Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
07.03.2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Nowy program Płatnik i zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 2019r. –  nowe ZUS RIA i ZUS RPA,  zmiany w odprowadzaniu składek z umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność i problemy pracodawców po wprowadzeniu E-ZLA

CEL: 

Celem kursu jest uaktualnienie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

- poszerzenie posiadanej wiedzy zawodowej z zakresu ubezpieczeń społecznych.

- umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- umiejętność przewidywania skutków wdrożenia nowych przepisów a także ich wpływu na odpowiedzialność pracodawcy wobec organów kontroli

 

Uczestnicy szkolenia: osoby odpowiedzialne za sprawy kadrowo-płacowe i pracodawcy

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie warsztatu. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.  

PROGRAM: 

I. Zmiany w dokumentach ZUS od 2019r. - nowe ZUS RIA i ZUS RPA. Jak prawidłowo przygotować nowe dokumenty.

1. Zmiany w kodach tytułów do ubezpieczeń wprowadzonych od 1 stycznia 2019r.

2. Wpływ skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej na dokumenty ubezpieczeniowe ZUS.

3. Nowe oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych - ZUS OSW:

 • Czy każdy płatnik jest zobowiązany do przekazania do ZUS oświadczenia o zamiarze złożenia raportów informacyjnych ( ZUS OSW)?
 • Termin w jakim należy przekazać do ZUS oświadczenie ZUS OSW,
 • Konsekwencje złożenia i niezłożenia oświadczenia ZUS OSW w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • Zasady wypełniania oświadczenia ZUS OSW,
 • Czy płatnik składek może zmienić decyzję co do chęci złożenia raportów informacyjnych ZUS RIA?
 • W jaki sposób można przekazać do ZUS oświadczenie ZUS OSW?

4. Nowy raport informacyjny ZUS RIA – przygotowanie raportu ZUS RIA za ubezpieczonych.

 • Obowiązek złożenia raportów ZUS RIA – dobrowolność czy konieczność?
 • Kiedy płatnik składek jest zobowiązany do przekazania do ZUS raportów informacyjnych ZUS RIA?
 • Jakie informacje zawiera raport informacyjny ZUS RIA?
 • Za jaki okres należy sporządzić raporty ZUS RIA?
 • W jakim terminie ZUS RIA należy przekazać do ZUS?
 • Czy za wszystkich zleceniobiorców należy złożyć w ZUS raporty ZUS RIA?
 • Czy dokument ZUS RIA należy również przekazać pracownikowi/zleceniobiorcy?
 • Jakie są konsekwencje nieprzekazania dokumentu ZUS RIA wraz z dokumentem ZUS ZWUA od 1 stycznia 2019r?
 • ZUS RIA w praktyce – przygotowanie przykładowych raportów ZUS RIA za ubezpieczonych ( warsztat z wypełnianiem ZUS RIA).

5. Konsekwencje złożenia oświadczenia ZUS OSW i niezłożenia dokumentów ZUS RIA za ubezpieczonych. Co w sytuacji, gdy płatnik nie złoży dokumentu ZUS RIA za wszystkich ubezpieczonych w trakcie roku od złożenia ZUS OSW?

6. Korygowanie błędów w raportach informacyjnych ZUS RIA:

 • Kiedy płatnik składek jest zobowiązany do złożenia korekty ZUS RIA?
 • Jaki jest termin na złożenie dokumentu korygującego?
 • Czy płatnik ma obowiązek przekazać skorygowany dokument ZUS RIA byłemu pracownikowi/zleceniobiorcy?

7. Informacje przekazywane ubezpieczonym w związku ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej:

 • Obowiązki płatnika składek wobec pracownika i zleceniobiorcy za którego płatnik złoży raport ZUS RIA,
 • Obowiązki informacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wobec ubezpieczonych za których płatnicy przesłali do ZUS raporty ZUS RIA.

8. Zmiany w formularzach ZUS DRA, ZUS ZWUA, Informacja Miesięczna (IM) i Informacja Roczna (IR) od 1 stycznia 2019r.

9. Nowe ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz.II:

 • Którzy płatnicy składek sporządzają ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz. II?
 • Zasady wypełniania i składania do ZUS nowych formularzy ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz II,
 • Kiedy płatnik składek zwolniony jest ze składania ZUS DRA cz.II?

10. Nowy raport miesięczny ZUS RPA:

 • Kiedy płatnik składek zobowiązany jest do przygotowania i przesłania do ZUS miesięcznego raportu imiennego ZUS RPA? Czy wszyscy płatnicy składek przesyłają do ZUS raporty miesięczne ZUS RPA?
 • Jakie dane wykazywane są w nowym raporcie miesięcznym ZUS RPA?
 • Jak prawidłowo wypełnić ZUS RPA?
 • Przygotowanie ZUS RPA w praktyce (warsztat z wypełnianiem dokumentu)     

II. Zmiany w programie Płatnik i na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) będące konsekwencją zmian w dokumentach ubezpieczeniowych od 2019r.

1. Zmiany w programie Płatnik od 2019r. – nowy program Płatnik 10.02.002 – nowe dokumenty i funkcje w programie.

2. Co nowego na Platformie Usług Elektronicznych ( PUE) od 2019r.?

III. Zmiany w odprowadzaniu składek z umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność, po zmianach wprowadzonych od 1 stycznia 2019r.

1. Sposoby opłacania składek ZUS przez osoby prowadzące działalność i ich wpływ na
  odprowadzanie składek z umów zlecenia.

2. Kiedy płatnik składek ma obowiązek odprowadzania składek z umowy zlecenia zawartej z osobą prowadzącą działalność?

3. Korzystanie przez przedsiębiorcę z ulgi na start a składki z umowy zlecenia.

4. Opłacanie przez przedsiębiorcę składek w wysokości preferencyjnej a odprowadzanie składek z umowy zlecenia. Kiedy nie ma obowiązku odprowadzania składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne z umowy zlecenia zawartej z przedsiębiorcą mającym prawo do „preferencyjnego ZUS-u”?

5. Nowy sposób opłacania składek przez osoby prowadzące działalność od 2019r. – składki ZUS uzależnione od przychodu.

6. Nowe zasady odprowadzania składek ZUS od umów zlecenia zawartych
z przedsiębiorcami korzystającymi z opłacania składek uzależnionych od przychodu.

7. Jak skutecznie weryfikować osoby prowadzące działalność, aby prawidłowo odprowadzać składki z umów zlecenia zawartych z przedsiębiorcami?

8. Wpływ zalegania przedsiębiorcy z opłacaniem składek ZUS z działalności na sposób oskładkowania umowy zlecenia.

 9. Jak zmniejszyć obciążenia składkowe przy zawieraniu umów cywilnoprawnych
z osobami prowadzącymi działalność?

IV. Odprowadzanie składek ZUS od usługi ( zlecenia) wykonywanej przez osobę prowadzącą tzw. działalność nierejestrowaną:

1. Kontrowersyjne stanowisko ZUS wobec obowiązków płatników składek korzystających z usług świadczonych przez osobę prowadzącą tzw. działalność nierejestrowaną.

2. W jaki sposób płatnik ma zgłosić do ZUS fakt korzystania z usług osoby wykonującej działalność nierejestrowaną.

3. Od jakiej podstawy i jakie składki płatnik powinien naliczyć od wynagrodzenia wypłaconego osobie prowadzącej działalność nierejestrowaną. Jak ustalić kwotę brutto i kwotę netto wynagrodzenia?

V. Problemy płatników składek po wprowadzeniu elektronicznych zwolnień lekarskich (E-ZLA):

1. Najczęstsze błędy w nowych E-ZLA.

2. Największe problemy płatników składek po wejściu elektronicznych zwolnień lekarskich od 1 grudnia 2018r:

 • zwolnienie wystawione na innym formularzu,
 • pracodawca otrzymał zwolnienie papierowe – czy może naliczyć wynagrodzenie chorobowe lub wypłacić zasiłek?
 • pracodawca otrzymał zwolnienie wystawione na starym zielonym druku, tryb postępowania ze starym ZLA
 • stwierdzenie błędu w E-ZLA – sposoby zgłaszania nieprawidłowości,
 • lekarz wystawił E-ZLA ale pracodawca nie otrzymał go na PUE, dlaczego?
 • pracodawca otrzymał na PUE E-ZLA zwolnionego pracownika, jakie działania powinien podjąć?
 • lekarz wystawił kilka E-ZLA na ten sam okres, które E-ZLA należy rozliczyć?

3. Nowe usprawnienia na PUE w zakresie obsługi E-ZLA - nowe funkcje
i zmiany na PUE wprowadzone po 1 grudnia 2018r..

VI. Nowe wskaźniki i stawki mające wpływ na prawidłowe naliczanie składek
i świadczeń z ubezpieczeń społecznych od 2019r. 

VII. Pytania i konsultacje – czas dla uczestników szkolenia.

 

Wykładowca: Katarzyna Sobieszczańska

ORGANIZACJA: 

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.  

Czas trwania kursu:  6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Zajęcia w godz. 9.00-14.00.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

INFORMACJE DODATKOWE: 

W ramach szkolenia zapewniamy: 

• materiały szkoleniowe, 
• przerwy kawowe.

 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635