Miasto:
Wrocław
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Zmiany w korygowaniu dokumentów ZUS od 2019r.

– kompendium dla praktyków

( z uwzględnieniem korygowania nowych dokumentów ZUS RPA i ZUS ZWUA)

Wykładowca – Katarzyna Sobieszczańska

Czas trwania szkolenia  9.00 – 14.00 (6 godz. lekcyjnych)

Cel szkolenia:

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest przybliżenie problematyki korygowania dokumentów ubezpieczeniowych ZUS po wprowadzeniu nowych formularzy ubezpieczeniowych od 2019r. 

Na szkoleniu omówiona zostanie kompleksowo problematyka korygowania dokumentów ubezpieczeniowych. Mimo, że temat korygowania dokumentów ZUS wydaje się znany to jednak wielu płatników ma nadal ogromne problemy z korygowaniem dokumentów ubezpieczeniowych. ZUS coraz częściej za opieszałość w korygowaniu dokumentów grozi płatnikom karami finansowymi, które może wymierzyć zgodnie z przepisami ustawy

o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wprowadzenie od 2019r. możliwości skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 lat do 10 lat wiąże się ze składaniem do ZUS dokumentów ZUS RIA.

Raporty ZUS RIA posłużą do zweryfikowania danych wykazanych przez płatników za lata 1999-2018 co w konsekwencji spowoduje zdecydowany wzrost ilości zawiadomień

o błędach, jak również pism dotyczących różnych nieprawidłowości w dokumentach, jakie złożyli płatnicy składek do ZUS w ciągu ostatnich 20 lat.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o konkretne przykłady dzięki czemu uczestnicy będą mogli  się dowiedzieć jak w praktyce radzić sobie z konkretnymi problemami

w prawidłowym przygotowaniu dokumentów korygujących.

 

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest kierowane do osób zajmujących się przygotowaniem dokumentów korygujących w programie Płatnik, zarówno tych początkujących jak również doświadczonych w pracy w programie.

Program szkolenia:

1.      Obowiązek korygowania dokumentów ubezpieczeniowych przez płatników składek. Kiedy korekty się przedawniają? Kiedy ZUS może sporządzić korekty za płatnika?

2.      Czym się różni tryb zmiany od trybu korekty w dokumencie ubezpieczeniowym?

3.      Analiza zawiadomienia WDR i zawiadomienia „ z krzyżykami”:

a)      co to jest WDR?

b)      rozbieżności pomiędzy DRA i WDR ZUS - omówienie i analiza czynników mających  wpływ na występujące różnice w kwotach składek,

c)       omówienie poszczególnych bloków „starego” zawiadomienia o błędach WDR, w tym komunikatów i sposobu usuwania błędów,

d)      omówienie „nowego” zawiadomienia o błędach z krzyżykami.

4.      Kiedy można zastosować kod tytułu ubezpieczenia 5000 w korygowanych dokumentach rozliczeniowych i dlaczego jest on tak wyjątkowy?

5.      Porządkowanie okresów ubezpieczenia pracownika/zleceniobiorcy na podstawie danych z Rejestru Ubezpieczonych:

a)      błędy w datach podlegania do ubezpieczeń,

b)      błędny kod/kody tytułu do ubezpieczenia,

c)       niezgodności w schemacie podlegania do składek – zleceniobiorca

niezgłoszony do ubezpieczenia chorobowego, raport RCA rozliczony

z naliczeniem składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,

d)      ubezpieczony zgłoszony z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia

w nakładających się okresach czasowych.

6.      Korygowanie nieprawidłowości w dokumencie ZUS ZWUA po zmianach

w zasadach jego wypełniania od 1 stycznia 2019r.:

a)      Korygowanie dokumentu ZUS ZWUA w przypadku przesłania do ZUS dokumentu ZWUA na starym formularzu, dla pracownika zwolnionego

w 2019r. ,

b)      Korygowanie dokumentu ZUS ZWUA dla pracownika zwolnionego przed

1 stycznia 2019r.

c)       Zasady korygowania dokumentu ZUS ZWUA dla pracownika zwolnionego po

1 stycznia 2019r.

Omówienie zmian w korygowaniu dokumentu ZUS ZWUA w przypadku:

•        zmiany/korekty kodu tytułu ubezpieczenia,

•        błędnej daty wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń,

•        błędnie wypełnionych informacji w bloku V dotyczącym rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego.

7.      Do czego służy formularz KOA i jak go prawidłowo wypełnić? Kiedy należy użyć KOA?

8.      Zasady korygowania błędnie wypełnionego raportu ZUS RPA:

a)      Czy raport korygujący ZUS RPA należy złożyć razem z innymi raportami ubezpieczonego za dany miesiąc np. ZUS RCA?

b)      Uzupełnianie brakującego raportu ZUS RPA w rozliczeniu za dany miesiąc,

c)       Wykazanie ubezpieczonego z błędnym kodem tytułu ubezpieczenia na ZUS RPA – sposób korygowania błędnego kodu tytułu ubezpieczenia na raporcie ZUS RPA,

d)      Korygowanie błędnej wysokości wynagrodzenia należnego za inny rok kalendarzowy wykazanej z raporcie ZUS RPA ( korekta informacji wykazanej

w blokach III.B i III.C),

e)       Błędnie wykazana kwota dodatków wypłacanych za czas choroby pracownika  - korekta wysokości dodatków wykazanych w blokach III.D i III.E raportu ZUS RPA,

f)       Korygowanie okresów pracy nauczycielskiej na raporcie ZUS RPA,

g)      Całkowite wycofanie raportu ZUS RPA za ubezpieczonego,

h)      Korygowanie ZUS RPA w związku z przekroczeniem 30-krotności - korekta ZUS RCA z tytułu osiągnięcia przez ubezpieczonego tzw. „trzydziestokrotności” a korekta ZUS RPA.

9.      Rozliczanie składek ZUS za osoby wykonujące umowy cywilnoprawne – omówienie zmian w zasadach naliczania składek w latach 1999-2018.

10.    Korygowanie dokumentów ZUS w związku z błędnym ustaleniem oskładkowania wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych z powodu:

a)      błędnego ustalenia podlegania do ubezpieczeń ( składka zdrowotna zamiast obowiązkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego),

b)      błędnego zgłoszenia w zakresie podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,

c)       uznania przez PIP umowy zlecenia za umowę o pracę.

11. Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w przypadku zgonu ubezpieczonego.

  12. Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w związku z osiągnięciem przez ubezpieczonego tzw. „trzydziestokrotności”:

a)      korygowanie dokumentów rozliczeniowych w związku z poinformowaniem płatnika przez ZUS o przekroczeniu 30-krotności ( informacja pisemna z ZUS bądź komunikat o błędzie w IPP),

b)      korygowanie deklaracji i raportów rozliczeniowych w przypadku podania przez ubezpieczonego błędnej informacji o przychodzie,

c)       korygowanie dokumentów rozliczeniowych z tytułu przekroczenia rocznej podstawy składek dla osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim lub

         wychowawczym,

d)      obliczanie kwoty zwrotu składek.

13. Korygowanie świadczeń i zasiłków na raporcie RSA:

a)      uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy – zmiana kwalifikacji zasiłku chorobowego na zasiłek wypadkowy,

b)      zakwestionowanie przez ZUS wypadku przy pracy i zwrot zasiłku wypadkowego,

c)       wypłacenie zasiłku chorobowego zamiast wynagrodzenia chorobowego wraz

z korektą wysokości wypłaconego zasiłku i okresu za który został wypłacony zasiłek,

d)      skrócenie okresu przerwy w opłacaniu składek,

e)       usuwanie okresów przerw w opłacaniu składek z raportów RSA ( kody przerw 151,121 itd.).

f)       korekta kodu tytułu ubezpieczenia na raporcie RSA.

14. Rozliczanie składek ZUS za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich

i wychowawczych w latach 1999-2018.

15. Korekta raportów rozliczeniowych za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym ( składki finansowane są z budżetu państwa), która w trakcie miesiąca miała inny tytuł do ubezpieczeń  – zastosowanie kodu przerwy 350.

16. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych korygujących na podstawie dokumentów wysłanych lub kompletów rozliczeniowych z ZUS – wady i zalety obu rozwiązań.

17. Na DRA program Płatnik wylicza zbyt wysokie składki – jak szukać błędu?

18. Błędnie wyliczone składki - zaokrąglenia składek, co robić z tymi „groszami”?

19. Jakie sankcje może zastosować ZUS wobec płatnika składek, który nie wywiązuje się z obowiązku korygowania dokumentów ubezpieczeniowych.

20. Pytania – czas dla uczestników szkolenia.

 

 

 

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635