Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
07.11.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
KURS
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
1190,- zł od osoby
1110,- zł Cena dla członków

Oferując nasze usługi szkoleniowe zawsze pamiętamy o zadowoleniu naszych słuchaczy. Zajęcia prowadzimy w komfortowych grupach, zapewniających bezpośredni kontakt z wykładowcą. Umożliwia to indywidualne podejście prowadzącego do uczestników zajęć, którzy podczas kursu mogą zadawać pytania i wspólnie rozwiązywać zgłaszane problemy.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem kursu jest kompleksowe przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy w zakresie mechanizmów działania podatku VAT oraz prawidłowego jego rozliczania, a także podstawowych umiejętności w zakresie wystawiania i wprowadzania do ewidencji dokumentów księgowych i rozliczeniowych oraz sporządzania deklaracji.
Kurs daje uczestnikom cenne umiejętności podnoszące wartość zawodową na rynku pracy.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
osoby posiadające wykształcenie co najmniej średnie i jest adresowany w głównej mierze do osób z działów księgowych i finansowych, controlingu i audytu, wdrażanych w zagadnienia rozliczeń podatku VAT.

ORGANIZACJA:
Czas trwania kursu: 42 godz. lekcyjne (w tym 1 godzina praca kontrolna)
Kurs jest zorganizowany w trybie popołudniowym
Zajęcia we wtorki i czwartki, w godz. 16.00-19:45

TERMINY:

16.04.2024
18.04.2024
23.04.2024
25.04.2024
 7.05.2024
9.05.2024
14.05.2024
16.05.2024

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć online, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.  W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej przed szkoleniem.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
a) uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem,
b) zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge. Łącze internetowe: min download: 10 Mb/s, min upload: 10 Mb/s (APMG Int. zaleca korzystanie z łącza stałego),
c) niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów (czytnik plików pdf oraz doc) (np. darmowe Acrobat Reader oraz Open Office),
d) uczestnik przed zajęciami otrzymuje dane do logowania się (login i hasło) do konta w aplikacji MS Teams, które ważne jest przez cały okres trwania kursu.
Szczegóły dotyczące wykorzystania i obsługi platformy MS Teams potrzebnej do kursu online otrzymają Państwo po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

PLAN NAUCZANIA

1. Ogólna charakterystyka podatku VAT - mechanizm działania podatku od wartości dodanej, przepisy krajowe a unijne.

2. Podatnik VAT - kiedy jest nim sprzedawca a kiedy nabywca?

3. Zwolnienie podmiotowe - kto i kiedy jest zwolniony z VAT.

4. Co jest opodatkowane podatkiem VAT, a co jest poza zakresem VAT?

5. Dostawa towarów a świadczenie usług.

6. Miejsce świadczenie - gdzie dana transakcja jest opodatkowana.

7. Podstawa opodatkowania - czyli od jakiej wartości naliczamy VAT.

8. Obrót krajowy a obrót zagraniczny (transakcje wewnątrzwspólnotowe a realizowane z krajami spoza UE).

9. Zwolnienia przedmiotowe - jakie transakcje są zwolnione z VAT.

10. Odliczenie i zwrot podatku naliczonego (zakres, terminy).

11. Obowiązki ewidencyjne (faktury i kasy fiskalne).

12. Sposoby rozliczeń podatku VAT - deklaracje, informacje podsumowujące wewnątrzwspólnotowe i krajowe.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1.nabycie podstawowej wiedzy oraz podstawowych umiejętności zawodowych z zakresu funkcjonowania i rozliczania podatku VAT.
2.umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
3.umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie pracy kontrolnej. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na kurs dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w kursie prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.


MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635
close