Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
13.10.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
przed południem
Opłata:
560,- zł od osoby
480,- zł Cena dla członków
Zapisz się

WYKŁADOWCA:
MONIKA JĘDRZEJKOWSKA – specjalista ds. płac; praktyk od 15 lat zainteresowany tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń oraz ubezpieczeniami społecznymi. Trener z zakresu płac, naliczania wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i wszelkich rozliczeń z ZUS związanych z wynagrodzeniami.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących prawidłowego naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: księgowi, główni księgowi, osoby zajmujące się księgowością i kadrami, dyrektorzy, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac, osoby zajmujące się zawodowo zatrudnianiem pracowników, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne, osoby chcące usystematyzować wiedzę z zakresu płac.

ORGANIZACJA:
TERMIN: 13-14 października 2021r.
Szkolenie obejmuje 2 dni (16 godzin lekcyjnych) w godz. 9:00-15.30

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej przed szkoleniem.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox). Szczegóły dotyczące wykorzystania i obsługi platformy potrzebnej do szkolenia online otrzymają Państwo po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

PLAN NAUCZANIA:

1. Przychody ze stosunku pracy – podstawy prawne
- definicja wynagrodzenia
- rodzaje wynagrodzeń
- składniki wynagrodzenia
- świadczenia nie będące wynagrodzeniem
2. Minimalne wynagrodzenie i związane z nim obowiązki pracodawcy
- wynagrodzenie zaliczane do minimalnego wynagrodzenia
- minimalna stawka w przypadku umów cywilnoprawnych
- umowy zlecenia wyłączone z minimalnego wynagrodzenia
3. Metodologia wyliczania wynagrodzenia pracownika z umowy o pracę
- przychód pracowniczy i jego wpływ na ubezpieczenia i podatek
- świadczenia pieniężne i niepieniężne
- ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – wyliczenie podstawy ubezpieczeń i zasady obliczania składek
- podatek – podstawa opodatkowania, skala podatkowa, koszty uzyskania przychodów (ryczałtowe, 50%) , ulga podatkowa, zaliczka na podatek
- zwolnienie „zerowy PIT dla młodych”
- wpływ PPK na naliczanie wynagrodzenia i na przepisy związane z wynagrodzeniami.
- wyliczenie wynagrodzenia netto
- koszty pracodawcy
4.Zwolnienia składkowo-podatkowe świadczeń pracowniczych
- przychody zwolnione przedmiotowo od podatku dochodowego od osób fizycznych (świadczenia bhp, szkolenia, podróże służbowe, świadczenia z ZFŚS)
- przychody zwolnione ze składek ZUS
5.Zasady i sposoby obliczania obligatoryjnych składników wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pracy
- wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
- wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
- wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
- wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego
- wynagrodzenie za pracę pomniejszane za czas nieobecności
6.Premie, dodatki, nagrody, czyli fakultatywne składniki wynagrodzenia – zasady oskładkowania i opodatkowania, sposoby ich wliczania do różnych elementów wynagrodzenia
7.Przychody z umów cywilnoprawnych
- minimalna stawka godzinowa
- koszty uzyskania przychodów
- świadczenia, do których nie stosuje się kosztów uzyskania przychodów
- umowy z prawami autorskimi (50%)
- ryczałtowe opodatkowanie przychodów
8.Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS w 2021 roku:
- składki ZUS obciążające ubezpieczonego i płatnika z tytułu:
o umowy o pracę
o umów cywilnoprawnych (m.in. ze studentem, emerytem, rencistą)
o umowa o dzieło
- zgłoszenia do ubezpieczeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych (ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS RUD, ZUS ZWUA)
9. Zbieg tytułów do ubezpieczeń w przypadku:
- umowy o pracę i innych form zatrudnienia
- umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem
- umowy cywilnoprawnej z obcym pracownikiem
- kilku umów zlecenia
10.Potrącenia w 2021 roku przy uwzględnieniu uczestnictwa w PPK
- ogólne zasady potrąceń z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków (granice potrąceń)
- kwoty wolne od potrąceń
- potrącenia z wynagrodzenia – bez zgody pracownika
- dobrowolne potrącenia – za zgodą pracownika
11.Rozliczenia z urzędami z tytułu wypłaty wynagrodzeń
- zasady naliczania podatku w trakcie roku (przekroczenie progu podatkowego)
- zasady naliczania składek ZUS w trakcie roku (przekroczenie 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia)
12.Praktyczne rozliczenie wynagrodzeń dla pracowników, którzy:
- przez część miesiąca pobierają wynagrodzenie za pracę, a za część miesiąca mają prawo do wynagrodzenia chorobowego na podstawie przepisów Kodeksu Pracy
- przez część miesiąca mają prawo do wynagrodzenia chorobowego, a za część miesiąca mają prawo do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
- przez cały miesiąc mają prawo do wynagrodzenia chorobowego na podstawie przepisów Kodeksu Pracy
- przez cały miesiąc mają prawo do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego
13.Ewidencja wynagrodzeń w księgach rachunkowych, gdy koszty działalności operacyjnej są prowadzone w układzie rodzajowym
14.Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

EFEKTEM KSZTAŁCENIA BĘDZIE:
1)poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu naliczania wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych uwzględniając przepisy o minimalnym wynagrodzeniu,
2)umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3)umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@jeleniagora.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.
Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Klaudia Wieczorek
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635