Miasto:
Wrocław
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

 

Kurs krótki na temat: Zmiany w ochronie danych osobowych w zakładzie pracy od 04.05.2019 r.

 

 

 

Czas trwania kursu:  8 godzin

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym

Prowadzący: Anna Stokłosa

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest aktualizacja kwalifikacji zawodowych z zagadnień ochrony danych osobowych i wymagań dotyczących zabezpieczeń danych oraz nabycie praktycznej umiejętności przygotowywania dokumentacji zgodnej pod względem formy i treści z wymogami Rozporządzenia z uwzględnieniem zmian w przepisach obowiązujących od 04.05.2019 r. W czasie kursu, w oparciu o praktyczne przykłady uczestnikom zostaną przedstawione nowe obowiązki pracodawcy związane z przetwarzaniem danych osobowych pracowników. Kurs ma wymiar praktyczny, uczestnicy mogą zadawać pytania w trakcie szkolenia.  Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Uczestnicy szkolenia: księgowi, główni księgowi, osoby zajmujące się księgowością i kadrami, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac, osoby zajmujące się zawodowa zagadnieniem ochrony danych osobowych, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne.

 

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków, angażowanie słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, przepisy prawa (Rozporządzenie, Ustawa o ochronie danych osobowych) oraz wzory dokumentów.

 

Plan nauczania

Program:

I.         Zmiany do kodeksu pracy od 04.05.2019 r.  dostosowanie do RODO – problemy praktyczne

1) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

a) nowy katalog danych osobowych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika – wzór z omówieniem

a)         zbieranie informacji o niekaralności kandydatów do pracy

b)         przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii (wrażliwych) od kandydatów

c)         obowiązek informacyjny względem kandydatów (wzór klauzuli informacyjnej wraz z omówieniem:

d)        - cel ( w tym: nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku)

- podstawy przetwarzania danych osobowych

- zgoda kandydata na przetwarzanie danych i jej wycofanie a proces rekrutacyjny

e)         proces rekrutacyjny i rozmowa kwalifikacyjna – obowiązki i ograniczenia pracodawcy w przetwarzaniu danych osobowych

2) Pracownik

a) nowy katalog danych osobowych żądanych od pracownika

b) kwestionariusz osobowy dla pracownika – wzór z omówieniem

c) obowiązek informacyjny względem pracowników (wzór klauzuli informacyjnej wraz z omówieniem)

- cel (w tym: nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku)

- podstawy przetwarzania danych osobowych

d) okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych pracowników i zasady ich przetwarzania, wynikające z wprowadzonych przepisów

e) wyrywkowe kontrole alkomatem na okoliczność trzeźwości po 04.05.2019 r.

3. Monitoring w zakładzie pracy

a) dokumentacja monitoringu – wzór zapisów, omówienie

b) ograniczenie zakresu stosowania monitoringu w zakładzie pracy oraz niezbędne uzgodnienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników – od 04.05.2019 r.

c) monitoring poczty elektronicznej

d) monitoring lokalizacyjny GPS

4. Orzeczenia lekarskie - zakres orzeczeń lekarskich, których pracodawca może żądać od osoby przyjmowanej do pracy, zasad przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrotu

5. Ochrona danych osobowych w zakładzie pracy: listy obecności, identyfikatory, dane zamieszczane na stronach internetowych, udostępnianie danych pracownika podmiotom zewnętrznym,

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby funkcjonowania ZFŚS od 4.05.2019 r.

 

2.         Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych od 04.05.2019 r. związane z  RODO oraz ochrona danych osobowych w działalności socjalnej pracodawcy

a) wymóg zmian regulaminów ZFŚS

b) dokumentowanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

c) upoważnienia do danych osobowych w zakresie ZFŚS.

 

3.         Zmiany w świadectwie pracy – nowy wzór (omówienie) według projektu Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

 

4.         Zmiany w dokumentacji badań profilaktycznych (skierowanie, orzeczenie) związane z RODO.

 

5.         Zmiany w ustawie r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od 04.05.2019 r. związane z RODO

a) zakres danych osoby niepełnosprawnej przetwarzanej przez pracodawcę

b) podstawa i cel przetwarzania

c) zabezpieczenia przetwarzania danych

d) okres przechowywania danych osobowych

 

6. Roczny plan Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych kontroli sektorowych na 2019 rok, czyli na co zwrócić uwagę w pierwszej kolejności:

a)         monitoring wizyjny – ustalenie podstaw przetwarzania, realizacja obowiązku informacyjnego

b)         udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej – ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej, jakie informacje udostępnić w drodze udostępnienia informacji publicznej, odmowa udostępnienia ze względu na ochronę danych osobowych, anonimizacja przed publikacją,

c)         oraz sposób wysyłania korespondencji zawierającej dane osobowe – zabezpieczenia techniczne i organizacyjne

d)        sposób prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i sposób dokumentowania przez administratora danych naruszeń ochrony danych osobowych   - jak prowadzić rejestr czynności, jak formułować opis czynności przetwarzania, odpowiedzialność za brak rejestru czynności przetwarzania

e)         przetwarzanie danych  w związku z rekrutacją

 

7. Wyniki pierwszych kontroli – na przykładach nałożonych grzywien za naruszenie RODO:

a)         brak odpowiednich zabezpieczeń strony internetowej

b)         objęcie monitoringiem wizyjnym zbyt szerokiego obszaru chodnika

c)         brak wewnętrznych uregulowań dotyczących zasad tworzenia kont i rozdzielenia dostępu do danych medycznych dla poszczególnych grup pracowników

d)        niski poziom zabezpieczeń elektronicznych danych przetwarzanych w systemie informatycznym

e)         nieprawidłowa realizacja obowiązku informacyjnego

 

 

8.         RODO – rok obowiązywania – problemy praktyczne

a) statystyki

b)         jakie naruszenia ochrony danych były zgłaszane do PUODO

c)         przegląd stanowisk Ministerstwa Cyfryzacji i PUODO w zakresie stosowania RODO w obszarze kadr

d)        „absurdy RODO”

 

 

9. Kontrola PUODO

a) przebieg kontroli:

b) zawiadomienie

c) przedmiot kontroli

uprawnienia inspektora PUODO podczas kontroli

d) protokół kontroli (ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontrolowanego do wniesienia umotywowanych uwag i zastrzeżeń oraz prawa odmowy podpisania protokołu kontroli)

 

10. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

a) kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych?

b) odpowiedzialność

•          odpowiedzialność karno-administracyjna

•          odpowiedzialność karna

•          odpowiedzialność cywilna (odszkodowawcza)

•          odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika

c) kary finansowe przewidziane w RODO

 

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)         aktualizacja posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przygotowania wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony danych

2)         umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3)         umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Sposób i forma zaliczenia:

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie art. 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

 

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635