Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
12.09.2018
Typ:
kurs
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
3900,- zł od osoby
Raty:
1300,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
1300,- zł płatne w trakcie kursu,
1300,- zł płatne w trakcie kursu,

II Stopień Certyfikacji Zawodu Księgowego

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego)

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. - kod zawodu 241103, (Dz.U. Nr 82. poz. 537 ze zm.) oraz uzyskanie certyfikatu II stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".

 

Kurs obejmuje 184 godziny nauczania z egzaminem.

 

Słuchaczem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:

a)    posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:

       zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia certyfikacji, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP)  

       lub zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydata na księgowego   

       lub tytułem technika rachunkowości    

       lub inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną,

b)   uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy

w zawodzie księgowego,

c)    rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

RAMOWY PROGRAM KURSU:

Moduł III   Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej- 120 godzin lekcyjnych

Moduł IV   Prawo podatkowe - 40 godzin lekcyjnych

Moduł V   Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego - 20 godzin lekcyjnych

Efektem kształcenia na kursie będzie: nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy pozwalające:

  • posługiwanie się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi,
  • księgowanie podstawowych operacji gospodarczych,
  • sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

znajomość ogólnych zasad opodatkowania oraz prowadzenia ewidencji podatkowych

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o : zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, podręczniki, naukę własną słuchacza.

W czasie trwania kursu słuchacze będą poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości w formie pisemnych prac zaliczeniowych.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie końcowy egzamin pisemny potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu: specjalista ds. rachunkowości - kod zawodu 241103 we Wrocławiu  przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu.

 

Miejsce kursu: WROCŁAW

Zajęcia: 2 razy w tygodniu (środa, piątek), w godz. 16.00 - 19.45

 

Absolwenci po zdaniu egzaminu otrzymują:

- zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN,

- certyfikat SKwP z zaświadczeniem potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w obrębie zawodu Specjalista ds. rachunkowości

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635