Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
20.04.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
WEEKENDOWY
Opłata:
790,- zł od osoby
720,- zł Cena dla członków

WYKŁADOWCA:
MAGDALENA LIPOWSKA – prawnik, specjalista prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i naliczania wynagrodzeń, absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace. Od blisko 20 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla pracowników i pracodawców w zakresie szeroko pojętego prawa pracy. Udziela porad prawnych, wyjaśnień i interpretacji z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń. Posiada szeroką wiedzę nt. zagadnień kadrowo-płacowych i ubezpieczeń społecznych połączoną z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem kursu jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie Specjalista ds. naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Przygotowanie do pracy w tym zawodzie ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak, aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w programie nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

UCZESTNICY SZKOLENIA: Kurs przeznaczony jest dla osób, które pracują lub rozpoczynają pracę w działach płac i zajmują się problematyką naliczania wynagrodzeń.
Proces kształcenia oparty jest o:
a) zajęcia wykładowe, wykładowo-seminaryjne, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia praktyczne (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
b) materiały szkoleniowe, w tym: przepisy prawa, opracowania własne prowadzącego, konspekty, materiały poglądowe (przykłady dokumentów),
c) naukę własną słuchacza.
Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć będzie ugruntowana na zajęciach w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych oraz korzystania z notatek własnych słuchacza.

ORGANIZACJA:
Czas trwania kursu: 32 godziny (w tym 1 godzina praca kontrolna).

TERMINY: 
7.09.2024 - 8.09.2024

21.09.2024 - 22.09.2024

Kurs realizowany jest w trybie online.
Zajęcia na kursie odbywają się w zależności od trybu:

Tryb dzienny w weekendy w godz. 9.00-15.30
Tryb popołudniowy w dni robocze w godz.16:00 - 20:00
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć online, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
a) uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem,
b) zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge. Łącze internetowe: min download: 10 Mb/s, min upload: 10 Mb/s (APMG Int. zaleca korzystanie z łącza stałego),
c) niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów (czytnik plików pdf oraz doc) (np. darmowe Acrobat Reader oraz Open Office),
d) uczestnik przed zajęciami otrzymuje dane do logowania się (login i hasło) do konta w aplikacji MS Teams, które ważne jest przez cały okres trwania kursu.
Szczegóły dotyczące wykorzystania i obsługi platformy MS Teams potrzebnej do kursu online otrzymają Państwo po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

PLAN NAUCZANIA:
I. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, wstęp do wynagrodzeń
1. Zasady ustalania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne
1.1. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie emerytalne
1.2. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie rentowe
1.3. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie chorobowe
1.4. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie wypadkowe
2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
2.1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2.2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe
2.3. Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
3. Zasady ustalania i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne
4. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
5. Zasady ustalania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
5.1. Pojęcie przychodu
5.2. Koszty uzyskania przychodu
5.3. Pojęcie dochodu
5.4. Podstawa obliczenia podatku
5.5. Skala podatkowa
5.6. Obniżenie podatku o składkę zdrowotną
5.7. Pobór podatku
5.8. Zaokrąglenie podstawy i podatku
6. Zasady ustalania i opłacania składki na Fundusz Pracy
7. Zasady ustalania i opłacania składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
8. Zasady ustalania i opłacania składki na FGŚP
9. Roczna karta wynagrodzeń (z uwzględnieniem ograniczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, przekroczenia progu podatkowego)
„Zerowy PIT dla młodych”

II. Lista płac – warsztaty praktyczne

III. Wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej za przepracowaną część miesiąca
1. wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby pracownika
2. wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w przypadku innej nieobecności
3. wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w przypadku zatrudnienia w trakcie miesiąca

IV. Składniki wynagrodzenia, zasady i warunki ich przyznawania.
1. Obligatoryjne składniki wynagrodzeń
2.1. Wynagrodzenie zasadnicze
2.2. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
2.3. Wynagrodzenie za pracę w nocy
2.4. Wynagrodzenie za dyżur
2.5. Wynagrodzenie za przestój
2. Fakultatywne składniki wynagrodzeń
3.1. Dodatek funkcyjny
3.2. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych
3.3. Dodatek stażowy
3.4. Premia regulaminowa
3.5. Premia uznaniowa
3. Zakaz zrzekania się prawa do wynagrodzenia
4. Termin wypłaty wynagrodzenia
5. Miejsce i forma wypłaty wynagrodzenia

V. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
1. Składniki wynagrodzenia uwzględniane i nie uwzględniane przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
2. Podstawa wynagrodzenia urlopowego
 stałe składniki wynagrodzeń
 zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc,
 długotrwała nieobecność pracownika a podstawa wymiaru wynagrodzenia za urlop
 urlop wykorzystywany na przełomie miesięcy a wynagrodzenie za urlop (przykłady praktyczne)

VI. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
1. Składniki wynagrodzenia uwzględniane przy ustalaniu podstawy wymiaru ekwiwalentu,
2. Dobowa norma czasu pracy służąca do obliczenia ekwiwalentu za urlop,
3. Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu

VII. Odprawa emerytalna, rentowa, odszkodowania

VIII. Rozliczanie wpłat do PPK
1. wpłaty do PPK finansowane po stronie podmiotu zatrudniającego i zatrudnionego oraz możliwość ich obniżenia
2. opodatkowanie wpłaty finansowanej przez podmiot zatrudniający
3. przykłady praktyczne rozliczenia wynagrodzenia pracownika będącego uczestnikiem PPK

IX. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

X. Wynagrodzenie ze pracę w godzinach nocnych

XI. Prawo do wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy
1. wynagrodzenie za przestój
2. wynagrodzenie za dyżur
3. wynagrodzenie za czas udziału w badaniach profilaktycznych

XII. Rozliczanie umów cywilnoprawnych
1. Zasady podlegania ubezpieczeniom przez zleceniobiorców
2. Koszty uzyskania przychodu z tytułu umów cywilnoprawnych
3. Podatek zryczałtowany
4. Rozliczanie umów cywilnoprawnych
 umowa zlecenia z własnym pracownikiem

XIII. Świadczenia przysługujące pracownikom w okresie czasowej niezdolności do pracy
1. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych (wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy)
2. Podstawa do świadczeń chorobowych w pierwszym miesiącu zatrudnienia
3. Składniki uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie
4. Zmiana wymiaru czasu pracy w okresie przyjmowanym do obliczenia podstawy świadczenia.
5. Kontunuowanie ustalonej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

  1. poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu naliczania wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych;
  2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie pracy kontrolnej. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na kurs dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w kursie prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:

Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.


MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635
close