Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
28.09. i 05.10.2023r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
420,- zł od osoby
400,- zł Cena dla członków

WYKŁADOWCA: WOJCIECH KRAWIEC - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz na Studiach Podyplomowych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu księgowości, kadr i płac, obsługi programów finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych. Autor wielu publikacji z zakresu finansów i rachunkowości.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Szkolenie ma na celu wzmocnienie kompetencji w zakresie:

 • wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu prawa pracy;
 • implementacji i parametryzacji
 • nabycia umiejętności prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej z wykorzystaniem systemu kadrowo-płacowego Gratyfikant nexo;
 • nabycia umiejętności naliczania wynagrodzeń z wykorzystaniem systemu kadrowo-płacowego Gratyfikant nexo;
 • nabycia umiejętności prowadzenia ewidencji czasu pracy, absencji itp. w tym oprogramowania kadrowo-płacowego w przedsiębiorstwie na przykładzie systemu kadrowo-płacowego Gratyfikant nexo; ewidencji podatkowych związanych z zatrudnianiem pracowników;
 • otwartości na poznawanie i wdrażanie nowoczesnych narzędzi wspomagających pracę w działach kadr i płac.

Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Warsztaty skierowane są do osób znających podstawy kadr i płac, które pragną poznać oprogramowanie kadrowo-płacowe w przedsiębiorstwie na przykładzie systemu kadrowo-płacowego Gratyfikant nexo.

ORGANIZACJA:

Kurs popołudniowy, realizowany w formie online, obejmujący 8 godzin lekcyjnych.
Dwudniowe warsztaty po 4 godziny lekcyjne w godz. 16.00-19.30.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatów ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem platformy internetowej MS Teams. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej przed szkoleniem.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
a) uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem,
b) zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge. Łącze internetowe: min download: 10 Mb/s, min upload: 10 Mb/s (APMG Int. zaleca korzystanie z łącza stałego),
c) niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów (czytnik plików pdf oraz doc) (np. darmowe Acrobat Reader oraz Open Office),
d) uczestnik przed zajęciami otrzymuje link do spotkania.
Szczegóły dotyczące wykorzystania i obsługi platformy MS Teams potrzebnej do kursu online otrzymają Państwo po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

PLAN NAUCZANIA:

L.P. Tematyka zajęć
Moduł I. Zagadnienia podstawowe i pierwsze uruchomienie programu, definicje parametrów kadrowych - 3 godziny
1
 1. Charakterystyka programu i wprowadzanie danych nowego podmiotu
 2. Konfiguracja programu - ustawianie wybranych parametrów i słowników programu
 3. Plany pracy - kalendarze czasu pracy, systemy rozliczania czasu pracy
 4. Archiwizacja i przywracanie baz programu
 5. Kartoteki instytucji – banki, ZUS, urzędy skarbowe
 6. Składniki płacowe - modyfikacja oraz tworzenie nowych składników płacowych
 7. Definicje list płac - sporządzanie definicji list płac płacowych w oparciu o składniki płacowe
Moduł III. Ewidencja osobowa – kartoteki pracowników, umowy z pracownikami - 2 godziny
2
 1. Zakładanie kartotek pracowników
 2. Wprowadzanie umów o pracę – czas pracy, system wynagrodzeń, listy płac, składniki płacowe, ZUS, PPK, podatki
 3. Zgłoszenia do ZUS
 4. Wprowadzanie umów cywilnoprawnych
Moduł IV. Ewidencja czasu pracy pracowników, listy płac, rachunki do umów CP - 3 godziny
3
 1. Ewidencja czasu pracy – absencje, zmiany liczby przepracowanych godzin
 2. Ewidencje naliczeń i potrąceń (akordy, prowizje, zaliczki)
 3. Generowanie list płac
 4. Generowanie operacji bankowych
 5. Rachunki do umów cywilnoprawnych
 6. Deklaracje skarbowe i ZUS
 7. Raporty, zestawienia

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1. poznanie oprogramowania kadrowo-płacowego w przedsiębiorstwie na przykładzie systemu kadrowo-płacowego Gratyfikant nexo,
2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@jeleniagora.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635
close