Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
15.10.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
1200,- zł od osoby
Zapisz się

WYKŁADOWCA:

ZDZISŁAW KES - Adiunkt w Katedrze Zarządzania Procesami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swojej pracy zajmuje się zastosowaniem programu MS Excel w zarządzaniu, wdrażaniem instrumentów controllingu i rachunkowości zarządczej, metodyką kontroli budżetowej oraz wykorzystaniem symulacji komputerowych w optymalizacji ryzyka procesów biznesowych. Pasjonat i niekwestionowany ekspert w zakresie zastosowania MS Excel w rozwiązywaniu realnych problemów ze świata biznesu i nauki. Dzięki biegłej znajomości MS Excel VBA, SQL oraz kodu M tworzy aplikacje pozwalające na szybkie i automatyczne przetwarzanie dowolnych zbiorów danych.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zakresu przetwarzania informacji kosztowych wykorzystywanych w procesie zarządzania oraz zdobycie nowych umiejętności z zakresu budowy systemów informacyjnych controllingu kosztów z wykorzystaniem MS Excela.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej. Słuchacze powinni posiadać podstawową wiedzę z obsługi MS Excela.

Kierujemy ten kurs w szczególności do osób, które są zaangażowane w przygotowywanie budżetów oraz raportów kontrolnych z ich wykonania, wykonywanie analiz, rozliczanie kosztów, przeprowadzanie kalkulacji lub realizację innych pracochłonnych zadań wymagających zastosowania arkusza kalkulacyjnego.
Uczestnicy po tym kursie będą lepiej rozumieli na czym polega dobra organizacja danych wykorzystywanych w controllingu kosztów, wykonywali poszczególne operacje w sposób szybszy lub automatyczny a Ich arkusze staną się mniej skomplikowane i łatwiejsze w obsłudze.
UCZESTNICY SZKOLENIA: księgowi, główni księgowi, pracownicy biur rachunkowych i inni odpowiedzialni za przetwarzanie danych kosztowych na potrzeby księgowości lub menedżerów.

ORGANIZACJA:

Czas trwania kursu:
32 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna – 45 minut)/16:00 - 19:15
Kurs realizowany jest w systemie online.

15.10.2021
19.10.2021
22.10.2021
26.10.2021
29.10.2021
2.11.2021
9.11.2021
16.11.2021

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć praktycznych w formie – studiów przypadków, warsztatów oraz gier symulacyjnych realizowanych w środowisku MS Excel. Stosowane będą metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Wszystkie zadania są realizowane z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego w laboratorium komputerowym.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox). Szczegóły dotyczące wykorzystania i obsługi platformy potrzebnej do szkolenia online otrzymają Państwo po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

PLAN NAUCZANIA:

1. Miejsce i rola controllingu kosztów w zarządzaniu jednostką gospodarczą – budowa SIC.XLS (System Informacyjny Controllingu w środowisku MS Excela)
2. Ewidencja zużycia czynników kosztotwórczych (listy płac, karty pracy, dane magazynowe, przebieg pojazdów itp.) – importowanie i wstępna obróbka danych na potrzeby SIC.XLS
3. Rachunek kosztów jako źródło danych controllingu kosztów (ewidencja księgowa) – importowanie i wstępna obróbka danych na potrzeby SIC.XLS
4. Dostosowanie ewidencji kosztów na potrzeby zarządzania – wykorzystanie pól opisu dokumentu w przetwarzaniu danych na potrzeby controllingu kosztów
5. Rozliczanie kosztów – automatyzacja procesu z wykorzystaniem MS Excela
6. Kalkulacja kosztów – automatyzacja procesu z wykorzystaniem MS Excela
7. Analiza rentowności sprzedaży – zastosowanie tabel przestawnych
8. Budżetowanie jako system planistyczno-kontrolny wykorzystywany w controllingu kosztów – budowa budżetów w skoroszycie xlsx, konsolidacja budżetów z wykorzystaniem Power Query
9. Struktura MPK (miejsc powstawania kosztów) wykorzystywana w controllingu kosztów – zarządzanie danymi w zmiennej strukturze organizacyjnej
10.Gra symulacyjna – tworzenie centrów odpowiedzialności, struktury budżetów, wypełnianie budżetów, realizacja zadań przyjętych w budżetach, kontrola realizacji budżetów, analiza odchyleń,
działania korygujące.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu: dostosowywania ewidencji kosztów do potrzeb zarządzania, przetwarzania danych kosztowych w
środowisku arkusza kalkulacyjnego, rozumienia znaczenia informacji kosztowych w controllingu, budowy systemów informacyjnych dostarczających danych kosztowych,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z paragrafem 22 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty;
Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem;
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia;
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika;
Rezygnacja powinna być zgłoszona wcześniej niż siedem dni przed rozpoczęciem kursu w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl lub poczty tradycyjnej do Organizatora kursu. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpływu pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji;
Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Klaudia Wieczorek
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635