Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
15-04-2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

WZORY DOKUMENTÓW OBLIGATORYJNYCH OD 2019r. WYLICZENIA, PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI, WARSZTATY

Wykład prowadzi: ANNA STOKŁOSA - LL.M. (Waszyngton) - radca prawny. Specjalista prawa pracy, kadr oraz ochrony danych osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referent międzynarodowych konferencji naukowych. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia. 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.45.

Kurs obejmuje 7 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

W odpowiedzi na zmiany w dokumentowaniu czasu pracy obowiązujące od 01.01.2019 r. szkolenie dostarczy uczestnikom aktualne wzory dokumentów. Dodatkowo uczestnicy zweryfikują poprawność dotychczas stosowanych zapisów umowy o pracę, regulaminu pracy i wynagrodzeń. W czasie szkolenia wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, GIODO (PUODO) oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące czasu pracy. Szkolenie ma wymiar praktyczny: uczestnicy pracują na przykładowych harmonogramach, ewidencji czasu pracy oraz pozostałych wzorach celem omówienia problematyki związanej z planowaniem, rozliczaniem i dokumentowaniem czasu pracy.

Celem kursu jest aktualizacja kwalifikacji zawodowych z zagadnień czasu pracy oraz nabycie praktycznej umiejętności stosowania przepisów z zakresu prawa pracy.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej. 

UCZESTNICY SZKOLENIA: księgowi, główni księgowi, osoby zajmujące się księgowością i kadrami, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac, osoby zajmujące się zawodowo zatrudnianiem pracowników, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie kazusów- studia przypadków, angażowanie słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, przepisy prawa (kodeks pracy, rozporządzenia wykonawcze) oraz wzory dokumentów.

PROGRAM:

I.  Karta ewidencji czasu pracy od 01.01.2019 r.

II.  Lista obecności według RODO

III. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji czasu pracy od 01.01.2019 r.

IV. Wzory dokumentów obligatoryjnych od 01.01.2019 r.

V. Harmonogram czasu pracy

1. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy: czy istnieje prawny obowiązek ustalenia? na jaki okres muszą być tworzone? sposób ogłoszenia harmonogramu. modyfikacja obowiązującego harmonogramu; najczęstsze błędy pracodawców; konsekwencje błędów

2. Harmonogramy czasu pracy w różnych systemach czasu pracy  - przykłady

VI. Praca w godzinach nadliczbowych

1. Godziny nadliczbowe

2. Rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych

3. Tzw. nienormowany czas pracy

VII. Czas pracy w treści regulaminu pracy

- wzór: prawidłowe zapisy (obligatoryjne i fakultatywne) regulaminu pracy

1. Postanowienia obligatoryjne regulaminu pracy w zakresie czasu pracy

2. Postanowienia fakultatywne regulaminu pracy

VIII. Obowiązkowe obwieszczenie o czasie pracy w sytuacji braku regulaminu pracy: obligatoryjna i rekomendowana treść, sposób poinformowania pracowników, termin przekazania

- wzór obwieszczenia

- wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z obwieszczeniem o czasie pracy

IX. Czas pracy w regulaminie wynagradzania

- wzór: prawidłowe zapisy (obligatoryjne i fakultatywne) regulaminu wynagradzania

X. Czas pracy w treści umowy o pracę

- wzór: prawidłowe zapisy umowy o pracę

XI. Czas pracy na liście płac

1. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

2. Wpływ wyjść prywatnych na wynagrodzenie

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe pracowników niepełnoetatowych

4. Wynagrodzenie za pracę w nocy

5. Wynagrodzenie za dyżur

6. Wynagrodzenie za przerwy w systemie przerywanym

XII. Pozostałe wzory dokumentów

1. Wnioski pracowników – wzory

- wniosek o odbiór czasu wolnego za nadgodziny - wzór

- wniosek o poinformowanie PIP o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy - wzór

2. Polecenia pracodawcy - wzory

1. Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych - wzór

2. Polecenie odbioru czasu wolnego za nadgodziny bez wniosku pracownika - wzór

3. Polecenie odbioru dnia wolnego za niedzielę (święto) - wzór

4. Polecenie pełnienia dyżuru - wzór

5. Polecenie odbycia podróży służbowej – wzór

XIII.  Pytania: szkolenie ma wymiar praktyczny, uczestnicy zadają pytania w trakcie trwania szkolenia

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

  1. poszerzenie posiadanej wiedzy oraz aktualizacja kwalifikacji zawodowych z zagadnień czasu pracy oraz nabycie praktycznej umiejętności stosowania przepisów z zakresu prawa pracy,
  2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635