Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
przed południem
Opłata:
499.00,- zł od osoby
475.00,- zł Cena dla członków
Zapisz się

DWUDNIOWE WARSZTATY

MICROSOFT EXCEL - na poziomie zaawansowanym  z wykorzystaniem EXCELA w księgowości  oraz w kadrach i płacach

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem szkolenia jest zapoznanie użytkowników z zaawansowanymi sposobami tworzenia analiz i obliczeń zarówno za pomocą funkcji, tabel przestawnych jak i gotowych narzędzi występujących w programie. Dodatkowo omawiane narzędzia i rozwiązania pozwolą na zarządzanie pracą w grupie lub tworzenia szablonów do pracy w Excelu dla innych uczestników. W ramach szkolenia duży nacisk położony jest na automatyzację typowych czynności wykonywanych w programie oraz różnego rodzaju przydatne tricki usprawniające pracę, w szczególności w księgowości oraz kadrach i płacach. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

UCZESTNICY SZKOLENIA: wszystkie osoby zainteresowane poznaniem szczegółowo programu MICROSOFT EXCEL.

WYKŁADOWCA: TOMASZ BAGIŃSKI - Trener i wykładowca stawiający na praktyczne zastosowanie przekazywanej wiedzy w codziennej pracy. Posiada 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów i szkoleń z czego ostatnie 7 jest ukierunkowane na pakiet biurowy Microsoft Office (Excel, BI, Word, PowerPoint, Access, Outlook) na wszystkich poziomach zaawansowania wraz z programowaniem w VBA. Środowisko Office’a a szczególnie Excel/Access zna nie tylko od strony dydaktycznej, ale również od strony zwykłego użytkownika, byłego analityka w korporacjach farmaceutach i jako osoba wspierająca innych użytkowników w problemach (case study). Obok wielu kursów informatycznych ukończył również szkolenia z zakresu prowadzenia grup szkoleniowych, przygotowania i wygłaszania wykładów oraz zarządzania projektami.

ORGANIZACJA:
Zajęcia w tygodniu  w godz. 9.00-15.30
Kurs obejmuje 2 dni po 8 godzin lekcyjnych.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Szkolenie uruchamiane jest z chwilą pełnego naboru grupy słuchaczy.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji MS Teams. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej przed szkoleniem.

PROGRAM:

1.Przypomnienie/usystematyzowanie narzędzi przydatnych w codziennej pracy oraz poszerzenie wiedzy o ich możliwościach

 • Przydatne skróty, zaznaczanie danych, poruszanie się po zakresie, serie, kopiowanie, filtrowanie danych, znajdź i zamień, obliczenia czasookresu prowadzone w oparciu o daty i czas, itp.

2.Formaty wartości

 • Zarządzanie formatami wartości oraz zaawansowane metody tworzenia własnych formatów.
 • Sposoby wyświetlania wartości numerycznych, dat, czasu

3.Praca na wielu arkuszach

 • Wprowadzanie, edytowanie i formatowanie danych w wielu arkuszach równocześnie, dokonywanie obliczeń z wielu arkuszy

4.Praca z danymi

 • Zaznaczanie tylko pustych, widocznych, komórek z formułami lub bez oraz praca z nimi. Pobieranie danych do Excela z plików np. TXT/CSV, z Internetu

5.Obiekt tabela

 • Nadawanie formatów i dokonywanie obliczeń z wykorzystaniem nazw tabeli i pól, fragmentatory, współpraca tabeli z innymi obiektami w Excelu

6.Omówienie Funkcji

 • Tekstowych (LEWY, PRAWY, ZŁĄCZ.TESKTY. FRAGMENT.TEKSTU, PODSTAW, TEKST itp.)
 • Logicznych (JEŻELI, ORAZ, LUB, JEŻELI.BŁĄD, JEŻELI.ND)
 • Wyszukiwania (WYSZUKAJ.PIONOWO, INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ)
 • Daty (DZIEŃ.ROBOCZY, DNI.ROBOCZE, DATA.RÓŻNICA, ROK, MIESIĄC, NUM.TYG itp.)
 • Czasu (CZAS, GODZINA, MINUTA, SEKUNDA)
 • Liczących (SUMA.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI, ILE.NIEPUSTYCH, LICZ.JEŻELI, SUMA.ILOCZYNÓW, SUMA.WARUNKÓW itp.)
 • Zagnieżdżenia składające się z wielu funkcji

7.Obliczenia za pomocą funkcji tablicowych

8.Analiza symulacji – Szukaj Wyniku, Menadżer scenariuszy, Solver

9.Formatowanie warunkowe

 • Wyróżnianie komórek spełniających wybrane wartości. Wizualizacja danych za pomocą pasków danych, skali kolorów, zestawu ikon. Formatowanie komórek z wykorzystaniem formuł i funkcji.

10.Tabela przestawna

 • Tworzenie, formatowanie i dokonywanie obliczeń przy użyciu różnych funkcji obliczeniowych, Grupowanie, sortowanie i filtrowanie danych. Wykresy przestawne, pola i elementy obliczeniowe, fragmentatory, osie czasu, pulpit managera.

11.Wykresy

 • Rodzaje i zasady doboru wykresów do posiadanych danych. Tworzenie wykresów złożonych oraz zaawansowane ustawienia skali, osi, etykiet danych, linie trendu. Tworzenie wykresów Ganta, Pareto itp.

12.Drukowanie

 • Ustawienia wydruku, nagłówek, stopka, numeracja stron, marginesy, drukowanie wszystkich arkuszy w skoroszycie

13.Bezpieczeństwo i poprawność danych

 • Ochronna skoroszytu, arkusza i komórek. Zaawansowane ustawienia kontroli wprowadzonych danych do komórek. Tworzenie wielopoziomowych list.
 • Rejestrator makr
 • Nagrywanie, uruchamianie i omówienie problematyki bezpieczeństwa. Przypisywanie makropoleceń do przycisków, podstawowa modyfikacja i kasowanie makr.

15.Pytania i odpowiedzi

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1.uzyskanie i poszerzenie niezbędnej wiedzy dotyczącej wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w praktyce, w szczególności w księgowości oraz kadrach i płacach,
2.umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3.umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty;
Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem;
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia;
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika;
Rezygnacja powinna być zgłoszona wcześniej niż siedem dni przed rozpoczęciem kursu w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@jeleniagora.skwp.pl lub poczty tradycyjnej do Organizatora kursu. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpływu pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji;
Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Klaudia Wieczorek
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635