Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
18.06.2021 Egzamin we Wrocławiu
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
KURS
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
1440,- zł od osoby
Raty:
480,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,,
480,- zł płatne w trakcie kursu,,
480,- zł płatne w trakcie kursu,,

Dla uczestników kursów certyfikacji zawodu księgowego organizowanych w OD SKwP istnieje możliwość poszerzenia umiejętności o WARSZTATY PRAKTYCZNE Z REWIZORA GT DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Więcej informacji: https://wroclaw.skwp.pl/terminy-szkolen/rewizor-gt-dla-poczatkujacych-dwudniowe-warsztaty-praktyczne-w-szczegolnosci-dla-uczestnikow-kursow-certyfikacji-zawodu-ksiegowego-organizowanych-w-od-skwp/

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU PRZY UŻYCIU PLATFORMY Microsoft Teams

Oferując nasze usługi szkoleniowe zawsze pamiętamy o zadowoleniu naszych słuchaczy. Zajęcia prowadzimy w komfortowych grupach, zapewniających bezpośredni kontakt z wykładowcą. Umożliwia to indywidualne podejście prowadzącego do uczestników zajęć, którzy podczas kursu mogą zadawać pytania i wspólnie rozwiązywać zgłaszane problemy.

CEL:
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. - kod zawodu 331301, (Dz.U. Nr 82. poz. 537 ze zm.) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:
a) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c) rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

ORGANIZACJA:
Zajęcia odbywają się 1 x tyg. (piątek), od godz. 16:00-19:45
Ramowy program kursu obejmuje 82 godziny nauczania w tym 2-godz. Egzamin stacjonarnie we Wrocławiu

TERMINY:
18.06.2021
25.06.2021
2.07.2021
9.07.2021
16.07.2021
23.07.2021
30.07.2021
3.09.2021
10.09.2021
17.09.2021
24.09.2021
1.10.2021
8.10.2021
15.10.2021
22.10.2021
5.11.2021
19.11.2021 – Egzamin

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji MS Teams. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

PROGRAM:

Moduł I Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej - 72 godziny lekcyjne:
1.1. Organizacja działalności gospodarczej - wiadomości wstępne
1.2. Pojęcia wstępne z rachunkowości
1.3. Charakterystyka aktywów i pasywów
1.4. Operacje gospodarcze
1.5. Dowody księgowe
1.6. Księgi rachunkowe
1.7. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
1.8. Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
1.9. Zasady ustalania wyniku finansowego
1.10. Uproszczone sprawozdanie finansowe
1.11. Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
1.12. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
1.13. Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - ogólne zagadnienia

Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 8 godzi lekcyjnych
2.1. System podatkowy w Polsce i Ordynacja podatkowa
2.2. VAT - ogólne zasady podatku
2.3. Podatki dochodowe - formy opodatkowania działalności gospodarczej
2.4. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
2.5. Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa
2.6. Podstawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Efektem kształcenia na kursie będzie: nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy pozwalające:
• posługiwanie się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi,
• księgowanie podstawowych operacji gospodarczych,
• sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki małej w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO:
Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o : zajęcia wykładowo -seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, podręczniki, naukę własną słuchacza. W czasie trwania kursu słuchacze będą poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości w formie prac kontrolnych.
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie końcowy egzamin pisemny potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowy - kod zawodu 331301 we Wrocławiu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu.

ABSOLWENCI PO ZDANIU EGZAMINU OTRZYMUJĄ:
- zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN,
- certyfikat SKwP z tytułem KSIĘGOWY z potwierdzeniem kwalifikacji w ramach zawodu Księgowy.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Klaudia Wieczorek
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635