Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
02-03.10.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
przed południem
Opłata:
845,- zł od osoby
800,- zł Cena dla członków

WYKŁADOWCA:
TOMASZ BAGIŃSKI - Trener i wykładowca stawiający na praktyczne zastosowanie przekazywanej wiedzy w codziennej pracy. Posiada 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów i szkoleń z czego ostatnie 7 jest ukierunkowane na pakiet biurowy Microsoft Office (Excel, BI, Word, PowerPoint, Access, Outlook) na wszystkich poziomach zaawansowania wraz z programowaniem w VBA. Środowisko Office’a a szczególnie Excel/Access zna nie tylko od strony dydaktycznej, ale również od strony zwykłego użytkownika, byłego analityka w korporacjach farmaceutach i jako osoba wspierająca innych użytkowników w problemach (case study). Obok wielu kursów informatycznych ukończył również szkolenia z zakresu prowadzenia grup szkoleniowych, przygotowania i wygłaszania wykładów oraz zarządzania projektami.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem kursu jest nauka praktycznego wykorzystania Excela w kadrach, płacach i księgowości. Zagadnienia omawiane na kursie pomogą w sprawnym przygotowaniu zestawień i wykresów, a stworzone szablony będą mogły być wykorzystane w codziennej pracy. Uczestnicy kursu dowiedzą się jak uprościć i zautomatyzować zadania działów księgowości i kadrowo-płacowych z wykorzystaniem programu Excel. Program kursu jest przygotowany w taki sposób, aby pokazać praktyczny wymiar poszczególnych narzędzi w programie Excel.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie adresowane jest do osób, które posiadają podstawową wiedzę o Microsoft Excel, ale chcą zwiększyć swoje kompetencje w zakresie jego obsługi i bardziej efektywniej wykorzystywać program.

ORGANIZACJA:
Czas trwania kursu:
16 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
2 dni po 8 godzin lekcyjnych od 9.00 do 15.30.

Kurs realizowany jest w systemie online.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć warsztatowych ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji MS TEAMS. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej przed szkoleniem.

 Opis szkolenia i wymagania sprzętowe:
Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox). Szczegóły dotyczące wykorzystania i obsługi platformy potrzebnej do szkolenia online otrzymają Państwo po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

 Plan nauczania:

 1. Podstawy - przypomnienie
 • Przydatne skróty, zaznaczanie danych, poruszanie się po zakresie itp.
 1. Wprowadzanie danych
 • Wyszukiwanie oraz zaznaczanie pustych komórek oraz ich wypełnianie,
 • Narzędzie PRZEJDŹ DO oraz CTRL+ENTER.
 1. Formatowanie komórek i wartości, tworzenie własnych formatów wartości i ich kopiowanie.
 1. Kopiowanie wartości, formatów, szerokości kolumn, konwersja liczb przechowywyanych jako teksty na liczby w rozumieniu Excela. Korzystanie ze schowka MsOffice’a.
 1. Obiekt Tabela
 • Formatowanie danych, obliczenia oraz filtrowanie danych w tabeli za pomocą fragmentatorów.
 1. Dokonywanie obliczeń za pomocą funkcji. 
 • Omówienie operatorów matematycznych i logicznych,
 • Zagnieżdżanie funkcji,
 • Odwołania względne, bezwzględne i mieszane,
 • Przypomnienie funkcji dostępnych w poleceniu Σ AUTOSUMOWANIE,
 • Funkcje logiczne JEŻELI, LUB, ORAZ, JEŻELI.BŁĄD,
 • Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO – pobieranie i wyszukiwanie danych z innego zakresu,
 • Funkcje daty i czasu DNI.ROBOCZE, DZIEŃ.ROBOCZY, DATA.RÓŻNICA, DATA itp.,
 • Funkcje tekstowe LEWY, PRAWY, Z.WIELKIEJ.LITERY, LITERY.WIELKIE, FRAGMENT.TEKSTU itp.
 1. Sortowanie i filtrowanie
 • Sortowanie zaawansowane dla danych numerycznych, tekstowych i dat,
 • Filtrowanie danych oraz tworzenie zaawansowanych kryteriów.
 1. Teksty
 • Podział tekstu za pomocą narzędzia TEKST JAKO KOLUMNY oraz jego łączenie,
 • Pobieranie danych z pliku TXT/CSV.
 1. Daty i czas
 • Omówienie daty w oraz czasu Excelu w kontekście formatu i wartości,
 • Obliczenia dni roboczych i kalendarzowych w wybranym przedziel dat.,
 • Tworzenie kalendarzy i listy obecności,
 • Obliczenia dokonywanie na datach i na czasie np. obliczenia początku i końca miesiąca.
 1. Formatowanie warunkowe
 • Wyróżnianie danych spełniających wybrane kryteria za pomocą kolorów, ikon, gradientów. Wyróżnianie kolorem kilku najwyższych/najniższych wartości,
 • Tworzenie automatycznych list obecności z wyznaczeniem dni wolnych od pracy.
 1. Wykresy
 • Tworzenie wykresów (kołowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, itd.) oraz edycja ich elementów składowych.
 1. Bezpieczeństwo i kontrola poprawności wprowadzanych danych
 • Zabezpieczanie pliku oraz struktury dokumentu przed otwarciem lub zmianami. Ochrona części komórek w arkuszu, zabezpieczanie komórek przed wprowadzaniem nieprawidłowych danych,
 • Tworzenie pól listy.
 1. Tabela Przestawna
 • Omówienie zasad korzystania z tabeli przestawnej, wykonywanie obliczeń,
 • Grupowanie, sortowanie, filtrowanie danych. Analizy kosztów, obrotów w kontekście dat.
 1. Narzędzia ułatwiające pracę
 • Wypełnianie błyskawiczne, Znajdź i Zamień, Szybka analiza.
 1. Pobieranie danych do Excela z plików TXT, CSV oraz innych plików Excelowych
 2. Drukowanie
 • Ustawienia podziału stron, obszaru wydruku. Zarządzanie elementami w nagłówku i stopce, dołączanie daty, godziny, logo firmy, numeracji stron.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

 • uzyskanie i poszerzenie praktycznych umiejętności wykorzystania Excela w kadrach, płacach i księgowości,
 • umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 Sposób i forma zaliczenia:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Warunki płatności i rezygnacji:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.

Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@jeleniagora.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635
close