Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
WAŁBRZYCH
Termin rozpoczęcia:
10.01.2024 WAŁBRZYCH
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
410,- zł od osoby
390,- zł Cena dla członków
Zapisz się

Podczas szkolenia przedstawione zostaną nie tylko same zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych i korzystania z systemu KSeF, ale także najczęściej pojawiające pytania i odpowiedzi Ministerstwa Finansów związane z funkcjonowaniem systemu i jego obowiązkowym stosowaniem.
W ramach szkolenia, pod okiem doświadczonego wykładowcy–praktyka, uzyskasz kompleksową wiedzę z zakresu:
• wdrożenia u podatnika Krajowego Systemu e-Faktur,
• wystawiania faktur ustrukturyzowanych,
• nowych pojęć i definicji,
• skutków wprowadzonych zmian w fakturowaniu.

WYKŁADOWCA: MARCIN OTRĘBA – doktorant w WSB we Wrocławiu; absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW oraz studiów podyplomowych na kierunku Podatki w WSB we Wrocławiu; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz zagadnieniami związanymi z kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej; posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego; wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu; trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej; doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem od towarów i usług; od 2020 roku związany z Kancelarią Staniek & Partners; od 2010 roku związany z WSB we Wrocławiu, w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego; w ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla: US z ramienia CEZMF, WSB, Wektor Wiedzy, Oddziałów SKwP, PTE czy Akademii Kształcenia Kadr; autor licznych publikacji dla biuletynu VAT wydawnictwa INFOR; od 2021 roku adiunkt na Wydziale Finansów i Zarządzania WSB we Wrocławiu.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem kursu jest przekazanie słuchaczom informacji dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur, związanych z wdrożeniem u podatnika, obowiązków podatników, zasad korzystania z systemu i wystawiania faktur ustrukturyzowanych, skutków wprowadzonych zmian w fakturowaniu, ewentualnych konsekwencji związanych z brakiem wdrożenia systemu w ustawowym terminie.
Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: osoby zajmujące się zawodowo zagadnieniem rozliczenia podatku VAT i fakturowania, księgowi, główni księgowi, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów logistyki, zakupów i sprzedaży.

ORGANIZACJA:

CZAS TRWANIA KURSU: 7 godzin (godzina lekcyjna to 45 minut).
Kurs realizowany jest w formie stacjonarnej w godz. od 9.00 do 14.45.
W cenę kursu wliczone są materiały szkoleniowe, przerwa kawowa, poczęstunek oraz lunch.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie studiów przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PLAN NAUCZANIA:
I. Ramy prawne i zasady funkcjonowania KSeF
• Faktury wg Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz wg polskiej ustawy o VAT,
• Postaci faktury przewidziane przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz polskiej ustawy o VAT,
• Faktury ustrukturyzowanej,
• Faktura ustrukturyzowana a faktura elektroniczna,
• Zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści, czytelności treści,
• Wystawienie faktury w ustrukturyzowanej a akceptacja kontrahenta,
• Terminy wystawiania faktur ustrukturyzowanych,
II. Dokumenty przetwarzane przez KSeF:
• Proces wystawienia faktury w KSeF,
• Walidacja faktury wysłanej do KSeF w celu wystawienia,
• Informacje dodatkowe w fakturach ustrukturyzowanych oraz załączniki do faktur ustrukturyzowanych (np. protokoły odbioru, warunki dostawy INCOTERMS, nr WZ, adres dostawy, dane odbiorcy innego niż nabywca itp.),
• Weryfikacja uprawnień osoby/podmiotu do korzystania z KSeF,
• Wystawienie faktury w KSeF a zgoda nabywcy,
• Otrzymywanie faktur w KSeF oraz dostęp do faktur wystawionych i otrzymanych w KSeF,
• Numer faktury ustrukturyzowanej a JPK,
• „Refakturowanie”, (data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury, refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie, leasingu, stawki podatkowe).
• Omówienie wzorca faktury ustrukturyzowanej.
III. Rodzaje dokumentów wystawianych przy użyciu w KSeF,
• Faktury ustrukturyzowane dla kontrahentów krajowych oraz zagranicznych,
• Faktury ustrukturyzowana a nota korygująca,
• Anulowanie faktury ustrukturyzowanej,
• Duplikat faktury ustrukturyzowanej,
• Faktury „VAT-RR”, faktury metoda kasowa, system marży,
• Faktura wystawiana przez nabywcę (samofakturowanie),
• Faktur wystawiona przez podmiot zagraniczny a KSeF,
• Faktura wystawia przez podmiot zwolniony na podstawie art. 43 oraz 113 ustawy o VAT,
• Faktury wystawiania w ramach OSS i IOSS,
• Faktura ustrukturyzowana a kasa fiskalna,
• Faktury wystawione w okresie niedostępności KSeF (tzw. tryb „offline”) oraz związane z nimi obowiązki,
• Faktury ustrukturyzowane wystawione w okresie awarii KSeF,
• Znaczenie kodu QR umieszczanego obowiązkowo na wydruku lub obrazie elektronicznym faktur wystawianych w KSeF.
IV. Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej oraz ich korygowanie
• moment wystawienia faktury w KSeF w świetle przepisów ustawy o VAT,
• data wystawienia faktury w KSeF a data powstania obowiązku podatkowego VAT,
• moment otrzymania faktury w KSeF w świetle przepisów ustawy o VAT,
• moment otrzymania faktury w KSeF a prawo do odliczenia podatku VAT.
V. Korygowanie faktur od lipca 2024 r.
• Korygowanie faktur ustrukturyzowanych wyłącznie w KSeF,
• Korygowanie faktur wystawionych poza KSeF (przed lipcem 2024 r.),
• Wystawianie faktur korygujących poza KSeF – czy to będzie możliwe?
• Specyfika korekty in minus podatku należnego od lipca 2024 r.
• Specyfika korekty in minus podatku naliczonego.
VI. Korzyści wynikające z dobrowolnego stosowania faktur ustrukturyzowanych:
• 40-dniowy zwrot podatku VAT,
• Ułatwione stosowanie korekty in minus po stronie sprzedawcy i nabywcy,
• Brak konieczności dostarczania JPK_FA na żądanie organów podatkowych,
• Brak obowiązków związanych z autentycznością pochodzenia, czytelnością oraz integralnością faktur,
• Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych przez system KSeF.
VII. Zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową.
VIII. Sankcje w zakresie nieprawidłowości w korzystaniu z KSeF od stycznia 2025 r.:
• Sankcja za wystawienie faktury poza KSeF,
• Sankcje za wystawienie faktur w niewłaściwym formacie w okresie awarii lub w trybie „offline”,
• Sankcje za opóźnione przesłanie do KSeF faktur wystawionych w okresie awarii lub w trybie „offline”.
IX. Numeru systemowy nadawany fakturze przez KSeF a opis przelewu za fakturę ustrukturyzowaną:
• Numer KSeF a pojedyncze przelewy przy użyciu mechanizm podzielonej płatności),
• Numer KSeF a zbiorcze przelewy przy użyciu mechanizm podzielonej płatności),
• Numer KSeF a „zwykłe” przelewy pomiędzy podmiotami będącymi podatnikami VAT czynnymi.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na kurs dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w kursie prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@jeleniagora.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Sylwia Prętkowska
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635