Miasto:
Wrocław
Miejsce:
.
Termin rozpoczęcia:
08.01.2020
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
900,- zł od osoby

Czas trwania kursu: 22 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut).

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących zamknięcia roku 2019.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Uczestnicy szkolenia: Akcja edukacyjna „BILANS 2019” adresowana jest do kadry kierowniczej i pracowników pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także doradców podatkowych. Szkolenie skierowane jest do pracowników zarówno dużych, jak i małych firm.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe:

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych. z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

Do akcji edukacyjnej „BILANS 2019” polecamy numer specjalny Rachunkowości „Zamknięcie Roku 2019” oraz zachęcamy do korzystania z publikacji Instytutu (oferta wydawnicza na stronie www.sklep.skwp.pl).

 

Blok I: Rachunkowość – 8 godzin lekcyjnych  08.01.2020 (9.00 - 15.30)

 1. Zmiany w regulacjach prawnych mających wpływ na sprawozdanie finansowe
  1. Zmiany w ustawie o rachunkowości
  1. Prawa do uproszczeń w świetle rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym
  2. Zmiany w krajowych standardach rachunkowości i nowe stanowiska
  3. Wizja przyszłości – zmiany od 2020 r.
 1. Elektronizacja sprawozdań finansowych
  1. Zakres i przedmiot elektronizacji sprawozdań
  2. Przygotowania e-sprawozdania – spójność z zasadami (polityką) rachunkowości
  3. Najczęstsze problemy przy sporządzaniu e-sprawozdania – podpisywanie i składanie
 2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego i zamykania ksiąg
  1. Czynności przygotowawcze – sprawdzanie poprawności formalnej i kompletności zapisów
  2. Inwentaryzacja
  3. Nadrzędne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
  4. Jednostki powiązane i trwale zaangażowane w kapitale innej jednostki
 3. Zagadnienia szczegółowe
  1. Pozycje bilansu – ujmowanie, wycena i prezentacja aktywów i pasywów
  2. Przychody i koszty – ujmowanie w księgach i prezentacja w rachunku zysków i strat
  3. Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja
  4. Rachunek przepływów pieniężnych
  5. Zestawienie zmian w kapitale
  6. Sprawozdanie z działalności
 4. Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych – obowiązki kierownika jednostki
  1. Zdarzenia po dacie bilansu
  2. Przygotowanie sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych do badania
  3. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego
  4. Składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego

 

 

Blok II: Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – 7 godzin lekcyjnych  09.01.2020 (9.00 - 14.45)Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych

 1. Kwalifikacja przychodów i kosztów do właściwego źródła, w tym na przełomie roku
 2. Przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych. Aktualne orzecznictwo sądowe oraz interpretacje indywidualne
 3. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych
 4. Zapłata na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT – skutki w podatkach dochodowych
 5. Problematyka rozliczenia kosztów używania samochodów osobowych po nowelizacji
  w roku 2019
 6. Inne wybrane koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (np. reprezentacja
  i reklama)
 7. Podatek u źródła
 8. Zasady korzystania z 9 % stawki CIT, z uwzględnieniem zaliczek na CIT
 9. Zeznanie roczne w podatkach dochodowych oraz inne obowiązki sprawozdawcze związane z zamknięciem roku
 10. Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) osób do 26 roku życia

Wyższe koszty uzyskania

 

Blok III: Podatek od towarów i usług – 7 godzin lekcyjnych   14.01.2020 (9.00 - 14.45)

Podatek od towarów i usług – zagadnienia związane z zamknięciem roku, aktualna praktyka oraz zmiany na 2020 r.

 1. Zagadnienia typowe dla zamknięcia roku w VAT
 1. Roczne kwoty graniczne dla wybranych trybów VAT
 2. Odliczenie częściowe oraz korekta roczna podatku naliczonego
 1. Zmiany związane z płatnościami
 1. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności
 2. Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych. Przepisy przejściowe
 3. Dysponowanie środkami na rachunku VAT
 4. Biała lista podatników VAT
 5. Skutki zapłaty na rachunek bankowy spoza listy
 6. Solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległość dostawcy – nowe zasady
 1. Zmiany związane z dokumentowaniem i sprawozdawczością
 1. Wystawianie faktur „na firmę” do paragonów
 2. Ograniczenie możliwości kwartalnego deklarowania VAT
 3. Kasy fiskalne on-line oraz zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na rok 2020
 4. Zmiany w zakresie dokumentowania stawki 0 % przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT)
 5. Zmiany w zakresie informacji podsumowujących, w tym zmiany w procedurze magazynu konsygnacyjnego (call-off stock)
 6. JPK_VDEK – nowe zasady prowadzenia ewidencji i składania deklaracji wraz z ewidencją
 7. Sankcje za błędy i naruszenie przepisów
 8. Przepisy przejściowe
 1. Zmiany związane ze stawkami oraz zwolnieniami
 1. Matryca stawek VAT. Zmiana zasad klasyfikowania towarów oraz usług na potrzeby VAT
 2. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
 3. Nowe stawki dla książek i czasopism w formie elektronicznej
 4. Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia. Zmiany dotyczące zwolnienia z VAT dostawy budynków lub budowli
 5. Ograniczenia dla zwolnienia podmiotowego

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

 1. poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu prawidłowego ustalania wyniku finansowego, procedur i zasad sporządzania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz kwestii podatkowych,
 2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635