Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
23.01.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
350,- zł od osoby
330,- zł Cena dla członków

WYKŁADOWCA: AGATA PORĘCZEWSKA-TYLKA - wieloletni trener i praktyk, specjalista ds. ubezpieczeń i składek z ubezpieczeń społecznych

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem kursu jest przekazanie słuchaczom informacji na temat bieżącego stanu prawnego oraz usystematyzowanie i pogłębienie posiadanej wiedzy w zakresie naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: księgowi, główni księgowi, osoby zajmujące się księgowością i kadrami, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac, osoby zajmujące się zawodowo zatrudnianiem pracowników, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne.

ORGANIZACJA:
CZAS TRWANIA KURSU: 7 godzin (godzina lekcyjna to 45 minut) / 9:00 - 14:45
Kurs realizowany jest w formie online.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej przed szkoleniem.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).
Szczegóły dotyczące wykorzystania i obsługi platformy potrzebnej do szkolenia online otrzymają Państwo po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

PLAN NAUCZANIA:

I. Ubezpieczenie zdrowotne osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania.
II. Składki zdrowotna dla przedsiębiorców.
1. Ustalanie wysokości składek zdrowotnych w zależności od formy opodatkowania.

2. Ustalania składki zdrowotnej w przypadku prowadzenia kilku rodzajów  działalności gospodarczych.
3. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy dla osób niepełnosprawnych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób współpracujących.
4. Zwolnienie z obowiązku opłacania składki zdrowotnej.

III. Ustalanie wysokości należnej rocznej składki zdrowotnej za 2022 r.
1. Sposób ustalania rocznej składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania.

2. Sposób ustalania rocznej składki zdrowotnej w przypadku zmiany formy opodatkowania w trakcie roku.
3. Ustalanie składki rocznej w przypadku zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

4. Postępowanie w przypadku stwierdzenia niedopłaty lub nadpłaty składek zdrowotnych po rozliczeniu rocznym.
5. Decyzje w sprawie nadpłaty składek.
6. Zasady korygowania podstawy wymiaru i składki zdrowotnej.

IV. Obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym od 01.01.2023 r.:
1. komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjne – obowiązek podlegania ubezpieczeniom od 01.01.2023 r.

2. akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług.

V. Zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
1. Zasady obejmowania ubezpieczeniami społecznymi wspólników spółek jawnych, partnerskich, komandytowych oraz jednoosobowych spółek z o.o. – różnice w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym.

2. Ulgi w opłacaniu składek – warunki i terminy korzystania z ulg.
3. Przypadki wykluczające możliwość korygowania podstawy wymiaru składek za osoby prowadzące działalność gospodarczą.

VI. Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych - omówienie regulacji z zakresu zawierania umów o dzieło, umów zlecenia, umów agencyjnych oraz umów o świadczenie usług, do których mają zastosowanie przepisy dotyczące zlecenia.
1. Rodzaje umów i ich cechy charakterystyczne.

2. Zasady prawidłowej klasyfikacji umów zlecenia i umów o dzieło na tle najnowszych orzeczeń sądowych. Najczęstsze przyczyny kwestionowania umów o dzieło przez ZUS.
3. Ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczania składek za zleceniobiorców, z uwzględnieniem zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych:

  • umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem,
  • umowa cywilnoprawna zawarta z obcym pracownikiem/zleceniobiorcą,
  • umowa cywilnoprawna zawarta z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim.
  • umowa cywilnoprawna zawarta z uczniem lub studentem,
  • umowa zlecenia zawarta z członkiem rady nadzorczej,
  • umowa zlecenia - kontrakt menedżerski,
  • umowa cywilnoprawna zawarta z osobą prowadzącą działalność pozarolniczą, z uwzględnieniem różnic wynikających ze stosowanej przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek

VII. Konsekwencje nielegalnego zatrudnienia pracownika lub zaniżania podstawy wymiaru składek poprzez nieujawnienie części wynagrodzenia.

VIII. Zmiany w zakresie składania dokumentów rozliczeniowych.
1. Przedawnienie możliwości dokonywania korekt dokumentów rozliczeniowych.

IX. Profil informacyjny PUE ZUS od 01.01.2023 r.
1. Obowiązek aktywnego utrzymywanie profilu.

2. Skutek doręczenia w przypadku korespondencji prowadzonej przez PUE ZUS.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
1) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
2) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@jeleniagora.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpływu pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635