Miasto:
Wrocław
Miejsce:
Hotel Mercure Wrocław Centrum
pl. Dominikański 1
50-159 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
10.01.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
KURS
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
1340,- zł od osoby
1280,- zł Cena dla członków

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, wzorem lat ubiegłych, proponuje Państwu skorzystanie z Akcji Edukacyjnej SKwP „BILANS 2022”, adresowanej do kadry kierowniczej i pracowników komórek finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, właścicieli i pracowników biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także biegłych rewidentów, doradców podatkowych, dyplomowanych księgowych SKwP i osób zajmujących się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

AKCJA BILANS I PODATKI obejmuje 2 bloki tematyczne:
Blok I. RACHUNKOWOŚĆ
Blok II. PODATKI
Podatek VAT
Podatki dochodowe CIT i PIT

ORGANIZACJA:

Czas trwania kursu:
Akcja obejmuje 22 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut).

TERMINY ZAJĘĆ:

 • 10.01.2023 PODATEK VAT
  WYKŁADOWCA: Sabina Moczko-Wdowczyk
  Podatek od towarów i usług (VAT) – zagadnienia związane z zamknięciem roku, aktualna praktyka oraz zmiany na 2023 r. – 7h
 • 12.01.2023 RACHUNKOWOŚĆ
  WYKŁADOWCA: dr Teresa Cebrowska
  „Zamknięcie roku i sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych”– 8h
 • 13.01.2023 PODATKI DOCHODOWE CIT i PIT
  WYKŁADOWCA: Aleksander Gniłka
  Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych (CIT i PIT) – rozliczenie podatku dochodowego za 2022 r. i zmiany na 2023 r. – 7h

Kurs realizowany jest w formie stacjonarnej.
W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA DLA SŁUCHACZY:
Celem akcji jest omówienie zagadnień związanych z zamknięciem roku obrotowego i sporządzeniem sprawozdania finansowego, a także, w powiązaniu z rachunkowością, omówienie zagadnień i zmian podatkowych VAT i CIT/PIT.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studium przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania oraz inicjowanie dyskusji. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

UCZESTNICY SZKOLENIA: Akcja Edukacyjna „BILANS I PODATKI 2022” adresowana jest do kadry kierowniczej i pracowników komórek finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, właścicieli i pracowników biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także biegłych rewidentów, doradców podatkowych, dyplomowanych księgowych SKwP i osób zajmujących się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

Plan nauczania:

BLOK I: RACHUNKOWOŚĆ
„Zamknięcie roku i sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych”– 8h

dr TERESA CEBROWSKA – biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, doświadczony wykładowca i trener, wieloletni nauczyciel akademicki, autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości finansowej i podatkowej, analizy finansowej oraz rewizji finansowej, twórca autorskich programów szkoleniowych, wiceprezes Zarządu Głównego SKwP, członek Komisji Egzaminacyjnej powoływanej przez Ministra Finansów do prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów na biegłych rewidentów, członek Komitetu Standardów Rachunkowości, członek rad nadzorczych, doradca z zakresu rachunkowości, jako wykładowca/trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

1. Zmiany prawa mające wpływ na sprawozdanie finansowe
1.1. Zmiany w ustawie o rachunkowości i kodeksie spółek handlowych
1.2. Nowe krajowe standardy rachunkowości, zmiany w standardach dotychczasowych oraz Rekomendacje Komitetu standardów Rachunkowości
1.3. Elektronizacja ksiąg i sprawozdań finansowych – problemy praktyczne i spójność z polityka rachunkowości
1.4. Prawa do uproszczeń w świetle rzetelnego i jasnego obrazu w sprawozdaniu finansowym
2. Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego
2.1. Prawidłowe księgi źródłem danych sprawozdania finansowego
2.2. Inwentaryzacja jako mechanizm samokontroli w rachunkowości
2.3. Nadrzędne zasady obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
2.4. Dane porównawcze i porównywalność w sprawozdaniu finansowym
3. Zagadnienia szczegółowe z perspektywy najczęściej występujących błędów
3.1. Pozycje bilansu – ujmowanie, wycena i prezentacja aktywów i pasywów
3.2. Przychody i koszty – wpływ zdarzeń po dniu bilansowym a kompletność przychodów i kosztów, wpływ metodologii sporządzania rachunku zysków i strat na strukturę pozycji prezentowanych w przychodach i zrównanych z nimi,
3.3. Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja
3.4. Rachunek przepływów pieniężnych – powiazanie z bilansem, księgami, charakter korekt
4. Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych
4.1. Obowiązki kierownika jednostki i organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
4.2. Przygotowanie do badanie sprawozdania finansowego
4.3. Zatwierdzania sprowadzania finansowego i zamykanie ksiąg rachunkowych
4.4. Składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego
5. Wybrane zagadnienia szczególnie istotne dla sprawozdania finansowego za rok 2022:
5.1. Ocena zagrożenia kontynuacji z pespektywy zdarzań po dacie bilansu
5.2. Szacunki księgowe i ich ujawnienia w warunkach rosnącej inflacji
5.3. Szczególne problemy rachunkowości podmiotów gospodarczych w procesach przekształceń i restrukturyzacji
5.4. Sprawozdanie z działalności – identyfikacja ryzyk i reakcji na nie
5.5. Przychody ze sprzedaży dóbr – zasady ujmowania i prezentacji zgodnie z KSR nr 15
6. Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym
7. Wizja przyszłości – projektowane zmiany prawa bilansowego

BLOK II: PODATEK VAT
Podatek od towarów i usług (VAT) – zagadnienia związane z zamknięciem roku, aktualna praktyka oraz zmiany na 2023 r. – 7h

SABINA MOCZKO-WDOWCZYK – doradca podatkowy. Absolwentka Handlu Międzynarodowego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, stypendystka DAAD na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując dla międzynarodowych firm doradczych: Rödl & Partner, w której kierowała działem doradztwa podatkowego, a także Deloitte. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych przy uwzględnieniu międzynarodowego prawa podatkowego, jak i w tworzeniu optymalnych struktur podatkowych. Posiada duże doświadczenie w obsłudze podatkowej podmiotów z krajów niemieckojęzycznych. Autorka artykułów i innych publikacji o tematyce podatkowej. Doświadczony wykładowca szkoleń otwartych, zamkniętych i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, od wielu lat współpracująca z SKwP OD we Wrocławiu.
1. Zmiany od 1 stycznia 2022 r.:
a) obowiązkowe zapewnienie płatności bezgotówkowych, w tym przy użyciu terminali płatniczych: zachęta w postaci szybszego zwrotu VAT, sankcje w postaci ograniczenia zwrotu VAT oraz braku możliwości składania deklaracji kwartalnych,
b) opcja opodatkowania usług finansowych, katalog usług, zasady ewentualnego stosowania,
c) kolejne zmiany w rozliczeniu korekt podatku naliczonego in minus,
d) faktury ustrukturyzowane i centralna baza faktur (Krajowy System e-Faktur, terminy wejścia w życie, obowiązki podatników),
e) zmiany w zasadach wystawiania faktur i faktur korygujących,
f) nowy termin zwrotu - 40 dni,
g) doprecyzowanie w zakresie stawek obniżonych na niektóre towary i usługi.
2. Zmiany w trakcie 2022 r.:
a) odsunięcie integracji kas online z terminalami płatniczymi,
b) poszerzanie obowiązku stosowania kas rejestrujących,
c) przedłużenie stosowania stawek obniżonych na niektóre towary.
3. Zmiany od 1 stycznia 2023 r., w tym SLIM VAT 3:
a) zmiana definicji małego podatnika,
b) doprecyzowanie przeliczania kwot w walucie obcej dla faktur korygujących,
c) doprecyzowanie okresu, za który wykazywane jest WDT ze stawką 0%,
d) konsolidacja wydawania wiążących informacji – WIS, WIA, WIT, WIP przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
e) rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu,
f) zmiana warunków „15-dniowego” zwrotu VAT,
g) uzgadnianie proporcji do odliczenia podatku naliczonego,
h) zmiany w zakresie rocznych korekt podatku naliczonego,
i) zmiany w zasadach wystawiania faktur zaliczkowych,
j) wprowadzenie możliwości rezygnacji z obowiązku drukowania niektórych raportów fiskalnych,
k) ograniczenie możliwości nałożenia dodatkowego zobowiązania podatkowego,
l) możliwość wspólnego rozliczania się przez podatników powiązanych - tzw. „grupy VAT”,
m) przedłużenie stosowania stawek obniżonych na niektóre towary.
4. Dalsze planowane zmiany w VAT – obowiązkowe faktury ustrukturyzowane (aktualny stan).
5. Wybrane orzeczenia TSUE oraz sądów administracyjnych w zakresie VAT w roku 2022.
6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

BLOK II: PODATKI DOCHODOWE CIT i PIT
Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych (CIT i PIT) – rozliczenie podatku dochodowego za 2022 r. i zmiany na 2023 r. – 7h

ALEKSANDER GNIŁKA – doradca podatkowy, Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał, jako pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Autor publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita). Wykładowca na studiach podyplomowych „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu; prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej.

1. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2022/2023 r.
• zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego (zmieniony limit wydatków tzw. kosztów finansowania dłużnego możliwy do zaliczenia w kup),
• zmiana/doprecyzowanie definicji rezydencji podatkowej,
• zmiany regulacji podatkowych odnoszących się do estońskiego CIT (m.in.: rozszerzenie możliwości opodatkowania na innych podatników, zmiany dotyczące tzw. podatku na wejściu do CIT estońskiego, minimalne nakłady na inwestycje),
• nowość – minimalny podatek przychodowy (kogo ma dotyczyć, podstawa i wysokość opodatkowania),
• preferencje przewidziane dla spółek holdingowych,
• ukryta dywidenda jako nkup (świadczenia na rzecz wspólników, najem składników majątkowych od wspólników),
• doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu składania informacji o wspólnikach spółek jawnych,
• zmiany w katalogu przychodów z zysków kapitałowych,
• nowe i zmienione ulgi podatkowe w podatku CIT,
• zmiany w CIT na 2022 i lata następne m.in. w zakresie podatku minimalnego, ukrytej dywidendy, podatku od przerzucanych dochodów, podatku u źródła, podatku od przychodów z budynków, kosztach finansowania dłużnego, CIT-estońskim oraz inne.
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022r.
• zmiana związana z brakiem możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej,
• zwiększona do 30 tyś zł kwota wolna od podatku dla niektórych grup podatników oraz dalsze konsekwencje dla płatników i podatników,
• zmiana kwoty granicznej skali podatkowej do 120 tyś zł,
• ulga podatkowa dla klasy średniej w PIT,
• zmiany naprawcze związane z odroczeniem poboru zaliczki PIT na podstawie rozporządzeniem z 7 stycznia 2022r. a następnie przepisów ustawy o PIT,
• zmiany w zakresie amortyzacji składników wprowadzanych do działalności z majątku prywatnego,
• zmiany w zakresie zwolnień z PIT (nowe zwolnienia podatkowe),
• zmiany w ryczałcie z tytułu używania samochodów służbowych dla celów prywatnych przez pracowników,
• sprzedaż samochodów wykupionych z leasingu operacyjnego a właściwe źródło przychodów podatkowych,
• zmiany w zakresie wspólnego rozliczania małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci,
• zmiany w ulgach podatkowych w PIT: ulga rehabilitacyjna, ulga na dziecko, ulga mieszkaniowa, ulga na remont i konserwację zabytkowych nieruchomości.
3. Zmiany w PIT od lipca 2022r. w tym min.:
• likwidacja ulgi dla klasy średniej,
• likwidacja mechanizmu odroczenia zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
• hipotetyczny podatek,
• możliwość składania PIT-2 u kilku płatników,
• zmniejszenie stawki podatkowej do 12% oraz kwoty wolnej od podatku,
• przywrócenie możliwości rozliczenia wraz z dzieckiem jako rodzic samotnie wychowujący,
• możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania, podatku przez przedsiębiorców
• zmiana formy opodatkowania przedsiębiorców za 2022r.,
• rozszerzenie zwolnień podatkowych,
• inne zmiany.
4. Zmiany w zryczałtowanych formach opodatkowania
• ograniczenie czy też likwidacja opodatkowania kartą podatkową,
• zmiana stawki ryczałtu ewidencjonowanego dla niektórych rodzajów przychodów.
5. Inne zmiany w podatkach dochodowych
• zmiany w zakresie amortyzacja nieruchomości,
• zmiany w temacie cen transferowych,
• nielegalne zatrudnianie pracowników skutki podatkowe dla dwóch stron współpracy,
• zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT),
• zmiany w ulgach podatkowych: ulga B+R, ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę, ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację
6. Inne wybrane zagadnienia oraz pytania uczestników.

EFEKTEM NA KURSIE BĘDZIE:
1) nabycie i poszerzenie posiadanej wiedzy zawodowej z zakresu obowiązków podatkowych i księgowych związanych z zamknięciem roku obrotowego oraz w zakresie najnowszych zmian w podatkach VAT, PIT i CIT,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

INFORMACJE DODATKOWE:
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.

PROMOCJA!!!
Dla uczestników szkolenia publikacja ZAMKNIĘCIE ROKU 2022 w promocyjnej cenie 160 zł.

Istnieje możliwość zapisania się na poszczególne dni szkolenia, szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej https://wroclaw.skwp.pl/

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
Cena zawiera podatek VAT 23%.
Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Klaudia Wieczorek
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635