Miasto:
Wrocław
Miejsce:
IBIS STYLES WROCŁAW CENTRUM
Termin rozpoczęcia:
12.12.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
450,- zł od osoby
430,- zł Cena dla członków

SZKOLENIE STACJONARNE WROCŁAW

Cena szkolenia zawiera 23% VAT

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, wzorem lat ubiegłych, proponuje Państwu skorzystanie z Akcji Edukacyjnej SKwP „BILANS 2023”, adresowanej do kadry kierowniczej i pracowników komórek finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, właścicieli i pracowników biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także biegłych rewidentów, doradców podatkowych, dyplomowanych księgowych SKwP i osób zajmujących się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych (CIT i PIT) – rozliczenie podatku dochodowego za 2023 r. i zmiany na 2024 r.

AKCJA BILANS I PODATKI obejmuje 2 bloki tematyczne:
Blok I. RACHUNKOWOŚĆ
Blok II. PODATKI, w tym:
• Podatek VAT
Podatki dochodowe CIT i PIT

CELEM AKCJI jest przekazanie uczestnikom aktualnej i praktycznej wiedzy na temat zamknięcia roku obrotowego w kontekście zagadnień i zmian w podatkach dochodowych CIT i PIT.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: Akcja Edukacyjna „BILANS I PODATKI 2023” adresowana jest do kadry kierowniczej i pracowników komórek finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, właścicieli i pracowników biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także biegłych rewidentów, doradców podatkowych, dyplomowanych księgowych SKwP i osób zajmujących się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

WYKŁADOWCA:
JAKUB BOBERSKI - Doradca podatkowy – Współzałożyciel i Partner Zarządzający w Spółce KrafTax Sp. z o.o . W latach 2010 – 2023 -  Partner  w Spółce Taxa Group Sp. z o.o. we Wrocławiu. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych CIT i PIT oraz tematów związanych z reorganizacją działalności dla osób fizycznych i Spółek kapitałowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, a następnie w międzynarodowych firmach doradczych Rödl and Partner oraz Deloitte. Autor licznych publikacji z tematyki prawa podatkowego. Wykładowca na studiach podyplomowych na UE oraz zajęć z tematyki podatkowej dla Stowarzyszenia Księgowych. Od wielu lat prowadzi również wykłady i szkolenia  dla wielu renomowanych firm szkoleniowych.

 

ORGANIZACJA:

BLOK II: PODATKI
PODATKI DOCHODOWE CIT i PIT
TERMIN: 12.12.2023 /9:00 - 14:45
Kurs realizowany jest w formie stacjonarnej. Zapewniamy przerwę kawową wraz z poczęstunkiem.

MIEJSCE:
IBIS STYLES WROCŁAW CENTRUM
Pl. Konstytucji 3 Maja 3, 50 083 Wrocław

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studium przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania oraz inicjowanie dyskusji. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PLAN NAUCZANIA:
Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych (CIT i PIT) – rozliczenie podatku dochodowego za 2023 r. i zmiany na 2024 r. – 7h 

1. Zasady ustalania momentu powstania przychodów w podatku dochodowym, w tym m.in.:
 pojęcie przychodu należnego;
 przychody z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług;
 ustalenie momentu powstania przychodu rozliczanego w sposób cykliczny;
 przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych (częściowo odpłatnych);
2. Ustalanie kosztów uzyskania przychodów, w tym m.in.:
 definicja kosztu – związek poniesienia wydatków z przychodami (zachowanie źródła przychodu);
 zasady dokumentowania kosztów;
 wybrane przypadki kosztów podatkowych (koszty pracownicze, koszty odszkodowań, koszty reprezentacji, koszty samochodów osobowych)
3. Korekta przychodu i kosztu podatkowego – zasady ujmowania.
4. Podział na dwa źródła przychodów – konsekwencje praktyczne.
5. Finasowanie dłużne, a ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów;
6. Zasada potrącalności kosztów w czasie
 koszty pośrednie i bezpośrednie;
 koszty klasyfikowane metodą kasową;
 koszty wynagrodzeń pracowników.
7. Wybrane zagadnienia amortyzacji.
8. Ceny transferowe w 2023 r.
9. Estoński CIT – wybrane zagadnienia i zmiany w 2023
10. Stosowanie stawki podatku w wysokości 9 %, liczenie wartości przychodów do limitu
11. Wybrane kwestie podatku u źródła.
12. Zmiany KSEF, a kwestie podatku dochodowego.
13. Ulgi i odliczenia w podatku CIT za 2023r.
14. Wyliczenie wyniku podatkowego problemy praktyczne
15. Kierunek zmian w podatku CIT w 2024r. (podatek minimalny)

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) nabycie i poszerzenie posiadanej wiedzy zawodowej z zakresu obowiązków podatkowych związanych z zamknięciem roku obrotowego oraz najnowszych zmian w podatkach dochodowych CIT i PIT,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).

INFORMACJE DODATKOWE:

Publikacja ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 w promocyjnej cenie 200,00 zł (brutto)

Zachęcamy do zapisania się na pakiet trzech szkoleń lub trzech wybranych szkoleń w ramach „Akcji Bilans i Podatki 2023” w promocyjnej cenie 1280 zł/ 1220 zł (członek SKwP) z dopiskiem "PAKIET" w dodatkowych informacjach na formularzu zgłoszeniowym.

Cena szkolenia zawiera 23% VAT

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635
close