Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
04.07.2018
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
1750,- zł od osoby
Raty:
590,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
580,- zł płatne w trakcie kursu,
580,- zł płatne w trakcie kursu,

I stopień certyfikacji zawodu

Kurs dla kandydatów na księgowego

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. - kod zawodu 331301, (Dz.U. Nr 82. poz. 537 ze zm.) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".

 

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:

a) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,

b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

c) rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

PROGRAM:

Ramowy program kursu obejmuje 82 godziny nauczania w tym 2-godz. egzamin

Moduł I   Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej:

1.1. Organizacja działalności gospodarczej - wiadomości wstępne

1.2. Pojęcia wstępne z rachunkowości

1.3. Charakterystyka aktywów i pasywów

1.4. Operacje gospodarcze

1.5. Dowody księgowe

1.6. Księgi rachunkowe

1.7. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych

1.8. Ewidencja podstawowych operacji wynikowych

1.9. Zasady ustalania wyniku finansowego

1.10. Uproszczone sprawozdanie finansowe

1.11. Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)

1.12. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej

1.13. Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Moduł II   Wybrane zagadnienia publicznoprawne

2.1. System podatkowy w Polsce i Ordynacja podatkowa

2.2. VAT - ogólne zasady podatku

2.3. Podatki dochodowe - formy opodatkowania działalności gospodarczej

2.4. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych

2.5. Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa

2.6. Podstawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o : zajęcia wykładowo -seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,   podręczniki,   naukę  własną słuchacza. W czasie trwania kursu słuchacze będą poddawani  częściowym sprawdzianom wiadomości  w formie pisemnych prac kontrolnych.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie końcowy egzamin pisemny potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowy - kod zawodu 331301 we Wrocławiu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu

Miejsce kursu  WROCŁAW

Absolwenci po zdaniu egzaminu otrzymują:

- zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN, oraz

- certyfikat SKwP z tytułem KSIĘGOWY z potwierdzeniem kwalifikacji w ramach zawodu Księgowy

 

ORGANIZACJA KURSU:

Kurs jest zorganizowany w trybie dziennym.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.45.

Kurs realizowany w dniach: 08-23 lipca 2019 r.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635