Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
13.09.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków

WYKŁADOWCA: ŁUKASZ PIETRUK - Radca Prawny, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych, wieloletni Inspektor Ochrony Danych (wcześniej ABI), specjalista w zakresie prawa pracy, dokumentacji pracowniczej. Absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze oraz prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych. Jest autorem dwóch książek o tematyce prawnej i publikacji naukowych z kilku dziedzin prawa. W ramach praktyki zawodowej prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy reprezentując zarówno pracowników jak i pracodawców. Wykładowca ceniony za bezpośrednie podejście i przejrzyste przekazanie wiedzy prawnej, poparte dużą praktyką stosowania prawa. Na bieżąco odpowiada na pytania, a uczestnicy chwalą bardzo merytoryczny, ale swobodny sposób prowadzenia szkolenia, mimo często hermetycznej prawnej tematyki. Prowadzi szkolenia i zajęcia z zakresu prawa pracy od 2006 r., jest wykładowcą na kursach dla pracowników kadr i księgowych.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących zmian w prawie pracy.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: księgowi, główni księgowi, osoby zajmujące się księgowością i kadrami, dyrektorzy, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac, osoby zajmujące się zawodowo zatrudnianiem pracowników, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne, osoby chcące usystematyzować wiedzę z zakresu płac.

ORGANIZACJA:

CZAS TRWANIA KURSU: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) / 9:00 - 14:45
Kurs realizowany jest w systemie online.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej przed szkoleniem.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).
Szczegóły dotyczące wykorzystania i obsługi platformy potrzebnej do szkolenia online otrzymają Państwo po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

PLAN NAUCZANIA:

1.Wprowadzenie – czyli dlaczego temat będzie omawiany z minimum teorii i z naciskiem na praktykę.

2. Korzystanie z uprawnień przewidzianych w kodeksie pracy przez pracownika okiem praktyka

 • ograniczenia dla pracodawców
 • zakres ochrony pracownika
 • nowy rodzaj pozwu pracowniczego

3. Zmiany w zakresie treści umowy o pracę, dlaczego wciąż tak wiele błędów jest popełnianych?

 • praktyczne problemy z podawaniem dodatkowych informacji
 • co w sytuacji nieuwzględnienia wymogów – sankcyjność zaniechania

4. Pułapka w zakresie nawiązania stosunku pracy, jak w nią nie wpaść?

5. Dwa etaty – dlaczego kodeksowa regulacja nie wytrzymuje konfrontacji z praktyką?

6. Umowa na okres próbny, dlaczego tak niechętnie pracodawcy korzystają z nowych rozwiązań?

 • czym różni się taka umowa od poprzednich umów na okres próbny?
 • klauzula automatycznego przedłużenia umowy
 • powiązanie długości okresu próbnego z zatrudnieniem po okresie próbnym – praca na przykładach.

7. Wypowiadanie umów o pracę

 • wypowiadanie umów na czas określony
 • wypowiadanie umów na okres próby
 • dodatkowe uprawnienia pracowników zatrudnionych na czas określony, co jest istotne a co jest w praktyce wydmuszką?

8. Nowe wnioski pracownicze – wyzwanie dla pracodawcy

 • wniosek o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia
 • wniosek o elastyczną organizację pracę
 • standardowe błędy popełniane przez pracodawców

9. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy, czyli jak sobie radzić ze współczesną broszurką?

 • w których miejscach informacji pracodawcy robią błędy?
 • zakres informacji
 • forma przekazania informacji

10. Postać elektroniczna podczas porozumiewania się z pracownikiem

 • Identyfikacja nadawcy/adresata
 • Sfera dowodowa
 •  Archiwizacja

11.  Przerwy w czasie pracy – praktyczne zagadnienia

12. Dodatkowe dni wolne od pracy

 • Zwolnienie od pracy – ujęcie wyłącznie praktyczne, z minimum teorii.
 • Urlop opiekuńczy – ujęcie wyłącznie praktyczne, z minimum teorii.

13. Zmiany w zakresie urlopów

 • urlop rodzicielski
 • urlop ojcowski
 • urlop wychowawczy
 • urlop macierzyński

14. Regulacje w zakresie szkoleń pracowniczych

15. Praca zdalna

 • Regulamin, na co trzeba zwrócić uwagę?
 • Praca zdalna – całkowita, częściowa lub okazjonalna
 • Jak właściwie rozpocząć pracę zdalną i dlaczego to takie ważne?
 • Grupy (osoby) uprzywilejowane – jak ma postępować pracodawca?
 • Zwroty kosztów i ekwiwalent – zasady ustalania.
 • Inne praktyczne zagadnienia

16. Kontrola trzeźwości pracownika

 • Zasady wprowadzania
 • Zasady przeprowadzania
 • Dokumentacja w firmie
 • Obowiązki i uprawnienia pracodawcy

17. Pytania i dyskusja

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przepisów prawa pracy,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@jeleniagora.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpływu pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635
close