Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
04.09.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
przed południem
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków

Najnowsze zmiany przepisów o CIT i PIT determinujące możliwość zaliczania wydatków do podatkowych kosztów uzyskania przychodu – KUP. Przegląd projektowanych zmian – kompleksowa analiza aktualnych problemów.

Nie wszystkie wydatki można zakwalifikować jako koszt prowadzonej działalności. Co zatem zaliczamy do kosztów podatkowych a co nie jest kosztem? Jak należy prawidłowo dokumentować ponoszenie wydatków w celu osiągnięcia przychodów? Na te pytania odpowiadamy na szkoleniu poświęconemu kosztom uzyskania przychodów w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w przepisach podatkowych.

WYKŁADOWCA: ALEKSANDER GNIŁKA – doradca podatkowy, prezes zarządu w spółce doradczej Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów SKwP, PTE, KIP itd.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy z zakresu kosztów uzyskania przychodów, jak również zaprezentowanie aktualnie obowiązujących przepisów oraz planowanych zmian na gruncie podatków dochodowych CIT i PIT.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych, osób odpowiedzialnych za dokonywanie rozliczeń kosztów i świadczeń na rzecz pracowników, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, właścicieli firm, dyrektorów finansowych i doradców podatkowych, wszystkich osób zainteresowanych tematyką podatków PIT i CIT w aspekcie prawidłowego klasyfikowania i rozliczania wydatków, które mogą stanowić koszty uzyskania przychodu.

ORGANIZACJA:

CZAS TRWANIA KURSU: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) / 9:00 - 14:45
Kurs realizowany jest w formie online.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej przed szkoleniem.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).
Szczegóły dotyczące wykorzystania i obsługi platformy potrzebnej do szkolenia online otrzymają Państwo po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

PLAN SZKOLENIA:
1. Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia ogólne zaliczania w koszty podatkowe i wyłączenia.
2. Koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie – moment poniesienia kosztu oraz korekta kosztów z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 2023r.
3. Koszty podatkowe związane ze środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawne – amortyzacja (remont i modernizacja oraz inne).
4. Płatności gotówkowe oraz płatności na rachunki niezgłoszone w rejestrze VAT + płatności bez split payment’u – jako wydatki wyłączone z kosztów podatkowych z uwzględnieniem zmian od 2024r.
5. Ograniczenia związane z zaliczaniem do kosztów podatkowych tzw. kosztów finansowania dłużnego – art. 15c.
6. Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne – art. 15e (uchylony).
7. Wybrane zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów m.in.:
• kary umowne i odszkodowania,
• wydatki marketingowe, promocyjne, reklamowe, reprezentacyjne, sponsoring,
• podatek u źródła jako koszt podatkowy,
• świadczenia na rzecz pracowników a koszty podatkowe,
• hipotetyczne koszty związane z kapitałami własnymi,
• przepisy Covidowe a koszty podatkowe.
8. Samochody osobowe a koszty podatkowe
9. Wyłączenie z kosztów podatkowych m.in. – amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych, wydatki reprezentacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki związane z radą nadzorczą, sponsoring niewłaściwy, ubezpieczenie OC członków zarządu, składki członkowskie.
10. Inne wybrane zagadnienia związane z CIT w 2023/2022r. m.in.:
• podatek CIT minimalny i jego odroczenie
• tzw. CIT estoński,
• hipotetyczne odsetki od kapitałów własnych jako koszt podatkowy
• ulga na złe długi w podatkach dochodowych,
• limit transakcyjny 20 tyś zł z konsumentami a konsekwencje podatkowe,
• możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej.
11. Darowizny i inne nieodpłatne świadczenia w związku z wojną w Ukrainie a koszty podatkowe
12. Pytania uczestników

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) uzyskanie i ugruntowanie już posiadanej wiedzy z zakresu kosztów uzyskania przychodów, jak również zaprezentowanie aktualnie obowiązujących przepisów oraz planowanych zmian na gruncie podatków dochodowych CIT i PIT,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@jeleniagora.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635