Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
12.06.2021 Egzamin w Jeleniej Górze
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
KURS
Tryb:
WEEKENDOWY
Opłata:
1440,- zł od osoby
Raty:
480,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
480,- zł płatne w trakcie kursu,
480,- zł płatne w trakcie kursu,

Dla uczestników kursów certyfikacji zawodu księgowego organizowanych w OD SKwP istnieje możliwość poszerzenia umiejętności o WARSZTATY PRAKTYCZNE Z REWIZORA GT DLA POCZĄTKUJĄCYCH W DOBREJ CENIE.

Więcej informacji: https://wroclaw.skwp.pl/terminy-szkolen/rewizor-gt-dla-poczatkujacych-dwudniowe-warsztaty-praktyczne-w-szczegolnosci-dla-uczestnikow-kursow-certyfikacji-zawodu-ksiegowego-organizowanych-w-od-skwp/

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

 

Oferując nasze usługi szkoleniowe zawsze pamiętamy o zadowoleniu naszych słuchaczy. Zajęcia prowadzimy w komfortowych grupach, zapewniających bezpośredni kontakt z wykładowcą.  Umożliwia to indywidualne podejście prowadzącego do uczestników zajęć, którzy podczas kursu mogą zadawać pytania i wspólnie rozwiązywać zgłaszane problemy.

 

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. - kod zawodu 331301, (Dz.U. Nr 82. poz. 537 ze zm.) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:

1) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,

2) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

3) rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.


ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w formie online.

Zajęcia w weekendy w godz. 9.00-15.30. 

Kurs obejmuje 82 godziny lekcyjne w tym 2-godz. egzamin (egzamin w Oddziale SKwP w Jeleniej Górze).
Czas trwania kursu: około 3 miesiące. Harmonogram zajęć nie obejmuje okresu wakacyjnego.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

TERMINY SPOTKAŃ:
12.06.2021
13.06.2021
27.06.2021
03.07.2021
04.07.2021
28.08.2021
29.08.2021
11.09.2021
12.09.2021
25.09.2021
26.09.2021
02.10.2021 egzamin w Oddziale SKwP w Jeleniej Górze

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji MS Teams. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, posiadającym kamerkę internetową i mikrofon oraz z dostępem do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Moduł I   Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej - 72 godziny lekcyjne:

1.1. Organizacja działalności gospodarczej - wiadomości wstępne

1.2. Pojęcia wstępne z rachunkowości

1.3. Charakterystyka aktywów i pasywów

1.4. Operacje gospodarcze

1.5. Dowody księgowe

1.6. Księgi rachunkowe

1.7. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych

1.8. Ewidencja podstawowych operacji wynikowych

1.9. Zasady ustalania wyniku finansowego

1.10. Uproszczone sprawozdanie finansowe

1.11. Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)

1.12. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej

1.13. Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Moduł II   Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 8 godzin lekcyjnych: 

2.1. System podatkowy w Polsce i Ordynacja podatkowa

2.2. VAT - ogólne zasady podatku

2.3. Podatki dochodowe - formy opodatkowania działalności gospodarczej

2.4. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych

2.5. Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa

2.6. Podstawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych


ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o : zajęcia wykładowo -seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,   podręczniki,   naukę  własną słuchacza. W czasie trwania kursu słuchacze będą poddawani  częściowym sprawdzianom wiadomości  w formie prac kontrolnych.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie końcowy egzamin pisemny potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowy - kod zawodu 331301 w Jeleniej Górze przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
Certyfikat SKwP potwierdza posiadanie wymaganych efektów kształcenia (umiejętności) dla kwalifikacji w obrębie zawodu księgowy, a mianowicie:
-posługiwanie się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi,
-księgowanie podstawowych operacji gospodarczych,
-sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki małej w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Absolwenci po zdaniu egzaminu otrzymują:
-zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, oraz
-certyfikat SKwP z tytułem KSIĘGOWY z potwierdzeniem kwalifikacji w ramach zawodu - kod zawodu 331301.

INFORMACJE DODATKOWE:
Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów przygotowanych i wydanych grupie kursowej w tym okresie materiałów szkoleniowych oraz pokrycia opłaty za czesne w stosunku do zrealizowanych dni zajęć; zwrotów dokonuje się tylko w przypadku rezygnacji nie później niż w ciągu dwóch pierwszych zajęć. Nieobecność bez powiadomienia pisemnego nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział w kursie.
Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Klaudia Wieczorek
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635