Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
14.11.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
410,- zł od osoby
390,- zł Cena dla członków

Treść szkolenia koncentruje się na zagadnieniach związanych z przejściem z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełne księgi rachunkowe i wpływie zaistniałej sytuacji na zakres obowiązków księgowych. Przydatne będzie nie tylko w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale także w przypadku przekształcenia spółki jawnej czy cywilnej oraz w przypadku przekroczenia przez jednostkę limitów zwalniających ze stosowania zapisów Ustawy o rachunkowości. Pomoże również usystematyzować wiedzę związaną z prowadzeniem pełnych ksiąg rachunkowych i odnaleźć pomost pomiędzy podatkowymi i rachunkowymi aspektami ewidencji. Jest to szczególnie istotne wobec nadchodzących zmian w systemie podatkowym, mających na celu istotne obciążenie daninami publicznoprawnymi przedsiębiorców.

WYKŁADOWCA: MAREK WIERZBIŃSKI – doktor nauk ekonomicznych, certyfikowany księgowy, który przedkłada działanie ponad księgowanie; specjalista ds. rachunkowości i podatków, zajmuje się przede wszystkim działalnością szkoleniową i doradczą, uczestniczy w procesie badania sprawozdań finansowych; prezes zarządu KR Bene, adiunkt w Katedrze controllingu, analizy finansowej i wyceny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, szczegółowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu księgowości firmy produkcyjnej. Ważnym atutem szkolenia jest omówienie aktualnego zasad oraz prowadzenie zajęć przez wieloletniego praktyka, specjalizującego się w przedmiotowej tematyce.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów podatkowych, księgowych, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

ORGANIZACJA:

CZAS TRWANIA KURSU: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) 9:00 - 14:45
Kurs realizowany jest w formie stacjonarnej.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie studiów przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PLAN SZKOLENIA:

 1. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
  a. Umowa
  b. Moment powstania
  c. Kapitały
  d. Kto jest kim?
 2. Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – bilans otwarcia.
 3. Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe.
 4. Działalność gospodarcza a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – różnice istotne z perspektywy księgowego.
 5. Organizacja ksiąg rachunkowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
  a. Co ewidencjonować?
  b. Jakie dokumenty są ważne?
  c. Jak skonstruować plan kont?
 6. Podatek dochodowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 7. Ustalanie podatku dochodowego w oparciu o księgi rachunkowe.
 8. Zamknięcie roku.
 9. CIT estoński.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) uzyskanie i ugruntowanie już posiadanej wiedzy dotyczącej działania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w ujęciu prawa handlowego, podatkowego i bilansowego, z uwzględnieniem aspektów związanych z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635
close