Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
12-12-2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

REWOLUCJA 2019/2020

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=435969

PROWADZĄCY: JOLANTA KICAdoradca podatkowy, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikant radcowski oraz doradca podatkowy w spółce: Biuro Rachunkowe. Posiada wieloletnie doświadczenie oraz ugruntowaną wiedzę w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, a także prawa cywilnego i gospodarczego. Współpracuje z największymi firmami na Dolnym Śląsku. Autor związany z wydawnictwem Wolters Kluwer (Vademecum Doradcy Podatkowego, Vademecum Głównego Księgowego). Trener z zakresu podatków i księgowości m.in. dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.45.

Kurs obejmuje 7 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione wszystkie zmiany wprowadzone w ostatnim czasie oraz te, które mają obowiązywać od roku 2018.

Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla osób, które zajmują się technicznymi aspektami fakturowania, jak również dla osób zajmujących się w służbach finansowo księgowych kwestiami związanymi z fakturami VAT.

Szkolenie stanowi ciekawy przykład połączenia zagadnień technicznych z zagadnieniami podatkowymi, które mają wpływ na prawidłowe fakturowanie.

Praktyczne przykłady (min. w zakresie terminów wystawiania faktur, przeliczania na złotówki, itp.) przydają szkoleniu formę warsztatową. Na szkoleniu zostaną omówione wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z fakturowaniem krajowym oraz międzynarodowym.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Faktury i inne dokumenty zrównane w prawach z fakturami.
 • podmioty zobowiązane do wystawienia faktur w obrocie krajowym,
 • kiedy faktura, a kiedy rachunek?
 • dokumenty wystawiane przez podatnika zwolnionego i podatnika VAT czynnego,
 • dokumentowanie czynności niepodlegających opodatkowaniu w Polsce,
 • fakturowanie dostaw zwolnionych przedmiotowo i podmiotowo z podatku VAT,
 • sprzedaż konsumencka, a obowiązek wystawienia faktury,
 • faktury zaliczkowe, zaliczka przy dostawie wewnątrzwspólnotowej (WDT), faktury pro forma, faktura zbiorcza i faktura dokumentująca usługi ciągłe,
 • faktura uproszczona, paragon, bilet jednorazowy, faktura prognoza, faktura VAT RR,
 • faktury w formie elektronicznej, akceptacja, przesyłanie i przechowywanie e-faktur,
 • faktury wystawiane przez organy egzekucyjne i komornicze,
 • samofakturowanie,
 • anulowanie faktury,
 • numerowanie faktur,
 • duplikaty faktur i skutki, jakie wywołują,
 • obligatoryjne i fakultatywne elementy faktur,
 • symbol PKWiU na fakturze,
 • terminy wystawienia faktur, a moment powstania obowiązku podatkowego VAT,
 • zasady ogólne i szczególne wystawienia faktury,
 • wystawienie faktury w zamian paragonu,
 • sankcja za niewystawienie faktury, faktury wadliwe,
 • „pusta” faktura i faktura wystawiona przed terminem- jakie wywołują skutki?
 • refakturowanie, problematyka świadczenia kompleksowego w świetle orzecznictwa TSUE,
 • autentyczność, integralność i czytelność faktury,
 • faktury wystawione przez małżonków- nowa linia orzecznicza sądów administracyjnych
 1. Faktury korygujące i noty korygujące.
 • faktury korygujące z tytułu rabatów opustów, zniżek, zwrotów,
 • faktury korygujące wystawiane z innych tytułów,
 • faktury korygujące zbiorcze,
 • faktury korygujące dla transakcji WNT i w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia, korygowanie faktur VAT RR,
 • faktura korygująca do faktury korygującej,
 • korygowanie faktury zaliczkowej „do zera”,
 • faktur korygująca- jaki kurs walutowy?- nowe stanowisko organów podatkowych
 • moment ujęcia faktury korygującej w ewidencjach sprzedawcy i nabywcy
 • potwierdzenie odbioru faktury, konsekwencje dla sprzedawcy i nabywcy,
 • korygowanie faktury wystawionej pierwotnie na błędny podmiot,
 • nota korygująca, a faktura korygująca, różnice, skutki prawne,
 • czy nota korygująca może zawierać kwotę podatku VAT?
 1. Zmiany w podatku VAT dla 2019.
 • pierwsze zasiedlenie a dostawa nieruchomości zabudowanych,
 • paragon z NIP nabywcy,
 • zmiany w zwrotach podatku VAT,
 • wyłączenie niektórych grup podatników z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT,
 • ujednolicenie stawek VAT, propozycja odejścia od posługiwania się klasyfikacją PKWiU,
 • możliwość wystąpienia do administracji skarbowej (a nie do GUS) o wydanie (wiążącej) informacji stawkowej,
 • „biała lista podatników”,
 • odpowiedzialność solidarna nabywcy za brak zapłaty na rachunek podatnika zawarty w wykazie, wyłączenie z kosztów podatkowych,
 • obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP),
 • sankcje nakładane na sprzedawcę i nabywcę w związku z MPP,
 • zastąpienie deklaracji VAT zmodfikowanymi pikami JPK.

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 1. Uzyskanie wiedzy dotyczącej aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie fakturowania, przepisów dotyczących wystawiania, korygowania i anulowania faktur, konsekwencji błędnego wystawienia faktury, odliczenia podatku naliczonego, prawidłowej dokumentacji wybranych czynności w podatku VAT, odpowiedzialności karnoskarbowej z tytułu błędnego wystawienia faktury.
 2. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 3. Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635