Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
10-01-2024 LISTA REZERWOWA)
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
1280,- zł od osoby
1220,- zł Cena dla członków

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, wzorem lat ubiegłych, proponuje Państwu skorzystanie z Akcji Edukacyjnej SKwP „BILANS 2023”, adresowanej do kadry kierowniczej i pracowników komórek finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, właścicieli i pracowników biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także biegłych rewidentów, doradców podatkowych, dyplomowanych księgowych SKwP i osób zajmujących się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

CELEM AKCJI jest omówienie zagadnień związanych z zamknięciem roku obrotowego i sporządzeniem sprawozdania finansowego, a także, w powiązaniu z rachunkowością, omówienie zagadnień i zmian podatkowych VAT i CIT/PIT.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

UCZESTNICY SZKOLENIA Akcja Edukacyjna „BILANS I PODATKI 2023” adresowana jest do kadry kierowniczej i pracowników komórek finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, właścicieli i pracowników biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także biegłych rewidentów, doradców podatkowych, dyplomowanych księgowych SKwP i osób zajmujących się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

AKCJA BILANS I PODATKI obejmuje 2 bloki tematyczne:
Blok I. RACHUNKOWOŚĆ
Blok II. PODATKI, w tym:
• Podatek VAT
• Podatki dochodowe CIT i PIT

ORGANIZACJA:

Siedziba Oddziału Dolnośląskiego SKWP 

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A, 50-265 Wrocław

Tutaj kupujesz 3 szkolenia w PAKIECIE

Czas trwania kursu:
Akcja obejmuje 22 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut).

TERMINY:
10.01.2024 PODATEK VAT
WYKŁADOWCA: Anna Michalak
Podatek od towarów i usług (VAT) – zagadnienia związane z zamknięciem roku, aktualna praktyka oraz zmiany na 2024 r. – 7h

15.01.2024 RACHUNKOWOŚĆ
WYKŁADOWCA: dr Teresa Cebrowska
„Bilansowe zamknięcie roku 2023”– 8h

16.01.2024 PODATKI DOCHODOWE CIT i PIT
WYKŁADOWCA: Aleksander Gniłka
Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych (CIT i PIT) – rozliczenie podatku dochodowego za 2023 r. i zmiany na 2024 r. – 7h

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studium przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania oraz inicjowanie dyskusji. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PLAN NAUCZANIA:

BLOK I: RACHUNKOWOŚĆ
„Bilansowe zamknięcie roku 2023”– 8h

dr TERESA CEBROWSKA – doktor nauk ekonomicznych. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. Obecnie wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i analizy na studiach podyplomowych na wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów UE we Wrocławiu i Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; wykładowca na kursach i szkoleniach dla księgowych, biegłych rewidentów i doradców podatkowych organizowanych przez SKwP, PIBR i KIDP. Autorka blisko 100 artykułów i opracowań z zakresu polityki bilansowej, rachunkowości, sprawozdawczości i analizy finansowej w tym współautor 7 wydań „Komentarza do ustawy o rachunkowości” (opracowanie pod red. T. Kiziukiewicz). Biegły rewident badający od lat sprowadzania finansowe spółek kapitałowych. Aktualnie jako kluczowy biegły rewident w „Quatro” Kancelaria Biegłych Rewidentów we Wrocławiu. Opiekun wielu aplikantów. Członek rad nadzorczych spółek samorządowych. Członek Rad Programowych licznych ogólnopolskich konferencji, moderator i panelista wielu debat poświęconych rachunkowości, audytowi finansowemu i zawodom księgowym.

 

1. Zmiany w regulacjach prawnych mających wpływ na sprawozdanie finansowe
1.1. Zmiany w ustawie o rachunkowości i prawie handlowym
1.2. Prawa do uproszczeń a zasada rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym
1.3. Zmiany w krajowych standardach rachunkowości i stanowiskach
1.4. Elektronizacja ksiąg i sprawozdań finansowych – problemy praktyczne i spójność z zasadami (polityką) rachunkowości
2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego
2.2. Czynności przygotowawcze – sprawdzanie poprawności formalnej i kompletności zapisów
2.3. Inwentaryzacja jako mechanizm samokontroli w rachunkowości
2.4. Nadrzędne zasady sporządzania sprawozdań finansowych – zapisy w polityce rachunkowości
3. Zagadnienia szczegółowe z perspektywy najczęściej występujących nieprawidłowości
3.1. Pozycje bilansu – ujmowanie, wycena i prezentacja aktywów i pasywów
3.2. Przychody i koszty – wpływ zdarzeń po dniu bilansowym na kompletność przychodów i kosztów, wpływ metodologii sporządzania rachunku zysków i strat na strukturę pozycji prezentowanych w przychodach i zrównanych z nimi
3.3. Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja
3.4. Rachunek przepływów pieniężnych - metodologia sporządzania, informacje o pozycjach ujawnianych w obszarze korekt działalności operacyjnej, prezentacja kluczowych informacji w zakresie przepływów działalności inwestycyjnej i finansowej, powiązanie danych ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w sprawozdaniu z przepływów.
3.5. Zestawienie zmian w kapitale - zakres i szczegółowość pozycji ujawnianych w zestawieniu zmian
3.6. Sprawozdanie z działalności
4. Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych – obowiązki osób podpisujących sprawozdanie finansowe, organu nadzorującego i organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
4.1. Przygotowanie sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych do badania
4.2. Obowiązki osoby której powierzono prowadzeni ksiąg rachunkowych, kierownika jednostki, organu nadzorującego i organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
4.3. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego
4.4. Składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego – terminy ustawowe
5. Wybrane zagadnienia związane z zamknięciem roku 2023:
5.1. Przychody – zasady ujmowania i prezentacji zgodnie z KSR 15
5.2. Ocena zagrożenia kontynuacji z pespektywy zdarzań po dacie bilansu
5.3. Prezentacja kosztów i przychodów działalności przewidzianej do zaprzestania (art. 47 ust 3 uor – Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości)
5.4. Szacunki księgowe i ich ujawnienia w warunkach rosnącej inflacji (Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości )
5.5. Szczególne problemy rachunkowości podmiotów gospodarczych w procesach przekształceń i restrukturyzacji oraz przy zastosowaniu CIT Estońskiego
6. Wizja przyszłości
6.1. Zmiany w kontekście dyrektywy CSRD (sprawozdania zrównoważonego rozwoju)
6.2. Zmiany w kontekście dyrektywy z dnia 17 października 2023 r odnoszącej się do dostosowania kryteriów wielkości przedsiębiorstwa dla mikro-, małych, średnich i dużych jednostek lub grup (zmiana dyrektywy 2013/34/UE)

BLOK II: PODATEK VAT
Podatek od towarów i usług (VAT) – zagadnienia związane z zamknięciem roku, aktualna praktyka oraz zmiany na 2024 r. – 7h

ANNA MICHALAK - doradca podatkowy, specjalizuje się w polskim oraz międzynarodowym prawie podatkowym, zapewniając Klientom głównie obsługę podatkową restrukturyzacji przedsiębiorstw, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych, VAT, lokalnych, a także w kwestiach celnych. Jako doradca podatkowy swoje doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze, jak i w polskich kancelariach prawnych i podatkowych, które świadczyły swoje usługi dla dużych, międzynarodowych grup kapitałowych. W chwili obecnej wspomaga Klientów w optymalizacji ich obciążeń podatkowych w drodze audytów i przeglądów podatkowych, świadczy usługi z zakresu due diligence, a także przeprowadza szkolenia branżowe.

 

 

1.SLIM VAT 3

 • nowy limit sprzedaży dla małego podatnika,
 • kurs waluty w przypadku korekt dotyczących faktur wystawionych w walucie obcej,
 • likwidacja obowiązku posiadania faktury zakupowej przy WNT,
 • nowe zasady ustalania współczynnika tymczasowego w przypadku działalności mieszanej,
 • możliwość rezygnacji z korekty rocznej, przy spełnieniu określonych warunków,
 • zmiana warunków 15-dniowego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych,
 • zmiany zasad dla wiążących informacji,
 • obniżanie sankcji VAT oraz wprowadzenie uznaniowości (naczelnik urzędu skarbowego będzie decydował o wysokości sankcji podatkowej),

2. JPK w 2023 roku - wybrane zagadnienia

 • ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł oraz biletów za przejazdy,
 • korekta ewidencji lub deklaracji a „czynny żal”,
 • korekta JPK na wezwanie urzędu,

3. Nieodpłatne świadczenia:

 • darowizna towarów (próbki, towary niskiej wartości, alkohol, owoce),
 • nieodpłatne świadczenie usług,

4. Fakturowanie zaliczek

 • zmiany obowiązujące od 1.9.2023

5. Grupa VAT – podsumowanie zmian

 • Warunki
 • Obowiązki
 • Zasady rozliczenia VAT
 • Fakturowanie na grupę VAT/podmiot uczestniczący

6. Korygowanie przychodów i kosztów w rozliczeniach VAT
7. Ulga na złe długi w VAT
8. VAT w transakcjach międzynarodowych – wybrane kwestie
9. Aktualne orzecznictwo

 

BLOK II: PODATKI DOCHODOWE CIT i PIT
Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych (CIT i PIT) – rozliczenie podatku dochodowego za 2023 r. i zmiany na 2024 r. – 7h

ALEKSANDER GNIŁKA – Doradca podatkowy, Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał, jako pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl&Partner. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Autor publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita). Wykładowca na studiach podyplomowych „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu; prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej.

 

 

 

1. Podatki dochodowe w 2023 r.
• zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego (zmieniony limit wydatków tzw. kosztów finansowania dłużnego możliwy do zaliczenia w kup) z uwzględnieniem zmian od 2023r.
• zmiany regulacji podatkowych odnoszących się do estońskiego CIT od 2023r. oraz inne zagadnienia dotyczące tej formy opodatkowani (m.in.: rozszerzenie katalogu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu zapłaty podatku wynikającego z korekty wstępnej, terminu na zawiadomienie organu podatkowego o wyborze opodatkowania w tej formie, rozszerzenie możliwości opodatkowania na innych podatników, zmiany dotyczące tzw. podatku na wejściu do CIT estońskiego, minimalne nakłady na inwestycje),
• minimalny podatek przychodowy (kogo ma dotyczyć, podstawa i wysokość opodatkowania),
• spółki holdingowe,
• wybrane ulgi podatkowe w podatkach dochodowych (ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę, ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację),
• zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych,
• zmiany w temacie cen transferowych,
• księgi i ewidencje – nowa forma obowiązków podatkowych od 2024?
• nielegalne zatrudnianie pracowników skutki podatkowe dla dwóch stron współpracy,
• zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT) (dotyczące min. wydłużenia terminów na składanie oświadczeń przez płatników oraz wydłużenia ważności oświadczeń złożonych przez płatników),
• podatek od przerzucanych dochodów oraz zmiany w podatku od przerzucanych dochodów od 2023r.
• zmiany zasad zaliczania do kosztów podatkowych od 2023r. składek na ubeczenia społeczne pracowników,
• zmiany w zakresie ulgi na złe długi od 2023r.
• nowe limity transakcji gotówkowych z przedsiębiorcami oraz nowość w zakresie limitów transakcji gotówkowych z konsumentami od 2024r?
• regulacje podatkowe związane z fundacją rodzinną (fundator, beneficjenci, przychody i stawki podatkowe)
• formy opodatkowania przedsiębiorców,
• wynajem prywatnych składników majątku – ryczałt,
• ryczałt samochodowy dla pracowników – zmiana zasad ustalania nieodpłatnego świadczenia,
• praca zdalna (ekwiwalenty i ryczałty z tego tytułu) a podatek dochodowy od osób fizycznych,
• świadczenia otrzymywane przez beneficjentów fundacji rodzinnej a podatek dochodowy od osób fizycznych (zwolnienie, opodatkowanie różnymi stawkami PIT),
• zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS,
• wyjazdy i imprezy integracyjne inne nieodpłatne świadczenia,
• konkursy (gry) organizowane przez przedsiębiorców,
• umowy zlecenia z cudzoziemcami,
• świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, podwyższone limity zwolnień podatkowych w PIT.
2. Inne wybrane zagadnienia w podatkach dochodowych min.:
• ograniczenia w rozliczaniu strat,
• zmiany dotyczące amortyzacji używanych środków trwałych,
• opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych i ich wspólników,
• warunki opłacania podatku CIT wg stawki 9%,
• koszty podatkowe (zasady podziału kosztów, warunek zaliczenia do kosztów podatkowych, wyłączenia z kosztów, płatności w niewłaściwej formie a koszty podatkowe),
• korekty kosztów i przychodów podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem przełomu roku,
• darowizny i inne nieodpłatne świadczenia w związku z wojną w Ukrainie a koszty podatkowe w CIT.
3. Pytania uczestników

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) nabycie i poszerzenie posiadanej wiedzy zawodowej z zakresu obowiązków podatkowych i księgowych związanych z zamknięciem roku obrotowego oraz w zakresie najnowszych zmian w podatkach VAT, PIT i CIT,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).

INFORMACJE DODATKOWE:

Publikacja ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 w promocyjnej cenie 200,00 zł (brutto)
Istnieje możliwość zapisania się na poszczególne dni szkolenia, szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej: Terminy szkoleń i kursów - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu (skwp.pl)

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635