Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
15-06-2019
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
1430,- zł od osoby
1430,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Raty:
500,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
500,- zł płatne w trakcie kursu,
430,- zł płatne w trakcie kursu,

I stopień certyfikacji zawodu - Kurs dla kandydatów na księgowego

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=462467

Kurs dla kandydatów na księgowego jest kursem I-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego SKwP i obejmuje dwa moduły tematyczne (I-I-II). Cała ścieżka certyfikacji obejmuje 14 modułów tematycznych (I-XIV). Program kursu jest rekomendowany przez Radę Pracodawców.

CEL KURSU:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. - kod zawodu 33130 w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 227) oraz uzyskanie certyfikatu I-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości”.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 1. aktywny udział uczestników w zajęciach,
 2. naukę własną uczestnika, w tym rozwiązywanie zadań domowych,
 3. studiowanie literatury przedmiotu,
 4. prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy uczestników.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:

 1. posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
 2. uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 3. rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

WYKŁADY PROWADZĄ:

dr Elżbieta Hajduga - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, trener biznesu,  autorka licznych publikacji naukowych z zakresu rachunkowości. Pracę naukowo – dydaktyczną łączy z praktyką – współpracuje z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą oraz stowarzyszeniami w zakresie doradztwa rachunkowo – podatkowego. Jest doświadczonym wykładowcą SKwP Oddział we Wrocławiu/OT w Jeleniej Górze.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym/weekendowym (sobota/niedziela)

Zajęcia w godz. 9.00-15.00

Czas trwania kursu: około 3 miesiące

Kurs obejmuje 82 godziny lekcyjne w tym 2-godz. egzamin

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

RAMOWY PROGRAM KURSU:

Moduł I Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej

  1. Organizacja działalności gospodarczej i związane z nią obowiązki ewidencyjne
  2. Rachunkowość jako system informacyjny
  3. Charakterystyka aktywów i pasywów
  4. Operacje gospodarcze
  5. Dowody księgowe
  6. Księgi rachunkowe
  7. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
  8. Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
  9. Zasady ustalania wyniku finansowego
  10. Sprawozdanie finansowe jednostki małej w rozumieniu ustawy
   o rachunkowości
  11. Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku
   zysków i strat)
  12. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
  13. Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne

  1. System podatkowy w Polsce
  2. VAT – podstawy prawne, ogólne zasady opodatkowania
  3. Podatki dochodowe – podstawy prawne, ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej
  4. Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - podstawy prawne, ogólna charakterystyka
  5. Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO:

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o: zajęcia wykładowo -seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,  podręczniki,  zbiory zadań, akty prawne, Kodeks Etyki Zawodowej w rachunkowości, inne materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatorów szkolenia lub wykładowców na zajęcia, naukę  własną słuchacza. W czasie trwania kursu słuchacze będą poddawani  częściowym sprawdzianom wiadomości  w formie pisemnych prac kontrolnych.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełniają anonimową ankietę ewaluacyjną dotyczącą oceny kursu.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie końcowy egzamin pisemny potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu: księgowy - kod zawodu 331301 w Jeleniej Górze przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

Certyfikat SKwP potwierdza posiadanie wymaganych efektów kształcenia (umiejętności) dla kwalifikacji w obrębie zawodu księgowy, a mianowicie:

 • posługiwanie się dokumentami księgowymi,
 • księgowanie podstawowych operacji gospodarczych,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki małej w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Absolwenci po zdaniu egzaminu otrzymują:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, oraz
 • certyfikat SKwP z tytułem KSIĘGOWY z potwierdzeniem kwalifikacji w ramach zawodu - kod zawodu 331301.

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów przygotowanych i wydanych grupie kursowej w tym okresie materiałów szkoleniowych oraz pokrycia opłaty za czesne w stosunku do zrealizowanych dni zajęć; zwrotów dokonuje się tylko w przypadku rezygnacji nie później niż w ciągu dwóch pierwszych zajęć. Nieobecność bez powiadomienia pisemnego nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział w kursie.

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić  formularz  zgłoszeniowy

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635