Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Uchwalone i planowane zmiany oraz problematyczne zagadnienia w podatku VAT

PROWADZĄCY - SABINA MOCZKO - WDOWCZYK - Doradca podatkowy. Absolwentka Handlu Międzynarodowego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, stypendystka DAAD na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując dla międzynarodowych firm doradczych: Rödl & Partner, w której kierowała działem doradztwa podatkowego, a także Deloitte. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych przy uwzględnieniu międzynarodowego prawa podatkowego, jak i w tworzeniu optymalnych struktur podatkowych. Posiada duże doświadczenie w obsłudze podatkowej podmiotów z krajów niemieckojęzycznych. Autorka artykułów i innych publikacji o tematyce podatkowej. Doświadczony wykładowca szkoleń otwartych, zamkniętych i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, od wielu lat współpracująca z SKwP OD we Wrocławiu.  

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.30-14.30.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest zapoznanie z aktualnymi problemami związanymi z praktycznym rozliczaniem podatku od towarów i usług na podstawie przykładów. Celem szkolenia jest także przedstawienie i praktyczne omówienie uchwalonych i planowanych zmian w podatku VAT 2019 r. Podczas szkolenia zostaną przedstawione przykłady praktyczne dotyczące omawianej tematyki.

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w księgowości, głównych księgowych, dyrektorów finansowych, biegłych rewidentów, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników, doradców podatkowych, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką VAT.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Zmiany w zakresie VAT

 1. Nowe zasady opodatkowania bonów
 2. Sprzedaż usług elektronicznych
 3. Ulga na złe długi
 4. Zmiany w regulacjach dotyczące braku rejestracji i wykreślenia z rejestru
 5. Zwroty VAT
 6. Rozporządzenie dotyczące zwolnień w prowadzeniu ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Projektowane zmiany:

 1. Centralne repozytorium kas
 2. Zmiany w stawkach VAT
 3. Bezwzględny obowiązek ujęcia w ewidencji VAT wystawionych faktur – w tym wystawionych na rzecz podatników faktur dotyczących obrotu dokumentowanego paragonami fiskalnymi
 4. Obowiązek prowadzenia ewidencji w sposób pozwalający na sporządzenie deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.
 5. Nowe obowiązki w zakresie struktur JPK
 6. Rejestr podatników wykreślonych i przywróconych – skutki wprowadzenia
 7. Zmiany w zakresie podzielonej płatności

II. Aktualne zagadnienia praktyczne

 1. Podzielona płatność, doświadczenia praktyczne
 2. Obowiązek podatkowy – doświadczenia praktyczne
 3. Faktury korygujące – sposób ujęcia korekt in plus i in minus, korekty obrotu objętego odwrotnym obciążeniem
 4. Transakcje realizowane z podmiotami niezarejestrowanymi bądź wykreślonymi – skutki w VAT
 5. korekta VAT związana z rozliczeniem WNT/importu usług/odwrotnego obciążenia
 6. Transakcje międzynarodowe – wybrane zagadnienia
 7. nieodpłatne świadczenia – skutki w VAT, świadczenia na rzecz kontrahentów, pracowników, inne
 8. przegląd aktualnych orzeczeń sądów administracyjnych i interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej

III. Pytania – czas dla uczestników szkolenia

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 1. pozyskanie oraz ugruntowanie już posiadanej wiedzy w zakresie aktualnych problemów w rozliczaniu podatku VAT, z uwzględnieniem uchwalonych i planowanych zmian 2019 roku,
 2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie egzaminu wewnętrznego. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635