Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
03.04.2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
700,- zł od osoby
665,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Ceny transferowe w teorii i w praktyce z uwzględnieniem zmian w przepisach - zbudowanie gotowej dokumentacji podatkowej

WARSZTATY PRAKTYCZNE - 2 - dniowy kurs krótki 

CEL:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień z zakresu cen transferowych.

Dodatkowo, prowadzący omówi przykładowe sposoby przygotowania analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne (art. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy o CIT, tzw. analiza porównywalności/benchmarking’owa).

Prowadzący omówi również od strony praktycznej w oparciu o przykładowy dokument sposób dostosowania/przygotowania danych i informacji w formie dokumentacji grupowej (art. 9a ust. 2d ustawy o CIT, tzw. Masterfile).

W oparciu o ww. wzór omówione zostaną elementy dokumentacji obowiązującej w roku 2016 i latach wcześniejszych.

Uwaga! Zajęcia prowadzone będą również z uwzględnieniem zmian przepisów w zakresie cen transferowych:

 • wprowadzonych od 1 stycznia 2015,
 • zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2017,
 • planowanych zmian 2018.

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Uczestnicy szkolenia: osoby zajmujące się zawodowa zagadnieniem cen transferowych zarówno dla początkujących, jak już zaawansowanych.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć warsztatowych.  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma w formie papierowej i elektronicznej wzór dokumentacji podatkowej podstawowej (art. 9a ust. 2b ustawy o CIT, tzw. Localfile) zbudowany zgodnie z regulacjami prawnymi 2017.

 

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

- poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu sporządzania dokumentacji cen transferowych,

- umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

PROGRAM:

Dzień pierwszy

1. Identyfikacja transakcji i zdarzeń podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu w świetle regulacji ustawowych oraz w praktyce organów podatkowych:

a) zakres obowiązujący do końca roku 2014,

b) zakres obowiązujący w latach 2015 – 2016,

c) zakres obowiązujący od roku 2017,

d) zakres obowiązujący od roku 2017.

2. Identyfikacja podmiotów powiązanych w świetle regulacji ustawowych oraz w praktyce organów podatkowych:

a) Podmioty powiązane kapitałowo i personalnie do końca roku 2014, w latach 2015 – 2016 oraz począwszy od roku 2017, a w tym:

 • powiązania pionowe i poziome.
 • powiązania bezpośrednie i pośrednie.

b) Podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych.

3. Limity dokumentacyjne transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi:

a) limity decydujące o obowiązku sporządzenia dokumentacji – w jaki sposób liczymy limity do końca roku 2016?

b) limity decydujące o obowiązku sporządzenia dokumentacji – w jaki sposób liczymy limity do końca roku 2016?

c) weryfikacja przekroczenia limitów w praktyce,

d) analiza skomplikowanego i zmiennego orzecznictwa w tym zakresie.

WARSZTATY:

- prowadzący zaprezentuje liczne stany faktyczne i kwestie problematyczne związane z identyfikacją podmiotów powiązanych,

- omówiony zostanie sposób ujęcia takich informacji w treści dokumentacji podatkowej

- analiza problemów wskazanych przez uczestników,

- analiza bieżących stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych w ww. zakresie:

4. Obowiązkowe elementy dokumentacji podatkowej, w tym w szczególności:

 • funkcje,
 • ryzyka,
 • aktywa,
 • koszty,
 • warunki płatności,
 • strategia,
 • dodatkowe korzyści w przypadku nabycia usług niematerialnych.

5. Ponadobowiązkowe elementy dokumentacji podatkowej, w tym w szczególności:

a) charakterystyka stron transakcji,

b) opis transakcji,

c) załączniki.

6. Elementy dokumentacji obowiązkowe od 2017 r.:

a) przedstawienie zmian w formie porównawczej,

b) przedstawienie zmian w formie listy nowych elementów dokumentacji.

WARSZTATY:

- prowadzący zaprezentuje przykładowe opisy elementów obowiązkowych i nieobowiązkowych transakcji,

- omówiony zostanie sposób ujęcia takich informacji w treści dokumentacji podatkowej,

- opis ww. elementów transakcji w oparciu o przykłady wskazane przez uczestników,

- analiza bieżących stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych w ww. zakresie.

 

Dzień drugi:

1. Metody szacowania dochodów:

a) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,

b) metoda rozsądnej marży koszt plus,

c) metoda ceny odprzedaży,

d) metody zysku transakcyjnego.

2. Metody kalkulacji cen transferowych przez podatników w praktyce:

a) Która z metod jest najbezpieczniejsza?

b) Która z metod jest najlepsza dla poszczególnych rodzajów transakcji?

c) Jak argumentować wybór danej metody w razie kontroli?

WARSZTATY:

- prowadzący zaprezentuje przykładowe sposoby kalkulacji cen w zależności od poszczególnych rodzajów transakcji,

- omówiony zostanie sposób ujęcia takich informacji w treści dokumentacji podatkowej,

- analiza przykładów i problemów wskazanych przez uczestników,

- analiza bieżących stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych w ww. zakresie.

3. Pozostałe elementy dokumentacji oraz obowiązki sprawozdawcze obowiązujące w 2017 r.:

a) kto będzie zobowiązany do posiadania dodatkowych elementów dokumentacji oraz wypełnienia obowiązków sprawozdawczych w tym:

 • analiza benchmarkingowa,
 • Masterfile,
 • PIT TP/ CIT TP,
 • CBCR/CBCP,
 • oświadczenie w zakresie posiadania dokumentacji podatkowej.

b) zawartość dodatkowych elementów dokumentacji, w tym:

 • analiza benchmarkingowa,
 • Masterfile.

c) co trzeba podać w:

 • PIT TP/CIT TP,
 • CBCR/CBCP.

 

Szkolenie poprowadzi  Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

ORGANIZACJA:

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.  

Zajęcia w godz. 9.00 - 14.45.

Kurs obejmuje 14 godzin lekcyjnych.

Kurs realizowany w dniach 3-4 kwietnia 2019 r.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały szkoleniowe, 
•przerwy kawowe.

 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635