Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
07.03.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników z zakresu obowiązków księgowych związanych z zamknięciem roku obrotowego i sporządzeniem sprawozdania finansowego w organizacjach pozarządowych.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest dla osób zarządzających, pracowników działów finansowo-księgowych. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących, jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.

WYKŁADOWCA: MIROSŁAWA WYSOCKA – doradca podatkowy, wieloletni wykładowca. Posiada doświadczenie z zakresu rachunkowości i podatków.

ORGANIZACJA:

TERMIN: 07.03.2024 / 9:00 - 14:45 (7 godz. lekcyjnych)
Kurs realizowany jest w formie online.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej przed szkoleniem.

PLAN NAUCZANIA:
1. Podstawy formalno – prawne i zasady rachunkowości organizacji pozarządowych.
2. Specyfika działalności organizacji pozarządowych
3. Przychody i koszty organizacji pozarządowych i ich ewidencja w działalności odpłatnej i nieodpłatnej
4. Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe
5. Rodzaje ewidencji dla jednostek prowadzących tę działalność
6. Wpływ zmian przepisów ustawy o rachunkowości na sprawozdawczość organizacji pozarządowych w 2023 r.
7. Czynności przygotowawcze do zamknięcia ksiąg rachunkowych 2023 roku, w tym: -
 Inwentaryzacja roczna,
 Kompletność ujęcia zdarzeń gospodarczych,
 Wycena bilansowa,
8. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych w organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej:
 Ustalanie wyniku finansowego organizacji,
 Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej wg załącznika nr 6 ustawy rachunkowości w tym: Bilans, Rachunek zysków i strat, Informacja dodatkowa,
 Zamknięcie roku obrotowego w organizacji pozarządowej
9. Obowiązki podatkowe. Deklaracje podatkowe
10. Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych.
11. Zmiany w prawie bilansowym i podatkowym w 2024 r. KSEF.
12. Odpowiedzi na pytania uczestników.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) nabycie i poszerzenie posiadanej wiedzy zawodowej z zakresu obowiązków księgowych związanych z zamknięciem roku obrotowego i sporządzeniem sprawozdania finansowego w organizacjach pozarządowych,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@jeleniagora.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635
close