Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
24-02-2019
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
750,- zł od osoby
750,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

TERMINY ZAJĘĆ:

24 LUTY 2019 r.

9,10 MARZEC 2019 r.

23-24 MARZEC 2019 r.

Kurs „Mała Księgowość - dotyczący prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów" adresowany jest zarówno do osób, które  prowadzą własną działalność gospodarczą w oparciu o podatkową książkę przychodów i rozchodów, jak i pracowników biur rachunkowych oraz pozostałych osób chcących nabyć umiejętności w zakresie podstawowych i średniozaawansowanych, praktycznych aspektów dotyczących prowadzenia firmy w oparciu o  PKPIR.

Kurs prowadzony jest w formie teoretycznej i praktycznej. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość rozwiązywania ciekawych przypadków podatkowo-rachunkowych. Dodatkowym atutem kursu jest praktyczne wykorzystanie w każdym dniu kursu prezentacji i przykładów rozliczeń przy zastosowaniu programu WAPRO Kaper Asseco Business Solutions.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem kursu jest przygotowanie słuchacza do możliwości samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS w zakresie podstawowym.

SŁUCHACZAMI KURSU MOGĄ BYĆ OSOBY:

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Kurs kierowany jest do osób pragnących poznać i udoskonalić umiejętności samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym

Zajęcia w godz. 09:00 – 15:30

Kurs obejmuje 40 godzin lekcyjnych (5 spotkań po 8 godzin)

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 1. Podmioty gospodarcze zobowiązane do prowadzenia pkpir
 2. Rolnicy, prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, wspólnicy spółek osobowych
 3. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia księgi
 4. Podstawowe definicje, konstrukcja, przeznaczenie pkpir
 5. Dowody księgowe będące podstawą zapisów w pkpir
 6. Sposób dokonywania zapisów w pkpir, objaśnienia do pkpir
 7. Spisy z natury oraz wykazy do sporządzenia, których zobowiązany jest prowadzący pkpir
 1. Podatek VAT w kontekście pkpir
 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o VAT
 2. Obowiązek podatkowy (zasady ogólne i szczególne)
 3. Dokumentacja podatnika: faktury, faktury korygujące, noty, duplikaty
 4. Ewidencje i deklaracje VAT
 5. Zadania i kazusy
 1. Ewidencje wymagane przy prowadzeniu pkpir
 1. Ewidencja sprzedaży a kasa rejestrująca
 2. Ewidencja przebiegu pojazdu
 3. Karty przychodów pracowników
 4. Inne ewidencje
 5. Ewidencja wyposażenia
 6. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 7. Wartość początkowa środków trwałych
 8. Amortyzacja, rodzaje
 9. Zbycie, utrata, likwidacja środków trwałych
 1. Przychody ewidencjonowane w pkpir
 1. Źródła przychodów podatnika, wyłączenia, zwolnienia
 2. Dokumentowanie przychodów na potrzeby pkpir
 3. Przychody otrzymane w walutach obcych i różnice kursowe
 4. Przychody nie podlegające ujęciu w pkpir
 5. Moment powstania przychodu (zasady ogólne i szczególne)
 6. Przychody z odpłatnego zbycia składników majątku
 7. Zwroty, korekty przychodów, rabaty
 8. Dotacje, refundacje, darowizny
 9. Zadania i kazusy
 1. Koszty uzyskania przychodów
 1. Koszty a koszty uzyskania przychodów
 2. Wydatki niestanowiące kosztów podatkowych
 3. Dokumentowanie kosztów
 4. Koszty zakupu materiałów i towarów
 5. Koszty wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców wraz z narzutami
 6. Korekta kosztów
 7. Zadania i kazusy
 1. Zamknięcie pkpir
 1. Podsumowanie pkpir w okresach miesięcznych i rocznych
 2. Ustalanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy
 3. Wycena spisu z natury, różnice inwentaryzacyjne
 4. Zamknięcie pkpir i ustalanie dochodu różnicą remanentów
 5. Zeznanie roczne PIT-36 i PIT-36L
 6. Zakończenie działalności i sprzedaż majątku likwidacyjnego
 7. Zadania i kazusy

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1) umiejętność samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS,

2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3) umiejętność przewidywania skutków wdrożenia nowych przepisów a także ich wpływu na odpowiedzialność pracodawcy wobec organów kontroli.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów przygotowanych i wydanych grupie kursowej w tym okresie materiałów szkoleniowych oraz pokrycia opłaty za czesne w stosunku do zrealizowanych dni zajęć; zwrotów dokonuje się tylko w przypadku rezygnacji nie później niż w ciągu dwóch pierwszych zajęć.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635