Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
25-10-2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa

WARSZTATY PRAKTYCZNE

 

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=426231

PROWADZĄCY: LIDIA RATAJCZAK - Specjalista w zakresie kadr i płac, zajmująca się w praktyce organizacją działu kadr i płac, bieżącą obsługą kadrową i płacową klientów, nadzorem nad pracą działu kadr i płac. Udziałowiec i członek Zarządu Kancelarii Rachunkowej Bene Sp. z o.o. Absolwent administracji europejskiej i samorządowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości. Doświadczony szkoleniowiec i wykładowca zagadnień związanych z problematyką zatrudniania.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.00.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem kursu jest poznanie zasad naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-warsztatowych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 2. Rozstrzyganie zbiegów tytułów do ubezpieczeń.
 3. Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 4. Różnicowanie składki na ubezpieczenie wypadkowe.
 5. Podatek dochodowy od wynagrodzeń: pojęcie dochodu, ulgi podatkowej, kosztów uzyskania przychodów.
 6. Naliczenia podstawowej listy płac.
 7. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego:
  1. chorobowy (zasady ustalania prawa do zasiłku, podstawy zasiłku, obliczenie wynagrodzenia chorobowego),
  2. macierzyński (urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski – zasady ustalenia prawa do zasiłku, wymiar zasiłku),
  3. opiekuńczy (zasady ustalenia prawa do zasiłku, jego wymiar),
  4. świadczenie rehabilitacyjne (zasady przyznawania, jego wymiar).
 1. Zwolnienia z opodatkowania pracowników (i zleceniobiorców) do 26 roku życia – NOWOŚĆ!!!

Pytania – czas dla uczestników szkolenia

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 1. nabycie i poszerzenie posiadanej wiedzy zawodowej z zakresu naliczania wynagrodzeń, składek ZUS i zasiłków z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa,
 2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 3. umiejętność przewidywania skutków wdrożenia nowych przepisów a także ich wpływu na odpowiedzialność pracodawcy wobec organów kontroli.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy.

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635