Miasto:
Wrocław
Miejsce:
Wrocław
Termin rozpoczęcia:
16.09.2023(Egzamin we Wrocławiu 9.12.2023)
Typ:
KURS
Tryb:
WEEKENDOWY (S i N co 2 tyg.)
Opłata:
2070,- zł od osoby
1970,- zł Cena dla członków
Raty:
870,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
600,- zł płatne w trakcie kursu,
600,- zł płatne w trakcie kursu,

NOWOŚĆ!!!
Tylko dla uczestników I stopnia certyfikacji zawodu księgowego oferujemy możliwość bezpłatnego skorzystania z E-learningu realizowanego za pośrednictwem platformy szkoleniowej MOODLE, będącej nowoczesnym rozwiązaniem pozwalającym na naukę z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Materiały udostępniane na platformie stanowią dodatkowe wsparcie w nauce dla uczestników kursów organizowanych przez OD SKwP we Wrocławiu, umożliwiają samodzielną pracę, ugruntowanie wiedzy oraz powtarzanie materiału w trakcie trwania kursu i przed egzaminem. Po spełnieniu określonych warunków uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu wspomagającego kursu e-learningowego do kursu dla kandydatów na księgowego I stopnia certyfikacji zawodu księgowego realizowanego na Platformie Moodle.

Ponadto dla uczestników kursów certyfikacji zawodu księgowego organizowanych w OD SKwP istnieje możliwość poszerzenia umiejętności o WARSZTATY Z REWIZORA DLA POCZĄTKUJĄCYCH W PROMOCYJNEJ CENIE
Więcej informacji: LINK DO STRONY 

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Oferując nasze usługi szkoleniowe zawsze pamiętamy o zadowoleniu naszych słuchaczy. Zajęcia prowadzimy w komfortowych grupach, zapewniających bezpośredni kontakt z wykładowcą. Umożliwia to indywidualne podejście prowadzącego do uczestników zajęć, którzy podczas kursu mogą zadawać pytania i wspólnie rozwiązywać zgłaszane problemy.

ORGANIZACJA KURSU:
Kurs jest zorganizowany w formie stacjonarnej.

Zajęcia na kursie odbywają się w zależności od trybu:

 • Tryb dzienny w weekendy w godz. 9.00-15.30
 • Tryb dzienny w dni robocze w godz. 9.00-15.30
 • Tryb popołudniowy w dni robocze w godz.16:00 - 20:00

Kurs obejmuje 82 godziny lekcyjne (w tym 2 godz. egzamin stacjonarnie)
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Proces kształcenia oparty jest o:
a) zajęcia wykładowe, wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
b) materiały dydaktyczne, w tym: podręczniki, zbiory zadań, przepisy prawa, materiały poglądowe (przykłady dokumentów),
c) naukę własną uczestnika.
Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć będzie ugruntowana na zajęciach w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych oraz korzystania
z notatek własnych uczestnika.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz uzyskanie certyfikatu I-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości”.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:
a) aktywny udział uczestników w zajęciach,
b) naukę własną uczestnika, w tym rozwiązywanie zadań domowych,
c) studiowanie literatury przedmiotu,
d) prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.
Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy uczestników.

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:
a) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy
w zawodzie księgowego,
c) rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE :
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PLAN NAUCZANIA:
Kurs obejmuje dwa moduły tematyczne:

Moduł I Podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej - 72 godziny lekcyjne
Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 8 godzin lekcyjnych

Moduł I Podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej
1.1 Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne
1.2 Rachunkowość jako system informacyjny
1.3 Charakterystyka aktywów i pasywów
1.4 Operacje gospodarcze
1.5 Dowody księgowe
1.6 Zasady ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych
1.7 Wycena, dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych
1.8 Ewidencja operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy
1.9 Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek, w których występują podstawowe, typowe operacje gospodarcze
1.10 Studium przypadku - od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat
1.11 Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
1.12 Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne
2.1 System podatkowy w Polsce
2.2 Podatek od towarów i usług (VAT – podstawowe zagadnienia)
2.3 Podatki dochodowe – ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej
2.4 Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - ogólna charakterystyka
2.5 Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – ich rodzaje i ogólne zasady rozliczenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KURSIE:

 Certyfikat SKwP potwierdza posiadanie następujących efektów kształcenia (umiejętności) dla kwalifikacji w obrębie zawodu księgowy – kod zawodu 331301:

 1. Posługiwanie się dowodami księgowymi.
 2. Księgowanie podstawowych operacji gospodarczych.
 3. Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest łącznie:

 1. uczestnictwo w 70% zajęć dydaktycznych,
 2. zaliczenie prac kontrolnych,
 3. egzamin pisemny.

Absolwenci po zdaniu egzaminu otrzymują:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175),
 • certyfikat SKwP potwierdzający posiadanie efektów kształcenia (umiejętności) dla kwalifikacji w obrębie zawodu Księgowy – kod zawodu 331301.
 • zaświadczenie o ukończeniu wspomagającego kursu e-learningowego do kursu dla kandydatów na księgowego I stopnia certyfikacji zawodu księgowego realizowanego na Platformie Moodle po spełnieniu  jednocześnie dwóch warunków: a) otrzymaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175) oraz b) uzyskaniu minimum 60% z rozwiązanych zadań w całym kursie e-learningowym.

 

INFORMACJE DODATKOWE:
Zgłoszenie na kurs dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w kursie prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów przygotowanych i wydanych grupie kursowej w tym okresie materiałów szkoleniowych oraz pokrycia opłaty za czesne w stosunku do zrealizowanych dni zajęć; zwrotów dokonuje się tylko w przypadku rezygnacji nie później niż w ciągu dwóch pierwszych zajęć. Nieobecność bez powiadomienia pisemnego nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział w kursie.
Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy.


MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635
close