Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
marzec 2020
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
3650,- zł od osoby
3650,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Raty:
1220,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
1220,- zł płatne w trakcie kursu,
1210,- zł płatne w trakcie kursu,
Zapisz się

Możliwość dofinansowania !!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=322273

Kurs dla kandydatów na głównego księgowego jest kursem III-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego SKwP i obejmuje pięć modułów tematycznych (VI-X). Cała ścieżka certyfikacji obejmuje 14 modułów tematycznych (I-XIV). Program kursu jest rekomendowany przez Radę Pracodawców.

CEL KURSU:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. – kod zawodu 121101 w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 227) oraz uzyskanie certyfikatu III-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie głównego księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości”.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 1. aktywny udział uczestnika w zajęciach,
 2. naukę własną uczestnika, w tym rozwiązywanie zadań domowych,
 3. studiowanie literatury przedmiotu,
 4. prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy uczestników.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:

 1. posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,
 2. posiadająca wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:
 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez SKwP z zakresu II-go stopnia (certyfikat SKwP)

lub

 • zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości

lub

 • certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów

lub

 • tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość SKwP lub
 • tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym sprawdzianem wiadomości
  z zakresu wymagań określonych dla II-go stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia,
 1. uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy
  w zawodzie księgowego,
 2. rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

WYKŁADY PROWADZĄ: wysokiej klasy wykładowcy z wielu specjalności, praktycy, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, m.in.:

ANNA MICHALAK - Doradca podatkowy specjalizuje się w polskim oraz międzynarodowym prawie podatkowym, zapewniając Klientom głównie obsługę podatkową restrukturyzacji przedsiębiorstw, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych, VAT, lokalnych, a także w kwestiach celnych. Jako doradca podatkowy swoje doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze, jak i w polskich kancelariach prawnych i podatkowych, które świadczyły swoje usługi dla dużych, międzynarodowych grup kapitałowych. W chwili obecnej wspomaga Klientów w optymalizacji ich obciążeń podatkowych w drodze audytów i przeglądów podatkowych, świadczy usługi z zakresu due diligence, a także przeprowadza szkolenia branżowe.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym/weekendowym (sobota/niedziela)

Zajęcia w godz. 9.00-15.30

Czas trwania kursu: około 8 miesięcy

Kurs obejmuje 204 godziny lekcyjne w tym 4-godz. egzamin

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

RAMOWY PROGRAM KURSU:

Moduł VI Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT – w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe

- 72 godziny lekcyjne

Moduł VII Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami - 44 godziny lekcyjne
Moduł VIII Sprawozdania finansowe i ich analiza - 32 godziny lekcyjne
Moduł IX Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa
i interpretacji
 - 44 godziny lekcyjne
Moduł X Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia - 8 godzin lekcyjnych

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO:

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o: zajęcia wykładowo -seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,  podręczniki,  zbiory zadań, akty prawne, Kodeks Etyki Zawodowej w rachunkowości, inne materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatorów szkolenia lub wykładowców na zajęcia, naukę  własną słuchacza. W czasie trwania kursu słuchacze będą poddawani  częściowym sprawdzianom wiadomości  w formie pisemnych prac kontrolnych.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełniają anonimową ankietę ewaluacyjną dotyczącą oceny kursu.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie końcowy egzamin pisemny potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu: główny księgowy - kod zawodu 121101 w Jeleniej Górze przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

Certyfikat SKwP potwierdza posiadanie wymaganych efektów kształcenia (umiejętności) dla kwalifikacji w obrębie zawodu główny księgowy, a mianowicie:

 • organizowanie systemu rachunkowości w jednostce gospodarczej,
 • dokonywanie wyceny bieżącej i bilansowej składników bilansu z uwzględnieniem skutków podatkowych,
 • ujmowanie w księgach rachunkowych i kontrolowanie skutków złożonych zdarzeń gospodarczych,
 • ocenianie poprawności księgowania i rozliczania kosztów dla celów sprawozdawczych
  i zarządczych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz przeprowadzanie ich analizy,
 • rozpoznawanie skutków podatkowych operacji gospodarczych z uwzględnieniem przepisów, orzecznictwa i interpretacji podatkowych,
 • znajomość zasad zarządzania finansami jednostki.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Absolwenci po zdaniu egzaminu otrzymują:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, oraz
 • certyfikat SKwP z tytułem GŁÓWNY KSIĘGOWYz potwierdzeniem kwalifikacji w ramach zawodu - kod zawodu 121101.

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów przygotowanych i wydanych grupie kursowej w tym okresie materiałów szkoleniowych oraz pokrycia opłaty za czesne w stosunku do zrealizowanych dni zajęć; zwrotów dokonuje się tylko w przypadku rezygnacji nie później niż w ciągu dwóch pierwszych zajęć. Nieobecność bez powiadomienia pisemnego nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział w kursie.

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635