Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
24-11-2018
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
1430,- zł od osoby
1430,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Raty:
500,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
500,- zł płatne w trakcie kursu,
430,- zł płatne w trakcie kursu,

I stopień certyfikacji zawodu - Kurs dla kandydatów na księgowego

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=462467

Kurs dla kandydatów na księgowego jest kursem I-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego SKwP i obejmuje dwa moduły tematyczne (I-I-II). Cała ścieżka certyfikacji obejmuje 14 modułów tematycznych (I-XIV). Program kursu jest rekomendowany przez Radę Pracodawców.

CEL KURSU:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. - kod zawodu 33130 w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 227) oraz uzyskanie certyfikatu I-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości”.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 1. aktywny udział uczestników w zajęciach,
 2. naukę własną uczestnika, w tym rozwiązywanie zadań domowych,
 3. studiowanie literatury przedmiotu,
 4. prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy uczestników.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:

 1. posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
 2. uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 3. rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

WYKŁADY PROWADZĄ:

dr Elżbieta Hajduga - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, trener biznesu,  autorka licznych publikacji naukowych z zakresu rachunkowości. Pracę naukowo – dydaktyczną łączy z praktyką – współpracuje z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą oraz stowarzyszeniami w zakresie doradztwa rachunkowo – podatkowego. Jest doświadczonym wykładowcą SKwP Oddział we Wrocławiu/OT w Jeleniej Górze.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym/weekendowym (sobota/niedziela)

Zajęcia w godz. 9.00-15.00

Czas trwania kursu: około 3 miesiące

Kurs obejmuje 82 godziny lekcyjne w tym 2-godz. egzamin

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

RAMOWY PROGRAM KURSU:

Moduł I Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej

  1. Organizacja działalności gospodarczej i związane z nią obowiązki ewidencyjne
  2. Rachunkowość jako system informacyjny
  3. Charakterystyka aktywów i pasywów
  4. Operacje gospodarcze
  5. Dowody księgowe
  6. Księgi rachunkowe
  7. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
  8. Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
  9. Zasady ustalania wyniku finansowego
  10. Sprawozdanie finansowe jednostki małej w rozumieniu ustawy
   o rachunkowości
  11. Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku
   zysków i strat)
  12. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
  13. Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne

  1. System podatkowy w Polsce
  2. VAT – podstawy prawne, ogólne zasady opodatkowania
  3. Podatki dochodowe – podstawy prawne, ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej
  4. Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - podstawy prawne, ogólna charakterystyka
  5. Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO:

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o: zajęcia wykładowo -seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,  podręczniki,  zbiory zadań, akty prawne, Kodeks Etyki Zawodowej w rachunkowości, inne materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatorów szkolenia lub wykładowców na zajęcia, naukę  własną słuchacza. W czasie trwania kursu słuchacze będą poddawani  częściowym sprawdzianom wiadomości  w formie pisemnych prac kontrolnych.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełniają anonimową ankietę ewaluacyjną dotyczącą oceny kursu.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie końcowy egzamin pisemny potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu: księgowy - kod zawodu 331301 w Jeleniej Górze przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

Certyfikat SKwP potwierdza posiadanie wymaganych efektów kształcenia (umiejętności) dla kwalifikacji w obrębie zawodu księgowy, a mianowicie:

 • posługiwanie się dokumentami księgowymi,
 • księgowanie podstawowych operacji gospodarczych,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki małej w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Absolwenci po zdaniu egzaminu otrzymują:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, oraz
 • certyfikat SKwP z tytułem KSIĘGOWY z potwierdzeniem kwalifikacji w ramach zawodu - kod zawodu 331301.

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów przygotowanych i wydanych grupie kursowej w tym okresie materiałów szkoleniowych oraz pokrycia opłaty za czesne w stosunku do zrealizowanych dni zajęć; zwrotów dokonuje się tylko w przypadku rezygnacji nie później niż w ciągu dwóch pierwszych zajęć. Nieobecność bez powiadomienia pisemnego nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział w kursie.

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić  formularz  zgłoszeniowy

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635