Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
10-10-2019
Typ:
kurs
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
820,- zł od osoby
780,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

CEL:

Celem kursu jest doskonalenie znajomości języka angielskiego z zakresu księgowości i finansów.

Kurs skierowany jest do pracowników służb finansowych oraz szerokiego grona odbiorców, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje komunikacyjne oraz znajomość profesjonalnej terminologii w języku angielskim. Ponadto osoby te winny posiadać co najmniej wykształcenie średnie, uznawać potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumieć istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych pozwalających na sprawną i efektywną komunikację w języku angielskim w środowisku pracy księgowego i finansisty.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie wykłado-konwersatorium.    

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 

 PROGRAM:

 

1.       

Sporządzanie raportów rocznych i sprawozdań finansowych:

- zawartość raportów rocznych i struktura sprawozdań finansowych

2.       

Aktywa bilansu:

- wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowy majątek trwały

Aktywa bilansu:

- zapasy i należności

3.       

Pasywa bilansu:

- kapitały, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

4.       

Rachunek zysków i strat:

- przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne

Rachunek zysków i strat:

- koszty działalności operacyjnej, pozostałe koszty operacyjne

5.       

Rachunek zysków i strat:

- przychody i koszty finansowe

Rachunek przepływów pieniężnych:

- przepływy operacyjne, przepływy inwestycyjne, przepływy finansowe

Zestawienie zmian w kapitale własnym:

- kapitał podstawowy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy

 

ORGANIZACJA:

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym w ramach 5 spotkań po 4 godziny.   

Zajęcia w godz. 16.00-19.15.

Kurs obejmuje 20 godzin lekcyjnych.

Kurs realizowany 10.10; 14.10; 17.10; 21.10; 24.10.2019

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest:

- obecność w 80%  na zajęciach dydaktycznych,

- zaliczenie egzaminu w formie testu.

Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

Szkolenie poprowadzi:  dr GRZEGORZ WARZOCHA -  doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i stypendysta ESC Tours. W latach 1993-2005 związany z polskim oddziałem Ernst&Young (obecnie EY). W latach 2005-2009 Dyrektor i Członek Zarządu Deloitte Audyt Sp. z o.o., od 2009 r. Partner w firmie doradczej AVANTA Auditors & Advisors. Biegły rewident dysponujący ponad dwudziestoletnią praktyką zawodową w realizacji projektów doradczych oraz badaniu sprawozdań finansowych podmiotów krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z planowaniem i pomiarem efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rachunkowością przekształceń gospodarczych i przejęć. To również wieloletni członek Fellow Member (FCCA), Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych ACCA i autor profesjonalnych prezentacji oraz szkoleń z zakresu sprawozdawczości finansowej i finansów przedsiębiorstw. Pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały autorskie, 
•przerwy kawowe.

 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635