Miasto:
Wrocław
Miejsce:
Hotel Mercure Wrocław Centrum
pl. Dominikański 1
50-159 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
10.01.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
470,- zł od osoby
450,- zł Cena dla członków

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, wzorem lat ubiegłych, proponuje Państwu skorzystanie z Akcji Edukacyjnej SKwP „BILANS 2022”, adresowanej do kadry kierowniczej i pracowników komórek finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, właścicieli i pracowników biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także biegłych rewidentów, doradców podatkowych, dyplomowanych księgowych SKwP i osób zajmujących się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

AKCJA BILANS I PODATKI obejmuje 2 bloki tematyczne:
Blok I. RACHUNKOWOŚĆ
Blok II. PODATKI
Podatek VAT
Podatki dochodowe CIT i PIT

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem akcji jest przekazanie uczestnikom aktualnej i praktycznej wiedzy na temat zamknięcia roku obrotowego w kontekście zagadnień i zmian w podatku od towarów i usług.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: Akcja Edukacyjna „BILANS I PODATKI 2022” adresowana jest do kadry kierowniczej i pracowników komórek finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, właścicieli i pracowników biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także biegłych rewidentów, doradców podatkowych, dyplomowanych księgowych SKwP i osób zajmujących się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

ORGANIZACJA:

Kurs realizowany jest w formie stacjonarnej.
W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Czas trwania kursu:
Kurs obejmuje 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
TERMIN: 10.01.2023 / 9:00 - 14:45

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studium przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania oraz inicjowanie dyskusji. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PLAN NAUCZANIA:

BLOK II: PODATEK VAT
Podatek od towarów i usług (VAT) – zagadnienia związane z zamknięciem roku, aktualna praktyka oraz zmiany na 2023 r. – 7h

SABINA MOCZKO-WDOWCZYK – doradca podatkowy. Absolwentka Handlu Międzynarodowego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, stypendystka DAAD na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując dla międzynarodowych firm doradczych: Rödl & Partner, w której kierowała działem doradztwa podatkowego, a także Deloitte. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych przy uwzględnieniu międzynarodowego prawa podatkowego, jak i w tworzeniu optymalnych struktur podatkowych. Posiada duże doświadczenie w obsłudze podatkowej podmiotów z krajów niemieckojęzycznych. Autorka artykułów i innych publikacji o tematyce podatkowej. Doświadczony wykładowca szkoleń otwartych, zamkniętych i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, od wielu lat współpracująca z SKwP OD we Wrocławiu.

1. Zmiany od 1 stycznia 2022 r.:
a) obowiązkowe zapewnienie płatności bezgotówkowych, w tym przy użyciu terminali płatniczych: zachęta w postaci szybszego zwrotu VAT, sankcje w postaci ograniczenia zwrotu VAT oraz braku możliwości składania deklaracji kwartalnych,
b) opcja opodatkowania usług finansowych, katalog usług, zasady ewentualnego stosowania,
c) kolejne zmiany w rozliczeniu korekt podatku naliczonego in minus,
d) faktury ustrukturyzowane i centralna baza faktur (Krajowy System e-Faktur, terminy wejścia w życie, obowiązki podatników),
e) zmiany w zasadach wystawiania faktur i faktur korygujących,
f) nowy termin zwrotu - 40 dni,
g) doprecyzowanie w zakresie stawek obniżonych na niektóre towary i usługi.
2. Zmiany w trakcie 2022 r.:
a) odsunięcie integracji kas online z terminalami płatniczymi,
b) poszerzanie obowiązku stosowania kas rejestrujących,
c) przedłużenie stosowania stawek obniżonych na niektóre towary.
3. Zmiany od 1 stycznia 2023 r., w tym SLIM VAT 3:
a) zmiana definicji małego podatnika,
b) doprecyzowanie przeliczania kwot w walucie obcej dla faktur korygujących,
c) doprecyzowanie okresu, za który wykazywane jest WDT ze stawką 0%,
d) konsolidacja wydawania wiążących informacji – WIS, WIA, WIT, WIP przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
e) rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu,
f) zmiana warunków „15-dniowego” zwrotu VAT,
g) uzgadnianie proporcji do odliczenia podatku naliczonego,
h) zmiany w zakresie rocznych korekt podatku naliczonego,
i) zmiany w zasadach wystawiania faktur zaliczkowych,
j) wprowadzenie możliwości rezygnacji z obowiązku drukowania niektórych raportów fiskalnych,
k) ograniczenie możliwości nałożenia dodatkowego zobowiązania podatkowego,
l) możliwość wspólnego rozliczania się przez podatników powiązanych - tzw. „grupy VAT”,
m) przedłużenie stosowania stawek obniżonych na niektóre towary.
4. Dalsze planowane zmiany w VAT – obowiązkowe faktury ustrukturyzowane (aktualny stan).
5. Wybrane orzeczenia TSUE oraz sądów administracyjnych w zakresie VAT w roku 2022.
6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) nabycie i poszerzenie posiadanej wiedzy zawodowej z zakresu obowiązków podatkowych związanych z zamknięciem roku obrotowego oraz najnowszych zmian w podatku VAT,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

INFORMACJE DODATKOWE:
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.

PROMOCJA!!!
Dla uczestników szkolenia publikacja ZAMKNIĘCIE ROKU 2022 w promocyjnej cenie 160 zł.

Istnieje możliwość zapisania się na całość trzydniowego szkolenia, szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej https://wroclaw.skwp.pl/

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
Cena zawiera podatek VAT 23%.
Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Klaudia Wieczorek
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635