocnych

VIII. Prawo do wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy

1. wynagrodzenie za przestój

2. wynagrodzenie za dyżur

3. wynagrodzenie za czas udziału w badaniach profilaktycznych

IX. Odprawa emerytalna lub rentowa

X. Rozliczanie umów cywilnoprawnych

1. Zasady podlegania ubezpieczeniom przez zleceniobiorców

2. Koszty uzyskania przychodu z tytułu umów cywilnoprawnych

3. Podatek zryczałtowany

XI. Świadczenia przysługujące pracownikom w okresie czasowej niezdolności do pracy

1. Zasady ustalania okresu wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy - 33 dni i 14 dni w roku kalendarzowym

2. Wypłata wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego na przełomie roku

3. Obliczanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

4. Składniki uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie

5. Podstawa do świadczeń chorobowych w pierwszym miesiącu zatrudnienia

6. Zmiana wymiaru czasu pracy w okresie przyjmowanym do obliczenia podstawy świadczenia.

 

Opis efektów kształcenia:

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na praktycznym naliczaniu wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

 

Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych:

W trakcie zajęć słuchacze będą korzystać między innymi z następujących środków i materiałów dydaktycznych:

• kodeks pracy,

• ustawy i rozporządzenia,

• zestawy druków i formularzy,

• materiały przygotowane przez wykładowców.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie egzaminu wewnętrznego. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635