Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
16-01-2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
450,- zł od osoby
430,- zł Cena dla członków

SZKOLENIE STACJONARNE WROCŁAW

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, wzorem lat ubiegłych, proponuje Państwu skorzystanie z Akcji Edukacyjnej SKwP „BILANS 2023”, adresowanej do kadry kierowniczej i pracowników komórek finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, właścicieli i pracowników biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także biegłych rewidentów, doradców podatkowych, dyplomowanych księgowych SKwP i osób zajmujących się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych (CIT i PIT) – rozliczenie podatku dochodowego za 2023 r. i zmiany na 2024 r.

AKCJA BILANS I PODATKI obejmuje 2 bloki tematyczne:
Blok I. RACHUNKOWOŚĆ
Blok II. PODATKI, w tym:
• Podatek VAT
• Podatki dochodowe CIT i PIT

CELEM AKCJI jest przekazanie uczestnikom aktualnej i praktycznej wiedzy na temat zamknięcia roku obrotowego w kontekście zagadnień i zmian w podatkach dochodowych CIT i PIT.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: Akcja Edukacyjna „BILANS I PODATKI 2023” adresowana jest do kadry kierowniczej i pracowników komórek finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, właścicieli i pracowników biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także biegłych rewidentów, doradców podatkowych, dyplomowanych księgowych SKwP i osób zajmujących się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

WYKŁADOWCA


ALEKSANDER GNIŁKA – Doradca podatkowy, Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał, jako pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl&Partner. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Autor publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita). Wykładowca na studiach podyplomowych „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu; prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej.

 

ORGANIZACJA:

BLOK II: PODATKI
PODATKI DOCHODOWE CIT i PIT

TERMIN: 16.01.2024 /9:00 - 14:45
Kurs realizowany jest w formie stacjonarnej. Zapewniamy przerwę kawową wraz z poczęstunkiem.

MIEJSCE:
Siedziba Oddziału Dolnośląskiego SKWP 

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A, 50-265 Wrocław

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studium przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania oraz inicjowanie dyskusji. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PLAN NAUCZANIA:

1. Podatki dochodowe w 2023 r.
• zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego (zmieniony limit wydatków tzw. kosztów finansowania dłużnego możliwy do zaliczenia w kup) z uwzględnieniem zmian od 2023r.
• zmiany regulacji podatkowych odnoszących się do estońskiego CIT od 2023r. oraz inne zagadnienia dotyczące tej formy opodatkowani (m.in.: rozszerzenie katalogu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu zapłaty podatku wynikającego z korekty wstępnej, terminu na zawiadomienie organu podatkowego o wyborze opodatkowania w tej formie, rozszerzenie możliwości opodatkowania na innych podatników, zmiany dotyczące tzw. podatku na wejściu do CIT estońskiego, minimalne nakłady na inwestycje),
• minimalny podatek przychodowy (kogo ma dotyczyć, podstawa i wysokość opodatkowania),
• spółki holdingowe,
• wybrane ulgi podatkowe w podatkach dochodowych (ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę, ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację),
• zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych,
• zmiany w temacie cen transferowych,
• księgi i ewidencje – nowa forma obowiązków podatkowych od 2024?
• nielegalne zatrudnianie pracowników skutki podatkowe dla dwóch stron współpracy,
• zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT) (dotyczące min. wydłużenia terminów na składanie oświadczeń przez płatników oraz wydłużenia ważności oświadczeń złożonych przez płatników),
• podatek od przerzucanych dochodów oraz zmiany w podatku od przerzucanych dochodów od 2023r.
• zmiany zasad zaliczania do kosztów podatkowych od 2023r. składek na ubeczenia społeczne pracowników,
• zmiany w zakresie ulgi na złe długi od 2023r.
• nowe limity transakcji gotówkowych z przedsiębiorcami oraz nowość w zakresie limitów transakcji gotówkowych z konsumentami od 2024r?
• regulacje podatkowe związane z fundacją rodzinną (fundator, beneficjenci, przychody i stawki podatkowe)
• formy opodatkowania przedsiębiorców,
• wynajem prywatnych składników majątku – ryczałt,
• ryczałt samochodowy dla pracowników – zmiana zasad ustalania nieodpłatnego świadczenia,
• praca zdalna (ekwiwalenty i ryczałty z tego tytułu) a podatek dochodowy od osób fizycznych,
• świadczenia otrzymywane przez beneficjentów fundacji rodzinnej a podatek dochodowy od osób fizycznych (zwolnienie, opodatkowanie różnymi stawkami PIT),
• zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS,
• wyjazdy i imprezy integracyjne inne nieodpłatne świadczenia,
• konkursy (gry) organizowane przez przedsiębiorców,
• umowy zlecenia z cudzoziemcami,
• świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, podwyższone limity zwolnień podatkowych w PIT.
2. Inne wybrane zagadnienia w podatkach dochodowych min.:
• ograniczenia w rozliczaniu strat,
• zmiany dotyczące amortyzacji używanych środków trwałych,
• opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych i ich wspólników,
• warunki opłacania podatku CIT wg stawki 9%,
• koszty podatkowe (zasady podziału kosztów, warunek zaliczenia do kosztów podatkowych, wyłączenia z kosztów, płatności w niewłaściwej formie a koszty podatkowe),
• korekty kosztów i przychodów podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem przełomu roku,
• darowizny i inne nieodpłatne świadczenia w związku z wojną w Ukrainie a koszty podatkowe w CIT.
3. Pytania uczestników

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) nabycie i poszerzenie posiadanej wiedzy zawodowej z zakresu obowiązków podatkowych związanych z zamknięciem roku obrotowego oraz najnowszych zmian w podatkach dochodowych CIT i PIT,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).

NFORMACJE DODATKOWE:
Publikacja ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 w promocyjnej cenie 200,00 zł (brutto)
Zachęcamy do zapisania się na pakiet trzech szkoleń lub trzech wybranych szkoleń w ramach „Akcji Bilans i Podatki 2023” w promocyjnej cenie 1280 zł/ 1220 zł (członek SKwP) z dopiskiem "PAKIET" w dodatkowych informacjach na formularzu zgłoszeniowym.

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635