Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
30.11.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
600,- zł od osoby
Zapisz się

WYKŁADOWCA:
ZDZISŁAW KES - Adiunkt w Katedrze Zarządzania Procesami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swojej pracy zajmuje się zastosowaniem programu MS Excel w zarządzaniu, wdrażaniem instrumentów controllingu i rachunkowości zarządczej, metodyką kontroli budżetowej oraz wykorzystaniem symulacji komputerowych w optymalizacji ryzyka procesów biznesowych. Pasjonat i niekwestionowany ekspert w zakresie zastosowania MS Excel w rozwiązywaniu realnych problemów ze świata biznesu i nauki. Dzięki biegłej znajomości MS Excel VBA, SQL oraz kodu M tworzy aplikacje pozwalające na szybkie i automatyczne przetwarzanie dowolnych zbiorów danych.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych poprzez nabycie umiejętności wykorzystania programu MS Excel w księgowości. Zapraszamy na praktyczne zajęcia, podczas których każdy uczestnik empirycznie poznaje aplikację MS Excel, a w szczególności jej funkcje, narzędzia oraz sposoby ich wykorzystania w środowisku danych finansowo-rachunkowych. Prowadzone warsztaty szkoleniowe mają na celu usprawnienie pracy księgowych w obszarze zastosowań arkusza kalkulacyjnego. Dzięki zajęciom będziesz mógł: uprościć wykorzystywane arkusze, skrócić czas potrzebny na wykonywanie żmudnych obliczeń i transformacji danych księgowych, wykonać skomplikowane rachunki korzystając z poznanych formuł oraz swobodnie poruszać się w gąszczu danych liczbowych. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zasady pracy z Power Query (dodatek do MS Excela), które pozwalają na automatyzację często wykonywanych operacji np.: importowanie zawartości z innych plików, „porządkowanie”, filtrowanie, konsolidowanie, porównywanie danych. Dzięki temu Uczestnicy będą mogli samodzielnie budować aplikacje wspomagające bieżąca pracę w księgowości.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

UCZESTNICY SZKOLENIA: warsztaty są kierowane do osób pracujących w działach lub biurach rachunkowych, które w zakresie obowiązków posiadają znajomość MS Excela na poziomie podstawowym oraz w sposób intensywny (tj. codzienne lub kilka razy w tygodniu) wykorzystują arkusz kalkulacyjny w swojej pracy. Uczestnik nie musi znać zaawansowanych funkcji czy zastosowań MS Excela. Podczas warsztatów poszczególne zagadnienia będą prezentowane od podstaw.

ORGANIZACJA:

CZAS TRWANIA KURSU: 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) / 16:00 - 19:15
Kurs realizowany jest w systemie online.

TERMINY:
30.11.2021
02.12.2021
07.12.2021
09.12.2021

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć w laboratorium komputerowym wyposażonych w arkusz kalkulacyjny MS Excel 365 współpracujący z system Windows 10. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę od wzorujące dane finansowo-księgowo.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox). Szczegóły dotyczące wykorzystania i obsługi platformy potrzebnej do szkolenia online otrzymają Państwo po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

PROGRAM NAUCZANIA

Dzień 1 (4H) Podstawowe zasady pracy z arkuszem kalkulacyjnym
1) Nawigacja po arkuszu kalkulacyjnym za pomocą klawiatury
2) Formatowanie komórek
3) Wykorzystanie tabel MS Excela

Dzień 2 (4H) Podstawowe narzędzia ułatwiające przetwarzanie danych
1) Praca z różnymi formatami liczb
2) Zastosowanie filtrowania i sortowania
3) Wykorzystanie tabel przestawnych

Dzień 3 (4H) Wstęp do wykorzystania Power Query
1) Dostosowywanie układów danych na potrzeby pracy z tabelami przestawnymi
2) Przetwarzanie danych z wielopoziomową analityką
3) Łączenia danych z wielu arkuszy

Dzień 4 (4H) Przykłady zastosowania MS Excela w pracy z danymi finansowo-księgowymi
1) Budowa tabel z klasyfikacjami
2) Tworzenie raportów wiekowania należności
3) Generowanie raportów analitycznych

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) Nabycie umiejętności efektywnej pracy z danymi finansowo-księgowymi w arkuszu kalkulacyjnym.
2) Nabycie umiejętności organizowania danych w skoroszytach xlsx.
3) Zapoznanie się z narzędziami przetwarzania danych m.in., z tabelami, tabelami przestawnymi, autofiltrami.
4) Zapoznanie się z przydatnymi w pracy księgowego funkcjami MS Excela.
5) Poznanie możliwości arkusza kalkulacyjnego w obszarze usprawniania pracy w księgowości.
6) Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
7) Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty;
Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem;
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia;
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika;
Rezygnacja powinna być zgłoszona wcześniej niż siedem dni przed rozpoczęciem kursu w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl lub poczty tradycyjnej do Organizatora kursu. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpływu pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji;
Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Klaudia Wieczorek
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635