Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
12-02-2019 lista rezerwowa
Typ:
kurs krótki
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
600,- zł od osoby
570,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

CEL:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych poprzez nabycie umiejętności wykorzystania programu MS Excel w księgowości. Zapraszamy na praktyczne zajęcia, podczas których każdy uczestnik empirycznie poznaje aplikację MS Excel 2016, a w szczególności jej funkcje, narzędzia oraz sposoby ich wykorzystania w środowisku danych finansowo-rachunkowych. Prowadzone warsztaty szkoleniowe mają na celu usprawnienie pracy księgowych w obszarze zastosowań arkusza kalkulacyjnego. Dzięki zajęciom będziesz mógł: uprościć wykorzystywane arkusze, skrócić czas potrzebny na wykonywanie żmudnych obliczeń i transformacji danych księgowych, wykonać skomplikowane rachunki korzystając z poznanych formuł oraz swobodnie poruszać się w gąszczu danych liczbowych.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Uczestnicy szkolenia: warsztaty są kierowane do osób pracujących w działach lub biurach rachunkowych, które w zakresie obowiązków posiadają znajomość MS Excela na poziomie podstawowym oraz w sposób intensywny (tj. codzienne lub kilka razy w tygodniu) wykorzystują arkusz kalkulacyjny w swojej pracy. Uczestnik nie musi znać zaawansowanych funkcji czy zastosowań MS Excela. Podczas warsztatów poszczególne zagadnienia będą prezentowane od podstaw.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć w laboratorium komputerowym wyposażonych w arkusz kalkulacyjny MS Excel 2016 współpracujący z system Windows 10. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę od wzorujące dane finansowo-księgowo.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

 1. Nabycie umiejętności efektywnej pracy z danymi finansowo-księgowymi w arkuszu kalkulacyjnym.
 2. Nabycie umiejętności organizowania danych w skoroszytach xlsx.
 3. Zapoznanie się z narzędziami przetwarzania danych m.in., z tabelami, tabelami przestawnymi, autofiltrami.
 4. Zapoznanie się z przydatnymi w pracy księgowego funkcjami MS Excela.
 5. Poznanie możliwości arkusza kalkulacyjnego w obszarze usprawniania pracy w księgowości.
 6. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 7. Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

PROGRAM:

Dzień 1 (4H) Podstawowe zasady pracy z arkuszem kalkulacyjnym

1. Nawigacja po arkuszu kalkulacyjnym za pomocą klawiatury

 • Wyszukiwanie informacji na postawie adresu komórki
 • Przechodzenie między arkuszami i wyszukiwanie arkuszy po nazwie
 • Przechodzenie i zaznaczanie wierszy, kolumn i tabel z danymi
 • Powtarzanie ostatniej operacji
 • Wstawianie autosumy
 • Przenoszenie danych między arkuszami i skoroszytami z wykorzystaniem klawiatury

2. Formatowanie komórek

 • Skróty klawiaturowe używane przy formatowaniu
 • Formatowanie niestandardowe
 • Formatowanie warunkowe

3. Wykorzystanie tabel MS Excela

 • Definiowanie tabel
 • Zapoznanie się z właściwościami tabel
 • Zmiana nazwy tabeli
 • Wprowadzenie formuł do kolumn tabeli
 • Odwoływanie się do tabel

Dzień 2 (4H) Podstawowe narzędzia ułatwiające przetwarzanie danych

1. Praca z różnymi formatami liczb

 • Konwersja liczb przechowywanych jako tekst
 • Usuwanie niepotrzebnych znaków (spacje, separatory) w dużych zbiorach danych
 • Zmian formatu liczb anglosaskiego na polski
 • Zmiana formatów dat
 • Praca z numerami kont

2. Zastosowanie filtrowania i sortowania

 • Autofiltrowanie danych
 • Filtrowanie danych za pomocą różnych kryteriów
 • Filtrowanie złożone
 • Sortowanie i sortowanie zaawansowane

3. Wykorzystanie tabel przestawnych

 • Tworzenie tabel przestawnych
 • Wykorzystanie jako źródła danych tabeli programu Excel
 • Budowanie tabel o dowolnych układach kolumn i wierszy
 • Filtrowanie i sortowanie danych w tabeli przestawnej
 • Wstawianie formuł obliczeniowych w tabelach przestawnych

Dzień 3 (4H) Podstawy organizacji danych w arkuszu kalkulacyjnym 

1. Dostosowywanie układów danych na potrzeby pracy z tabelami przestawnymi

 • Prezentacja korzyści z posługiwania się danymi dostosowanymi do pracy z tabelami przestawnymi
 • Zastosowanie opcji anulowania przestawienia kolumn

2. Przetwarzanie danych z wielopoziomową analityką 

 • Wypełnianie kolumn brakującymi informacjami nt. poziomu analityki
 • Automatyzacja zadań związanych z usuwaniem układów wielopoziomowych i dopasowywanie ich do pracy z tabelami przestawnymi 

3. Łączenia danych z wielu arkuszy

 • Mechanizm konsolidacji danych

Dzień 4 (4H) Przykłady zastosowania MS Excela w pracy z danymi finansowo-księgowymi  

1. Budowa tabel z klasyfikacjami

 • Klasyfikacja kontrahentów pod względem wielkości rozrachunków
 • Klasyfikacja zapasów magazynowych pod względem zmienności rozchodu

2. Tworzenie raportów wiekowania należności

 • Grupowanie danych dotyczących należności
 • Przypisywanie należności do grup wg długości okresu przeterminowania

3. Generowanie raportów analitycznych

 • Badanie dynamiki i struktury bilansu,
 • Analizy przychodów, kosztów

Wykładowca - dr Zdzisław Kes

ORGANIZACJA:

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 16.00 - 19.15.

Kurs obejmuje 16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). 

Kurs realizowany w dniach: 19 listopad 2019r

                                                  21 listopad 2019r

                                                  26 listopad 2019r

                                                  28 listopad 2019r

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

• materiały szkoleniowe,
• przerwy kawowe.

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych (75%) oraz egzamin w formie testu. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635