Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
START wrzesień / październik (Egzamin we Wrocławiu)
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
KURS
Tryb:
WEEKENDOWY
Opłata:
3650,- zł od osoby
Raty:
1250,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
1200,- zł płatne w trakcie kursu,
1200,- zł płatne w trakcie kursu,

Oferując nasze usługi szkoleniowe zawsze pamiętamy o zadowoleniu naszych słuchaczy. Zajęcia prowadzimy w komfortowych grupach, zapewniających bezpośredni kontakt z wykładowcą.  Umożliwia to indywidualne podejście prowadzącego do uczestników zajęć, którzy podczas kursu mogą zadawać pytania i wspólnie rozwiązywać zgłaszane problemy.

 

ORGANIZACJA KURSU:
Kurs jest zorganizowany w formie online.
Zajęcia odbywają się w godz. 9.00-15.30.
Kurs obejmuje 212 godzin lekcyjnych  (w tym 4 godz. Egzamin stacjonarnie).
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Proces kształcenia oparty jest o:
a) zajęcia wykładowe, wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
b) materiały dydaktyczne, w tym: podręczniki, zbiory zadań, przepisy prawa, materiały poglądowe (przykłady dokumentów),
c) naukę własną uczestnika.
Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć będzie ugruntowana na zajęciach w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych oraz korzystania z notatek własnych uczestnika.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz uzyskanie certyfikatu III-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie głównego księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości”.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:
a)aktywny udział uczestnika w zajęciach,
b)naukę własną uczestnika, w tym rozwiązywanie zadań domowych,
c)studiowanie literatury przedmiotu,
d)prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.
Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy uczestników.

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na głównego księgowego może być osoba:

a) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:

  • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP) lub
  • zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości lub
  • certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub
  • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną (np. doświadczenie zawodowe, sprawdzian wiadomości z zakresu wymagań określonych dla II stopnia),

b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c) rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE (ONLINE):
Proces kształcenia na szkoleniu realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji MS Teams. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną Państwu udostępnione w formie elektronicznej.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE (ONLINE):
Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox), kamerą i mikrofonem. Szkolenie prowadzone jest w formule zapewniającej kontakt z wykładowcą (za pośrednictwem kamery) poprzez platformą internetową.

PLAN NAUCZANIA:

Kurs obejmuje pięć modułów tematycznych:

Moduł VI       Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT - 72 godziny lekcyjne + 8 godzin lekcyjnych
Moduł VII     Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami i analizy finansowej - 44 godziny lekcyjne
Moduł VIII    Sprawozdania finansowe - 32 godziny lekcyjne
Moduł IX      Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji - 44 godziny lekcyjne
Moduł X        Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia - 8 godzin lekcyjnych

Moduł VI. Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT
6.1 Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF) a także przepisami podatkowymi
6.2 Organizacja rachunkowości, kontroli wewnętrznej i zarządzanie technologią IT, w tym przygotowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki
6.3 Odroczony podatek dochodowy
6.4 Wycena składników aktywów działalności operacyjnej w warunkach kontynuacji działalności – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.5 Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.6 Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.7 Kapitały i fundusze własne – podstawy prawne, zasady ujawniania w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.8 Etyka i wartości zawodowe – szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych

Moduł VII. Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami
7.1 Rachunek kosztów
7.2 Podstawy rachunkowości zarządczej
7.3 Podstawy zarządzania finansami
7.4 Elementy analizy finansowej

Moduł VIII. Sprawozdania finansowe i ich analiza
8.1 Ogólna charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych
8.2 Inne sprawozdania wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości
8.3 Jednostkowe sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych, działających w oparciu o przepisy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
8.4 Jednostka w grupie kapitałowej - wprowadzenie
8.5 Sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego (studium przypadku) ze szczególnym uwzględnieniem rachunku przepływów pieniężnych oraz rodzaju prowadzonej działalności
8.6 Obowiązki jednostki wynikające z badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych

Moduł IX. Prawo podatkowe - z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
9.1 Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych
9.2 Podatek od towarów i usług
9.3 Zasady prawa międzynarodowego w kontekście krajowych przepisów podatkowych
9.4 Proceduralne prawo podatkowe i prawo karne skarbowe

Moduł X. Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia
10.1 Przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej
10.2 Wybrane zagadnienia z Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność przedsiębiorcy wynikająca z KC, kompensowanie rozliczeń, potrącenia, zobowiązania
10.3 Obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych (m.in. ochrona środowiska, RODO, „pranie brudnych pieniędzy”, prawa dewizowego - w zakresie obowiązków sprawozdawczych)

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KURSIE:
Certyfikat potwierdza posiadanie m.in. następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu główny księgowy – kod zawodu 121101:
1. Organizowanie systemu rachunkowości w jednostce gospodarczej.
2. Ujmowanie i kontrolowanie skutków złożonych zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem aspektów podatkowych.
3. Dokonywanie bieżącej i bilansowej wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów z uwzględnieniem skutków podatkowych.
4. Ocenianie poprawności księgowania i rozliczania kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych.
5. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz przeprowadzanie ich analizy.
6. Ustalanie zobowiązań podatkowych, sporządzanie deklaracji, zeznań i innych formularzy podatkowych.
7. Znajomość ogólnych zasad zarządzania finansami jednostki.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest łącznie:

a) uczestnictwo w 70% zajęć dydaktycznych,
b) zaliczenie prac kontrolnych,
c) pisemny egzamin kwalifikacyjny.

Absolwenci zgodnie z warunkami zaliczenia i zdawania egzaminu kursu otrzymują:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, oraz
  • certyfikat SKwP z tytułem GŁÓWNY KSIĘGOWY z potwierdzeniem kwalifikacji w ramach zawodu - kod zawodu 121101.

INFORMACJE DODATKOWE:
Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów przygotowanych i wydanych grupie kursowej w tym okresie materiałów szkoleniowych oraz pokrycia opłaty za czesne w stosunku do zrealizowanych dni zajęć; zwrotów dokonuje się tylko w przypadku rezygnacji nie później niż w ciągu dwóch pierwszych zajęć. Nieobecność bez powiadomienia pisemnego nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział w kursie.

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Klaudia Wieczorek
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635