Miasto:
Wrocław
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

 

ZMIANY W ZATRUDNIENIU W 2018 i 2019 ROKU. PRAKTYCZNE WARSZTATY NA KAZUSACH

 

Czas trwania kursu:  8 godzin

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest aktualizacja kwalifikacji zawodowych z zagadnień prawa pracy oraz nabycie praktycznej umiejętności stosowania przepisów kodeksu pracy.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.  Pierwszy moduł kursu omawia zmiany w prawie pracy obowiązujące od 2018 r. oraz te, które weszły w życie 01.01.2019 r. Drugi moduł szkolenia, tj. warsztat opiera się na rozwiązaniu kilkudziesięciu kazusów opartych na najnowszym orzecznictwie i stanowiskach PIP oraz sądów pracy. Taka forma pozwala na aktualizację oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy – od podstaw po skomplikowane przypadki.

 

 

Uczestnicy szkolenia: księgowi, główni księgowi, osoby zajmujące się księgowością i kadrami, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac, osoby zajmujące się zawodowo zatrudnianiem pracowników, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne.

 

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie kazusów- studia przypadków, angażowanie słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, przepisy prawa (kodeks pracy, rozporządzenia wykonawcze) oraz wzory dokumentów.

 

Plan nauczania ZMIANY W ZATRUDNIENIU W 2018 i 2019 ROKU. PRAKTYCZNE WARSZTATY NA KAZUSACH.

 

I.          ZMIANY W ZATRUDNIENIU W 2018 i 2019 ROKU

1.         Pracownicze plany kapitałowe:

a)        korzyści i obciążenia PPK?

b)        terminarz

c)         uczestnictwo i rezygnacja pracowników w PPK

d)        podmioty zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK?

e)        obowiązki podmiotu zatrudniającego związane z PPK

f)         zasady ustalania i odprowadzania składek na PPK;

2. Potrącenia komornicze z wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych w 2019

a) nowe zasady potrącania (stosowanie przepisów kp)

b) dokumentacja potrącenia wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej

c) obowiązki zleceniodawcy związane z zajęciem wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej

3. Zmiany w BHP pracodawców

a) ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla niektórych pracowników

b) zwiększenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników

4. Nowe uprawnienia rodziców dzieci specjalnej troski od 06.06.2018 r.:

a) możliwość świadczenia pracy w formie telepracy na nowych warunkach.

b) możliwość wnioskowania o wykonywanie pracy w elastycznych systemach czasu pracy zgodnie z potrzebami.

 

5. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

a)        zmiany dotyczące reprezentatywności związków zawodowych

b)        możliwość tworzenia i przystępowania do związków zawodowych przez osoby niebędące pracownikami

c)         uprawnienia przysługujące członkom związku niebędącym pracownikami

d)        nowe zasady ochrony działaczy związkowych

6.        Rekrutacja i nawiązanie stosunku pracy – analiza dokumentacji pracowniczej z punktu widzenia RODO

a)        dane osobowe kandydata na pracownika i pracownika przetwarzane bez klauzuli zgody

b)        dane osobowe kandydata na pracownika i pracownika przetwarzane wyłącznie w oparciu o klauzulę zgody

c)         forma i tryb uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych od kandydata na pracownika i pracownika

d)        przetwarzanie danych biometrycznych i dotyczących stanu zdrowia kandydata na pracownika i pracownika

e)        monitoring w zakładzie pracy – konsekwencje zdefiniowania pojęcia monitoring, warunki zgodnego z prawem stosowaniem monitoringu w zakładzie pracy

7.         Zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych – raport informacyjny

8.        E-zwolnienia: zasady wystawiania, doręczania, dane gromadzone na profilu, prostowanie błędów w zwolnieniu lekarskim

9.        Zmiany w Kodeksie pracy wprowadzone ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych

a)        monitoring wizyjny w zakładzie pracy – treść klauzuli informacyjnej dla pracowników, wzór zapisów w regulaminie pracy (obwieszczeniu pracodawcy), okres przechowywania, sposób oznaczenia

b)        monitoring poczty służbowej

c)         monitoring bilingów rozmów z telefonu służbowego

d)        monitoring lokalizacyjny (GPS)

10.       Zatrudnienie w handlu – zmiany od marca 2018 r.

a)        „placówka handlowa” , handel i czynności związane z handlem w świetle nowych rozwiązań

b)        podmioty zwolnione ze stosowania nowych ograniczeń

c)         sankcje karne i wykroczeniowe z tytułu naruszenia nowych przepisów

11.        Zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej

a)        nowe zasady prowadzenia akt osobowych

b)        nowy terminarz przechowywania dokumentacji pracowniczej

c)         elektronizacja dokumentacji pracowniczej

 

 

II.        PRAKTYCZNE WARSZTATY NA KAZUSACH

moduł oparty na rozwiązywaniu kazusów

1.         Umowa o pracę czy umowa zlecenia – podstawy zatrudnienia

- ryzyko zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych

- zapisy umowy zlecenia czyniące umowę „bezpieczniejszą”

- zapisy umowy wskazujące na istnienie stosunku pracy

2. Umowa o pracę

- kolejne umowy na okres próbny

- limity czasowe i ilościowe umów o pracę na czas określony – jak liczyć

- przyczyny uzasadniające przekroczenie limitu ilościowego lub czasowego umów na czas określony – jak formułować

- umowa o pracę – szczegółowe omówienie treści

- aneksowanie umów o pracę – procedura

3. Rozwiązanie czy wygaśnięcie umowy o pracę?

- przyczyny wygaśnięcia umowy

- porozumienie, wypowiedzenie, dyscyplinarka, rozwiązanie bez wypowiedzenia bez winy pracownika – jaki tryb rozwiązania umowy o pracę wybrać, ryzyka, wymogi formalne

- rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy – przyczyny

- okresy wypowiedzenia umowy o pracę

- rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony – o czym nie zapomnieć

- przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – jak sformułować przyczyny

- świadectwo o pracę – termin wystawienia, treść, prostowanie

4. Wynagrodzenie za pracę

- składniki wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzenia, system motywacyjny pracownika

- premia czy nagroda – jak rozróżnić

- klauzule poufności wynagrodzenia w treści umowy o pracę

- wypłata wynagrodzenia w nieprawidłowej wysokości – obowiązek czy prawo zwrotu

- zajęcie wynagrodzenia przez komornika – procedura zwrotu

- świadczenia pozapłacowe jako składnik wynagrodzenia (ZUS, PIT, KUP)

- wynagrodzenie minimalne i minimalna stawka godzinowa w 2019 r.  – składniki, wynagrodzenie zasadnicze na poziomie niższym niż wynagrodzenie minimalne, okolicznościach, w których nie będzie obowiązku zapewniania zleceniobiorcy minimalnej stawki godzinowej

5. Uprawnienia związane z rodzicielstwem

- uprawnienia kobiety w ciąży – od pierwszego dnia ciąży do dnia porodu

- urlopy związane z rodzicielstwem

- uprawnienia pracownika – rodzica (dziecko do 4., 8. oraz 14. roku życia)

6. Wypoczynek pracownika, w szczególności urlopy wypoczynkowe

- przerwy w pracy – obligatoryjne i fakultatywne (w tym przerwa od pracy przed monitorem, kiedy nie przysługuje 15-minutowa przerwa, przerwa lunchowa)

- odpoczynek dobowy i tygodniowy

- informacja o urlopie wypoczynkowym w informacji o warunkach zatrudnienia i w świadectwie pracy

- wymiar, wyliczenie

- zasady udzielania – termin i forma wniosku, odmowa udzielenia

- udzielenie urlopu w wymiarze niepełnego dnia

- urlop na żądanie – przyczyny uzasadniające odmowę udzielenia

7. Pozostałe urlopy i zwolnienia od pracy, w szczególności urlop okolicznościowy, krwiodawca, zwolnienie na wezwanie sądu, podróż służbowa w porze nocnej

- przyczyny uzasadniające zwolnienie pracownika od pracy (obligatoryjne, fakultatywne)

- wynagrodzenie czy zaświadczenie o wysokości utraconego zarobku

8. Czas pracy

- w jakim systemie czasu pracy zatrudnić pracownika (podstawowy, równoważny, zadaniowy, przerywany, skróconego tygodnia pracy, weekendowy, indywidualny, praca w ruchu ciągłym)

- wybór okresu rozliczeniowego

- praca w godzinach nadliczbowych (zakazy, zasady rozliczenia, limity dzienne, tygodniowe i roczne)

 

 

III.       PYTANIA I KONSULTACJE

szkolenie ma charakter praktyczny, uczestnicy zadają pytania w trakcie trwania szkolenia

 

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

 

 

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635