Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
10.08.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
przed południem
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków

W 2023 roku do Kodeksu pracy zostaje wprowadzone badanie stanu trzeźwości oraz praca zdalną. Kolejne zmiany w prawie pracy są wymagane wdrożeniem dyrektywy 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz Dyrektywa 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Implementacja prawa europejskiego oznacza zmiany w umowach o pracę oraz w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem. Nowe przepisy wymagają od każdego pracodawcy opracowania od kilku do kilkudziesięciu nowych dokumentów kadrowych.

Szkolenie zapewni każdemu uczestnikowi:

 • kompletną checklistę procedur, polityk, zasad i wniosków, które każdy pracodawca powinien opracować przed wejściem w życie nowych przepisów,
 • uczestnik otrzyma gotowe wzory dokumentów bądź zostanie przeprowadzony warsztat opracowania propozycji zapisów ze wskazaniem treści obligatoryjnych oraz takich, które warto uwzględnić.

WYKŁADOWCA: ANNA STOKŁOSA - LL.M. (Waszyngton) - radca prawny. Specjalista prawa pracy, kadr oraz ochrony danych osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referent międzynarodowych konferencji naukowych. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących zmian w prawie pracy.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: księgowi, główni księgowi, osoby zajmujące się księgowością i kadrami, dyrektorzy, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac, osoby zajmujące się zawodowo zatrudnianiem pracowników, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne, osoby chcące usystematyzować wiedzę z zakresu płac.

ORGANIZACJA:

CZAS TRWANIA KURSU: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
Kurs realizowany jest w systemie online.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej przed szkoleniem.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).
Szczegóły dotyczące wykorzystania i obsługi platformy potrzebnej do szkolenia online otrzymają Państwo po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

PLAN NAUCZANIA:

I. Praca zdalna

 1. Wprowadzenie pracy zdalnej do zakładu pracy krok po kroku
 2. Dokumentacja pracy zdalnej – checklista dokumentów do opracowania
 3. Porozumienie / regulamin pracy zdalnej – warsztat
  a) treści obligatoryjne – jak sformułować:
 • zasady rozliczenia zwrotu kosztów, ekwiwalentu, ryczałtu
 • zasady porozumiewania się pracodawcy z pracownikiem
 • zasady kontroli

b) treści fakultatywne

4. Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) – dodatkowe zapisy dla pracownika wykonujące pracę zdalną – warsztat, wzór, forma, termin.

5. Procedura ochrony danych osobowych
a) treści obligatoryjne i fakultatywne – warsztat
b) wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z procedurą

6. Współpraca z BHPowcem przy przygotowaniu dokumentacji – jakich zapisów wymagać od BHPowca?
a) ocena ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej
b) informacja zawierająca zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej

7.Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej
a) termin
b) forma
c) wzór

8. Współpraca z informatykiem przy przygotowaniu dokumentacji – jakich zapisów wymagać przy opracowaniu zasad instalacji, konserwacji i serwisu powierzonych narzędzi pracy

9. Umowa o pracę – zapisy dodatkowe dla pracownika świadczącego pracę zdalną -warsztat

10. Polecenie pracodawcy świadczenia pracy zdalnej – warsztat
a) termin
b) forma
c) opracowanie wzoru polecenia

11. Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej – wzór

12. Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej
a) wzór
b) forma
c) obowiązek uwzględnienia , przyczyny odmowy uwzględnienia

13. Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej – wzór, forma, termin, obowiązek uwzględnienia

14. Wniosek o świadczenie pracy zdalnej okazjonalnej - wzór, forma, termin, obowiązek pracodawcy uwzględnienia

II. Kontrola trzeźwości i obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu

 1. Wprowadzenie kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków działających podobnie do alkoholu do zakładu pracy krok po kroku
 2. Dokumentacja– checklista dokumentów do opracowania
 3. Zapisy regulaminu pracy / obwieszenia - warsztat
  a) treści obligatoryjne
  b) treści fakultatywne
 4. Oświadczenie pracownika o poinformowaniu o zasadach kontroli
  a) wzór
  b) forma
  c) miejsce przechowania
 5. Dokumentacja przeprowadzonej kontroli wzór, treść, forma, gdzie przechowywać
 6. Wpis do ewidencji czasu pracy okresu niedopuszczenia pracownika do pracy
  a) wynik wskazujący na alkohol / środki działające podobnie do alkoholu
  b) wynik wskazujący na brak alkoholu środków działających podobnie do alkoholu
  Obwieszenie dla zleceniobiorców – treść, wzór

III. Dyrektywa 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej

 1. Aktualizacja informacji o równym traktowaniu w zatrudnieniu – wzór
 2. Nowe treści umowy o pracę - wzór
 3. Nowy wzór informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) -warsztat
  a) zasady pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią
  b) zasady dotyczące przechodzenia ze zmiany na zmianę
  c) zasady przemieszczania się miedzy miejscami wykonywania pracy
  d) procedura rozwiązania stosunku pracy
 4. Polityka szkoleniowa pracodawcy – warsztat
 5. Informacja dla pracownika skierowanego do świadczenia pracy za granicą – wzór, termin, forma
 6. Wniosek pracownika o zatrudnienie na podstawie przewidywalnych warunków zatrudnienia (w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony)
  a) wzór
  b) warunki złożenia wniosku
  c) obowiązek uwzględnienia, możliwość odmowy
  d)Odpowiedź pracodawcy na wniosek – wzór, termin, forma
 7. Procedura awansu – warsztat (nowy dokument wymagany proponowanym brzmieniem art. 942 KP

IV.Dyrektywa 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

 1. Zwolnienie z powodu siły wyższej
  a) warunki udzielenie zwolnienia, kalkulacja wynagrodzenia,
  b)wniosek – wzór, forma, termin złożenia
 2. Urlop opiekuńczy
  a) warunki udzielenia urlopu
  b)wniosek – wzór, forma, termin złożenia
 3. Wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy
  a) co to jest elastyczna organizacja pracy
  b) kto może złożyć wniosek
  c) korzyści złożenia wniosku
  d) wniosek – wzór, forma, obowiązek uwzględnienia przez pracodawcę
  e) informacja pracodawcy o (nie)uwzględnieniu wniosku o elastyczną formę zatrudnienia – wzór, termin, forma
 4. Aktualizacja zgód rodzica dziecka do 8 roku życia (praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej) – wzór, miejsce przechowywania
 5. Wnioski związane z rodzicielstwem (urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski)
  a)planowane zmiany
  b)wzory
  c)forma i termin złożenia
  d) planowane przepisy przejściowe

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu zagadnień dotyczących prawidłowego sporządzania dokumentacji kadrowej w oparciu o obecnie obowiązujące i projektowane przepisy,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@jeleniagora.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635
close