Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
16.09.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
3790,- zł od osoby
3650,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Raty:
1290,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
1250,- zł płatne w trakcie kursu,
1250,- zł płatne w trakcie kursu,
Zapisz się

Możliwość dofinansowania !!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

Kurs dla kandydatów na głównego księgowego jest kursem III-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego SKwP i obejmuje pięć modułów tematycznych (VI-X). Cała ścieżka certyfikacji obejmuje 14 modułów tematycznych (I-XIV). Program kursu jest rekomendowany przez Radę Pracodawców.

CEL KURSU:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. – kod zawodu 121101 w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 227) oraz uzyskanie certyfikatu III-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie głównego księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości”.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 1. aktywny udział uczestnika w zajęciach,
 2. naukę własną uczestnika, w tym rozwiązywanie zadań domowych,
 3. studiowanie literatury przedmiotu,
 4. prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy uczestników.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:

 1. posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,
 2. posiadająca wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:
 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez SKwP z zakresu II-go stopnia (certyfikat SKwP)

lub

 • zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości

lub

 • certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów

lub

 • tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość SKwP lub
 • tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym sprawdzianem wiadomości
  z zakresu wymagań określonych dla II-go stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia,
 1. uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy
  w zawodzie księgowego,
 2. rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

WYKŁADY PROWADZĄ: wysokiej klasy wykładowcy z wielu specjalności, praktycy, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, m.in.:

ANNA MICHALAK - Doradca podatkowy specjalizuje się w polskim oraz międzynarodowym prawie podatkowym, zapewniając Klientom głównie obsługę podatkową restrukturyzacji przedsiębiorstw, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych, VAT, lokalnych, a także w kwestiach celnych. Jako doradca podatkowy swoje doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze, jak i w polskich kancelariach prawnych i podatkowych, które świadczyły swoje usługi dla dużych, międzynarodowych grup kapitałowych. W chwili obecnej wspomaga Klientów w optymalizacji ich obciążeń podatkowych w drodze audytów i przeglądów podatkowych, świadczy usługi z zakresu due diligence, a także przeprowadza szkolenia branżowe.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym/weekendowym (sobota/niedziela)

Zajęcia w godz. 9.00-15.30

Czas trwania kursu: około 8 miesięcy

Kurs obejmuje 204 godziny lekcyjne w tym 4-godz. egzamin

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

RAMOWY PROGRAM KURSU:

Moduł VI Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT – w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe

- 72 godziny lekcyjne

Moduł VII Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami - 44 godziny lekcyjne
Moduł VIII Sprawozdania finansowe i ich analiza - 32 godziny lekcyjne
Moduł IX Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa
i interpretacji
 - 44 godziny lekcyjne
Moduł X Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia - 8 godzin lekcyjnych

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO:

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o: zajęcia wykładowo -seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,  podręczniki,  zbiory zadań, akty prawne, Kodeks Etyki Zawodowej w rachunkowości, inne materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatorów szkolenia lub wykładowców na zajęcia, naukę  własną słuchacza. W czasie trwania kursu słuchacze będą poddawani  częściowym sprawdzianom wiadomości  w formie pisemnych prac kontrolnych.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełniają anonimową ankietę ewaluacyjną dotyczącą oceny kursu.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie końcowy egzamin pisemny potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu: główny księgowy - kod zawodu 121101 w Jeleniej Górze przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

Certyfikat SKwP potwierdza posiadanie wymaganych efektów kształcenia (umiejętności) dla kwalifikacji w obrębie zawodu główny księgowy, a mianowicie:

 • organizowanie systemu rachunkowości w jednostce gospodarczej,
 • dokonywanie wyceny bieżącej i bilansowej składników bilansu z uwzględnieniem skutków podatkowych,
 • ujmowanie w księgach rachunkowych i kontrolowanie skutków złożonych zdarzeń gospodarczych,
 • ocenianie poprawności księgowania i rozliczania kosztów dla celów sprawozdawczych
  i zarządczych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz przeprowadzanie ich analizy,
 • rozpoznawanie skutków podatkowych operacji gospodarczych z uwzględnieniem przepisów, orzecznictwa i interpretacji podatkowych,
 • znajomość zasad zarządzania finansami jednostki.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Absolwenci po zdaniu egzaminu otrzymują:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, oraz
 • certyfikat SKwP z tytułem GŁÓWNY KSIĘGOWYz potwierdzeniem kwalifikacji w ramach zawodu - kod zawodu 121101.

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów przygotowanych i wydanych grupie kursowej w tym okresie materiałów szkoleniowych oraz pokrycia opłaty za czesne w stosunku do zrealizowanych dni zajęć; zwrotów dokonuje się tylko w przypadku rezygnacji nie później niż w ciągu dwóch pierwszych zajęć. Nieobecność bez powiadomienia pisemnego nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział w kursie.

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635