Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
08-01-2019
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
870,- zł od osoby
870,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

BILANSOWE I PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2018

TERMINY  SZKOLENIA:

3 GRUDZIEŃ 2018r.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

Wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych -  6 godzin

mgr MICHAŁ GABRYSIAK – doradca podatkowy

13 GRUDZIEŃ 2018r.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH (CIT i PIT) Wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych - 7 godzin

mgr MONIKA IWANIEC – biegły rewident i doradca podatkowy

8 STYCZEŃ 2019 r.

RACHUNKOWOŚĆ

Determinanty  prawidłowego sprawozdania finansowego – 7 godzin

dr MONIKA KRÓL-STĘPIEŃ – biegły rewident

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-15.00.

Kurs obejmuje 20 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna 45 minut)

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.   

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących zamknięcia roku 2018.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Uczestnicy szkolenia: Akcja edukacyjna „BILANS 2018” adresowana jest do kadry kierowniczej i pracowników pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także doradców podatkowych. Szkolenie skierowane jest do pracowników zarówno dużych, jak i małych firm.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych.  z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.  

Do akcji edukacyjnej „BILANS 2018” polecamy numer specjalny Rachunkowości „Zamknięcie Roku 2018” oraz zachęcamy do korzystania z publikacji Instytutu (oferta wydawnicza na stronie www.sklep.skwp.pl).

Blok I: Rachunkowość – 7h

Bilansowe zamkniecie roku 2018 - determinanty dobrze sporządzonego sprawozdania

 1. Zmiany w regulacjach prawnych
 • Przegląd zmian ustawy o rachunkowości  dokonanych w roku 2018 i planowane zmiany na rok 2019
 • Uproszczenia w sprawozdaniach finansowych kogo dotyczą
 • Przegląd zmian w Krajowych Standardach Rachunkowości
 • Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9; warunki niesporządzania sprawozdania z działalności przez jednostki mikro i małe, rozszerzony obowiązek raportowania  danych niefinansowych dla niektórych dużych jednostek; elektronizacja  sprawozdania z działalności – zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od 1.10.2018 r.
 • Zatwierdzanie, składanie do właściwego rejestru udostępnianie oraz ogłaszanie sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 15.03.2018 r. wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.
 1. Elektronizacja sprawozdań finansowych – zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od 1.10.2018 r.
 • Podstawy prawne sporządzania e-sprawozdań
 • Kto zobowiązany jest do sporządzania e-sprawozdań
 • Rodzaje sprawozdań finansowych zdefiniowane w strukturach logicznych
 • Zasady (polityka) rachunkowości i jej wpływ na sporządzanie e-sprawozdań finansowych
 • Zawartość e-sprawozdania finansowego
 • Problemy praktyczne w sporządzeniu e-struktury
 • Wymogi dotyczące podpisania e-sprawozdania finansowego
 1. Zagadnienia szczegółowe
 • Wycena bilansowa poszczególnych składników bilansu  z uwzględnieniem metod fakultatywnych i ich wpływ na prezentację sytuacji finansowej podmiotu;
 • Wartości niematerialne i prawne - definicje, wycena, powiązania z pozostałymi częściami sprawozdania finansowego,
 • Środki trwałe, środki trwałe w budowie- definicje, wycena, powiązania z pozostałymi częściami sprawozdania finansowego
 • Inwestycje długo i krótkoterminowe, w tym instrumenty finansowe – definicje, wycena, powiązania z pozostałymi częściami sprawozdania finansowego;
 • Współmierność przychodów i kosztów - charakterystyka rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów;
 • Kalkulacja kosztu wytworzenia, ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego – podstawowe założenia projektu standardu;
 • Działalność rolna – podstawowe założenia projektu standardu;
 • Rodzaje zobowiązań i ich rola i wpływ na wyniki firmy;
 • Charakterystyka rezerw na zobowiązania- zasady tworzenia, ujawnianie, wycena;
 • Kapitał własny;
 • Podstawowe kategorie wynikowe (przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej;  pozostałe przychody i koszty operacyjne – definicja, charakterystyka; przychody i koszty finansowe-– definicja, charakterystyka; powstawanie i rola wyników na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat.
 1. Procedura zamknięcia roku obrotowego – obowiązki kierownika jednostki
 2. Dyskusja i konsultacje

Blok II: Podatki

Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych – 7h

 1. Zmiany w prawie podatkowym obowiązujące w 2018 roku.
 2. Wybrane orzecznictwo oraz interpretacje istotne dla rozliczenia roku 2018.
 3. Prawidłowe ujęcie przychodów do właściwego źródła przychodów.
 4. Zasady rozpoznawania przychodów na przełomie lat podatkowych.
 5. Przychody z nieodpłatnych świadczeń. Czy trzeba coś doliczyć na koniec roku? 
 6. Korekta przychodów na przełomie lat.
 7. Koszty uzyskania przychodów.
 8. Zasady kwalifikacji do prawidłowego roku.
 9. Roboty w toku. Ile kosztów rozpoznać?
 10. Koszty finansowania w 2018. Kiedy koszty finansowania dłużnego? Kiedy niedostateczna kapitalizacja?
 11. Koszty usług niematerialnych.
 12. Korekta kosztów uzyskania przychodów.
 13. Podatek u źródła, w tym roczne obowiązki sprawozdawcze.
 14. Jakich oświadczeń żądać od nierezydentów?
 15. PIT-8AR.
 16. PIT-8C.
 17. Limity dokumentacyjne dla potrzeb cen transferowych.
 18. Najistotniejsze zmiany na 2019 r.

Podatek od towarów i usług - wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych – 6h

 1. Zmiany w prawie podatkowym obowiązujące w 2018 roku.
 2. Wybrane orzecznictwo oraz interpretacje istotne dla rozliczenia roku 2018.
 3. Rozliczenie dostawy towarów.
 4. Prawidłowa data sprzedaży. Warunki dostawy.
 5. WDT i eksport.
 6. Właściwy moment wykonania usługi. Usługi ciągłe.
 7. Odwrotne obciążenie – usługi i towary/kraj i zagranica.
 8. Refakturowanie.
 9. Proporcja VAT.
 10. Preproporcja VAT.
 11. Roczna korekta podatku.
 12. Zwolnienie podmiotowe z VAT.
 13. Zasady korzystania z kas fiskalnych w nowym roku.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

 1. Poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu prawidłowego ustalania wyniku finansowego, procedur i zasad sporządzania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów  i pasywów oraz kwestii podatkowych,
 2. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 3. Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

Zeszyt specjalny Rachunkowość „Zamknięcie roku 2018 r.” w cenie 170, - zł.  można zamówić dodatkowo na e-mail : szkolenia@jeleniagora.skwp.pl          

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635