Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
20-01-2020
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
699,- zł od osoby
Zapisz się

z uwzględnieniem zmian w przepisach – zbudowanie gotowej dokumentacji podatkowej

DWUDNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=430906

 

PROWADZĄCY - MICHAŁ GABRYSIAK - Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także dyrektor działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadaja wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnych uwzględnieniem obrotu międzynarodowego. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.45.

Kurs obejmuje 14 godzin lekcyjnych, dwa dni szkoleniowe 14-15.10.2019

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CELEM SZKOLENIA jest zapoznanie uczestników ze sposobami przygotowania analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne (art. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy o CIT, tzw. Analiza porównywalności/benchmarking’owa).

Omówiony zostanie, od strony praktycznej w oparciu o przykładowy dokument, sposób dostosowania/przygotowania danych i informacji w formie dokumentacji grupowej (art. 9a ust. 2d ustawy o CIT, tzw. Masterfile) oraz elementy dokumentacji obowiązującej w roku 2016 i latach wcześniejszych.

 

UWAGA! Zajęcia prowadzone będą również z uwzględnieniem zmian przepisów w zakresie cen transferowych:

 • wprowadzonych od 1 stycznia 2015 r.,
 • zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r.,
 • zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r.

 

Szkolenie adresowane jest do właścicieli i pracowników firm, które są (lub mogą być) podmiotami powiązanymi, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, a także osób zainteresowanych poniższą tematyką.

 

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z warsztatami praktycznymi. Warsztaty praktyczne ukierunkowane będą przede wszystkim na utrwalenie umiejętności samodzielnego tworzenia dokumentacji podatkowej, zgodnej z przepisami ustawowymi. Ćwiczenia bazują na transakcjach typowych, najczęściej spotykanych, co umożliwia rozwiązanie powszechnie występujących problemów, sprzyja kreatywności i wymianie doświadczeń. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli uczestnikom uniknąć błędów w przygotowywaniu dokumentacji własnych transakcji oraz lepiej wpłynąć na wynik kontroli.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1:

 1. Identyfikacja transakcji i zdarzeń podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu w świetle regulacji ustawowych oraz w praktyce organów podatkowych:
 1. zakres obowiązujący do końca roku 2014,
 2. zakres obowiązujący w latach 2015-2016,
 3. zakres obowiązujący w latach 2017-2018,
 4. zakres obowiązujący od roku 2019 (m.in. zdefiniowanie pojęcia transakcji kontrolowanej).
 1. Identyfikacja podmiotów powiązanych w świetle regulacji ustawowych oraz w praktyce organów podatkowych:
 1. podmioty powiązane kapitałowo i personalnie do końca roku 2014, w latach 2015‑2016, w latach 2017-2018, a w tym: powiązania pionowe i poziome, powiązania bezpośrednie i pośrednie.
 2. podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych.
 1. Limity dokumentacyjne transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi:
 1. limity decydujące o obowiązku sporządzenia dokumentacji – w jaki sposób liczymy limity do końca roku 2016?
 2. limity decydujące o obowiązku sporządzenia dokumentacji – w jaki sposób liczymy 2017-2018?
 3. Nowe limity i zasady ich ustalania od 2019 r.,
 4. weryfikacja przekroczenia limitów w praktyce,
 5. analiza skomplikowanego i zmiennego orzecznictwa w tym zakresie,
 1. Przepisy dotyczące cen transferowych obowiązujące od 2019 r., które można zastosować już w 2018 r.

WARSZTATY:

 1. prowadzący zaprezentuje liczne stany faktyczne i kwestie problematyczne związane z identyfikacją podmiotów powiązanych,
 2. omówiony zostanie sposób ujęcia takich informacji w treści dokumentacji podatkowej,
 3. analiza problemów wskazanych przez uczestników,
 4. analiza bieżących stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych w ww. zakresie.
 1. Obowiązkowe elementy dokumentacji podatkowej, w tym w szczególności: funkcje, ryzyka, aktywa, koszty, warunki płatności, strategia, dodatkowe korzyści w przypadku nabycia usług niematerialnych.
 2. Ponadobowiązkowe elementy dokumentacji podatkowej, w tym w szczególności: charakterystyka stron transakcji, opis transakcji, załączniki.
 3. Elementy dokumentacji obowiązkowe od 2017 r.: przestawienie zmian w formie porównawczej, przedstawienie zmian w formie listy nowych elementów dokumentacji.
 4. Elementy dokumentacji obowiązkowe od 2019 r.: przestawienie zmian w formie porównawczej, przedstawienie zmian w formie listy nowych elementów dokumentacji.

Dzień 2:

 1. Metody szacowania dochodów:
 1. metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 2. metoda rozsądnej marży koszt plus,
 3. metoda ceny odprzedaży,
 4. metody zysku transakcyjnego.
 1. Metody szacowania dochodów od 2019 r.
 2. Nowe regulacje obowiązujące od 2019 r. dotyczące cen transferowych (korekty TP, safe harbours).
 3. Metody kalkulacji cen transferowych przez podatników w praktyce:
 1. Która z metod jest najbezpieczniejsza?
 2. Która z metod jest najlepsza dla poszczególnych rodzajów transakcji?
 3. Jak argumentować wybór danej metody w razie kontroli?

WARSZTATY:

 1. prowadzący zaprezentuje przykładowe sposoby kalkulacji cen w zależności od poszczególnych rodzajów transakcji,
 2. omówiony zostanie sposób ujęcia takich informacji w treści dokumentacji podatkowej,
 3. analiza przykładów i problemów wskazanych przez uczestników,
 4. analiza bieżących stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych w ww. zakresie.
 1. Pozostałe elementy dokumentacji oraz obowiązki sprawozdawcze obowiązujące w 2017 r. i w 2018 r.:
 1. Kto będzie zobowiązany do posiadania dodatkowych elementów dokumentacji oraz wypełnienia obowiązków sprawozdawczych w tym:
 • analiza benchmarkingowa,
 • Masterfile,
 • PIT TP/ CIT TP
 • CBCR,
 • oświadczenie w zakresie posiadania dokumentacji podatkowej.
 1. zawartość dodatkowych elementów dokumentacji, w tym:
 • analiza benchmarkingowa,
 • Masterfile.
 1. co trzeba podać w:
 • PIT TP/CIT TP,
 • CBCR/CBCP.
 1. Obowiązki sprawozdawcze obowiązujące od 2019 r. w tym omówienie dokumentu TP-R

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1)    pozyskanie oraz ugruntowanie już posiadanej wiedzy w zakresie aktualnych przepisówdotyczących cen transferowych oraz podatkowych przepisów dotyczących podmiotów powiązanych,

2)    utrwalenie umiejętności samodzielnego tworzenia dokumentacji podatkowej, zgodnej z przepisami ustawowymi,

3)    umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

4)    umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635