Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
lista rezerwowa
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
450,- zł od osoby
430,- zł Cena dla członków

SZKOLENIE STACJONARNE WROCŁAW

Cena szkolenia zawiera 23% VAT

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, wzorem lat ubiegłych, proponuje Państwu skorzystanie z Akcji Edukacyjnej SKwP „BILANS 2023”, adresowanej do kadry kierowniczej i pracowników komórek finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, właścicieli i pracowników biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także biegłych rewidentów, doradców podatkowych, dyplomowanych księgowych SKwP i osób zajmujących się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

AKCJA BILANS I PODATKI obejmuje 2 bloki tematyczne:
Blok I. RACHUNKOWOŚĆ
Blok II. PODATKI, w tym:
• Podatek VAT
• Podatki dochodowe CIT i PIT

CELEM AKCJI jest przekazanie uczestnikom aktualnej i praktycznej wiedzy na temat zagadnień związanych z zamknięciem roku obrotowego i sporządzeniem sprawozdania finansowego.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: Akcja Edukacyjna „BILANS I PODATKI 2023” adresowana jest do kadry kierowniczej i pracowników komórek finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, właścicieli i pracowników biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także biegłych rewidentów, doradców podatkowych, dyplomowanych księgowych SKwP i osób zajmujących się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

WYKŁADOWCA:
dr TERESA CEBROWSKA – doktor nauk ekonomicznych. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. Obecnie wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i analizy na studiach podyplomowych na wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów UE we Wrocławiu i Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; wykładowca na kursach i szkoleniach dla księgowych, biegłych rewidentów i doradców podatkowych organizowanych przez SKwP, PIBR i KIDP. Autorka blisko 100 artykułów i opracowań z zakresu polityki bilansowej, rachunkowości, sprawozdawczości i analizy finansowej w tym współautor 7 wydań „Komentarza do ustawy o rachunkowości” (opracowanie pod red. T. Kiziukiewicz). Biegły rewident badający od lat sprowadzania finansowe spółek kapitałowych. Aktualnie jako kluczowy biegły rewident w „Quatro” Kancelaria Biegłych Rewidentów we Wrocławiu. Opiekun wielu aplikantów. Członek rad nadzorczych spółek samorządowych. Członek Rad Programowych licznych ogólnopolskich konferencji, moderator i panelista wielu debat poświęconych rachunkowości, audytowi finansowemu i zawodom księgowym.

 

ORGANIZACJA:

BLOK I: RACHUNKOWOŚĆ
„Bilansowe zamknięcie roku 2023”– 8h / 9:00- 15:30

TERMIN:15.01.2024
Kurs realizowany jest w formie stacjonarnej. Zapewniamy przerwę kawową wraz z poczęstunkiem.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studium przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania oraz inicjowanie dyskusji. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PLAN NAUCZANIA:

1. Zmiany w regulacjach prawnych mających wpływ na sprawozdanie finansowe
1.1. Zmiany w ustawie o rachunkowości i prawie handlowym
1.2. Prawa do uproszczeń a zasada rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym
1.3. Zmiany w krajowych standardach rachunkowości i stanowiskach
1.4. Elektronizacja ksiąg i sprawozdań finansowych – problemy praktyczne i spójność z zasadami (polityką) rachunkowości
2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego
2.1 Czynności przygotowawcze – sprawdzanie poprawności formalnej i kompletności zapisów
2.2 Inwentaryzacja jako mechanizm samokontroli w rachunkowości
2.3 Nadrzędne zasady sporządzania sprawozdań finansowych – zapisy w polityce rachunkowości
3. Zagadnienia szczegółowe z perspektywy najczęściej występujących nieprawidłowości
3.1. Pozycje bilansu – ujmowanie, wycena i prezentacja aktywów i pasywów
3.2. Przychody i koszty – wpływ zdarzeń po dniu bilansowym na kompletność przychodów i kosztów, wpływ metodologii sporządzania rachunku zysków i strat na strukturę pozycji prezentowanych w przychodach i zrównanych z nimi
3.3. Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja
3.4. Rachunek przepływów pieniężnych - metodologia sporządzania, informacje o pozycjach ujawnianych w obszarze korekt działalności operacyjnej, prezentacja kluczowych informacji w zakresie przepływów działalności inwestycyjnej i finansowej, powiązanie danych ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w sprawozdaniu z przepływów.
3.5. Zestawienie zmian w kapitale - zakres i szczegółowość pozycji ujawnianych w zestawieniu zmian
3.6. Sprawozdanie z działalności
4. Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych – obowiązki osób podpisujących sprawozdanie finansowe, organu nadzorującego i organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
4.1. Przygotowanie sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych do badania
4.2. Obowiązki osoby której powierzono prowadzeni ksiąg rachunkowych, kierownika jednostki, organu nadzorującego i organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
4.3. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego
4.4. Składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego – terminy ustawowe
5. Wybrane zagadnienia związane z zamknięciem roku 2023:
5.1. Przychody – zasady ujmowania i prezentacji zgodnie z KSR 15
5.2. Ocena zagrożenia kontynuacji z pespektywy zdarzań po dacie bilansu
5.3. Prezentacja kosztów i przychodów działalności przewidzianej do zaprzestania (art. 47 ust 3 uor – Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości)
5.4. Szacunki księgowe i ich ujawnienia w warunkach rosnącej inflacji (Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości )
5.5. Szczególne problemy rachunkowości podmiotów gospodarczych w procesach przekształceń i restrukturyzacji oraz przy zastosowaniu CIT Estońskiego
6. Wizja przyszłości
6.1. Zmiany w kontekście dyrektywy CSRD (sprawozdania zrównoważonego rozwoju)
6.2. Zmiany w kontekście dyrektywy z dnia 17 października 2023 r odnoszącej się do dostosowania kryteriów wielkości przedsiębiorstwa dla mikro-, małych, średnich i dużych jednostek lub grup (zmiana dyrektywy 2013/34/UE)

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) nabycie i poszerzenie posiadanej wiedzy zawodowej z zakresu obowiązków księgowych związanych z zamknięciem roku obrotowego i sporządzeniem sprawozdania finansowego,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).

INFORMACJE DODATKOWE:

Publikacja ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 w promocyjnej cenie 200,00 zł (brutto)
Zachęcamy do zapisania się na pakiet trzech szkoleń lub trzech wybranych szkoleń w ramach „Akcji Bilans i Podatki 2023” w promocyjnej cenie 1280 zł/ 1220 zł (członek SKwP) z dopiskiem "PAKIET" w dodatkowych informacjach na formularzu zgłoszeniowym.

Cena szkolenia zawiera 23% VAT

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635