Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
449.00,- zł od osoby
425.00,- zł Cena dla członków
Zapisz się

DWUDNIOWE WARSZTATY

MICROSOFT EXCEL

na poziomie podstawowym

 

WYKŁADOWCA:
TOMASZ BAGIŃSKI
- Trener i wykładowca stawiający na praktyczne zastosowanie przekazywanej wiedzy w codziennej pracy. Posiada 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów i szkoleń z czego ostatnie 7 jest ukierunkowane na pakiet biurowy Microsoft Office (Excel, BI, Word, PowerPoint, Access, Outlook) na wszystkich poziomach zaawansowania wraz z programowaniem w VBA. Środowisko Office’a a szczególnie Excel/Access zna nie tylko od strony dydaktycznej, ale również od strony zwykłego użytkownika, byłego analityka w korporacjach farmaceutach i jako osoba wspierająca innych użytkowników w problemach (case study). Obok wielu kursów informatycznych ukończył również szkolenia z zakresu prowadzenia grup szkoleniowych, przygotowania i wygłaszania wykładów oraz zarządzania projektami.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem kursu jest zapoznanie użytkownika w zasadami pracy w arkuszu kalkulacyjnym oraz jego zastosowaniem i możliwościami. Użytkownik zapozna się z tworzeniem podstawowych obliczeń oraz z gotowymi rozwiązanymi analitycznymi, ułatwiającymi typowe zadania w pracy, domu, uczelni itp. W ramach szkolenia omawiana jest również problematyka graficznej prezentacji danych, bezpieczeństwa, drukowania.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

UCZESTNICY SZKOLENIA: wszystkie osoby zainteresowane poznaniem szczegółowo programu MICROSOFT EXCEL.

ORGANIZACJA:
Kurs jest zorganizowany w formie online.

Zajęcia w tygodniu  w godz. 9.00-14.45.
Kurs obejmuje 2 dni po 7 godzin lekcyjnych.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Szkolenie uruchamiane jest z chwilą pełnego naboru grupy słuchaczy.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatów praktycznych ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem platformy internetowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej przed szkoleniem.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox). Szczegóły dotyczące wykorzystania i obsługi platformy potrzebnej do szkolenia online otrzymają Państwo po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

PROGRAM:

 1. Wstęp
 • Poruszanie się w programie, wstążka, obszar roboczy, pasek formuły, adresu, stanu
 • Skoroszyt, arkusz, komórka – omówienie podstawowych pojęć
 1. Praca z plikami i arkuszami
 • Formaty plików Excela, tworzenie, otwieranie i zapisywanie skoroszytów
 • Tworzenie, usuwanie, zmiana nazw arkuszy, kolorów kart, ukrywanie/odkrywanie
 1. Praca z danymi w programie
 • Wprowadzanie, poprawa i edycja danych
 • Formatowanie komórek i wartości
 • Przydatne skróty ułatwiające prace
 1. Serie
 • Tworzenie liczby porządkowej, grafików z datami, czasem, miesiącami, dniami tygodnia, dniami roboczymi
 1. Kopiowanie
 • Kopiowanie danych, formatów, wartości, zamiana kolumn i wierszy
 1. Obliczenia
 • Formuły i funkcje – tworzenie obliczeń w Excelu
 • Obliczenia za pomocą funkcji: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX, ILE.LICZB, ZAOKR, JEŻELI
 • Blokowanie komórek (odwołania względne i bezwzględne)
 1. Praca z tekstami
 • Podział i łączenie tekstów, wczytywanie plików tekstowych do Excela
 1. Daty i czas
 • Wykonywanie obliczeń ilości dni pomiędzy dwoma datami,
 • Wyznaczanie daty po upływie określonej ilości dni, obliczenia czasu.
 1. Sortowanie i filtrowanie danych
 • Sortowanie w oparciu o dane zawierające liczby, teksty, daty
 • Filtrowanie proste i z wykorzystaniem kilku filtrów.
 1. Formatowanie warunkowe
 • Wyróżnianie danych spełniających kryteria większy, mniejszy, równy, powyżej/poniżej średniej, zduplikowany/unikatowy itp.
 • Wyróżnianie danych symbolami lub paskami spełniających określone kryteria
 1. Wykresy
 • Zasady tworzenia oraz omówienie elementów występujących na wykresach
 • Tworzenia wykresów kolumnowych, słupkowych, kołowych, liniowych itp.
 • Dostosowanie wykresów za pomocą stylu, układu i koloru
 1. Bezpieczeństwo
 • Ochrona, pliku, arkuszy i komórek
 1. Znajdowanie i poprawa danych - narzędzie ZNAJDŹ i ZAMIEŃ
 • Wyszukiwanie danych i ich poprawa (np. kropki na przecinki)
 • Narzędzia ułatwiające pracę
 • Wypełnianie błyskawiczne, Szybka analiza , Obiekt Tabela
 1. Drukowanie
 • Ustawianie obszaru wydruku, marginesów, numerów stron, wydruk do pdf
 • Pytania i odpowiedzi

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 1. uzyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej zasad pracy w arkuszu kalkulacyjnym oraz jego zastosowania w praktyce oraz zapoznanie się z tworzeniem podstawowych obliczeń wraz z gotowymi rozwiązanymi analitycznymi, ułatwiającymi typowe zadania w pracy, domu, uczelni itp.
 2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.
Nieobecność bez powiadomienia pisemnego nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział.

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Klaudia Wieczorek
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635