Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
12-12-2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

REWOLUCJA 2019/2020

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=435969

PROWADZĄCY: JOLANTA KICAdoradca podatkowy, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikant radcowski oraz doradca podatkowy w spółce: Biuro Rachunkowe. Posiada wieloletnie doświadczenie oraz ugruntowaną wiedzę w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, a także prawa cywilnego i gospodarczego. Współpracuje z największymi firmami na Dolnym Śląsku. Autor związany z wydawnictwem Wolters Kluwer (Vademecum Doradcy Podatkowego, Vademecum Głównego Księgowego). Trener z zakresu podatków i księgowości m.in. dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.45.

Kurs obejmuje 7 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione wszystkie zmiany wprowadzone w ostatnim czasie oraz te, które mają obowiązywać od roku 2018.

Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla osób, które zajmują się technicznymi aspektami fakturowania, jak również dla osób zajmujących się w służbach finansowo księgowych kwestiami związanymi z fakturami VAT.

Szkolenie stanowi ciekawy przykład połączenia zagadnień technicznych z zagadnieniami podatkowymi, które mają wpływ na prawidłowe fakturowanie.

Praktyczne przykłady (min. w zakresie terminów wystawiania faktur, przeliczania na złotówki, itp.) przydają szkoleniu formę warsztatową. Na szkoleniu zostaną omówione wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z fakturowaniem krajowym oraz międzynarodowym.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Faktury i inne dokumenty zrównane w prawach z fakturami.
 • podmioty zobowiązane do wystawienia faktur w obrocie krajowym,
 • kiedy faktura, a kiedy rachunek?
 • dokumenty wystawiane przez podatnika zwolnionego i podatnika VAT czynnego,
 • dokumentowanie czynności niepodlegających opodatkowaniu w Polsce,
 • fakturowanie dostaw zwolnionych przedmiotowo i podmiotowo z podatku VAT,
 • sprzedaż konsumencka, a obowiązek wystawienia faktury,
 • faktury zaliczkowe, zaliczka przy dostawie wewnątrzwspólnotowej (WDT), faktury pro forma, faktura zbiorcza i faktura dokumentująca usługi ciągłe,
 • faktura uproszczona, paragon, bilet jednorazowy, faktura prognoza, faktura VAT RR,
 • faktury w formie elektronicznej, akceptacja, przesyłanie i przechowywanie e-faktur,
 • faktury wystawiane przez organy egzekucyjne i komornicze,
 • samofakturowanie,
 • anulowanie faktury,
 • numerowanie faktur,
 • duplikaty faktur i skutki, jakie wywołują,
 • obligatoryjne i fakultatywne elementy faktur,
 • symbol PKWiU na fakturze,
 • terminy wystawienia faktur, a moment powstania obowiązku podatkowego VAT,
 • zasady ogólne i szczególne wystawienia faktury,
 • wystawienie faktury w zamian paragonu,
 • sankcja za niewystawienie faktury, faktury wadliwe,
 • „pusta” faktura i faktura wystawiona przed terminem- jakie wywołują skutki?
 • refakturowanie, problematyka świadczenia kompleksowego w świetle orzecznictwa TSUE,
 • autentyczność, integralność i czytelność faktury,
 • faktury wystawione przez małżonków- nowa linia orzecznicza sądów administracyjnych
 1. Faktury korygujące i noty korygujące.
 • faktury korygujące z tytułu rabatów opustów, zniżek, zwrotów,
 • faktury korygujące wystawiane z innych tytułów,
 • faktury korygujące zbiorcze,
 • faktury korygujące dla transakcji WNT i w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia, korygowanie faktur VAT RR,
 • faktura korygująca do faktury korygującej,
 • korygowanie faktury zaliczkowej „do zera”,
 • faktur korygująca- jaki kurs walutowy?- nowe stanowisko organów podatkowych
 • moment ujęcia faktury korygującej w ewidencjach sprzedawcy i nabywcy
 • potwierdzenie odbioru faktury, konsekwencje dla sprzedawcy i nabywcy,
 • korygowanie faktury wystawionej pierwotnie na błędny podmiot,
 • nota korygująca, a faktura korygująca, różnice, skutki prawne,
 • czy nota korygująca może zawierać kwotę podatku VAT?
 1. Zmiany w podatku VAT dla 2019.
 • pierwsze zasiedlenie a dostawa nieruchomości zabudowanych,
 • paragon z NIP nabywcy,
 • zmiany w zwrotach podatku VAT,
 • wyłączenie niektórych grup podatników z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT,
 • ujednolicenie stawek VAT, propozycja odejścia od posługiwania się klasyfikacją PKWiU,
 • możliwość wystąpienia do administracji skarbowej (a nie do GUS) o wydanie (wiążącej) informacji stawkowej,
 • „biała lista podatników”,
 • odpowiedzialność solidarna nabywcy za brak zapłaty na rachunek podatnika zawarty w wykazie, wyłączenie z kosztów podatkowych,
 • obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP),
 • sankcje nakładane na sprzedawcę i nabywcę w związku z MPP,
 • zastąpienie deklaracji VAT zmodfikowanymi pikami JPK.

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 1. Uzyskanie wiedzy dotyczącej aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie fakturowania, przepisów dotyczących wystawiania, korygowania i anulowania faktur, konsekwencji błędnego wystawienia faktury, odliczenia podatku naliczonego, prawidłowej dokumentacji wybranych czynności w podatku VAT, odpowiedzialności karnoskarbowej z tytułu błędnego wystawienia faktury.
 2. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 3. Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635